Close

Conas tionscadal a chur isteach

Is féidir do thionscadal a chur isteach in aon cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh, trí EIPP.

D’fhonn bailíochtú d’iarratais a éascú, moltar go láidir duit do thionscadal a bheith i mBéarla.

I gcás tionscadail nach bhfuil i mBéarla, soláthróidh an Coimisiún Eorpach aistriúchán Béarla orthu, saor in aisce, agus beidh an t-aistriúchán sin le fáil ar an Tairseach in éindí leis an mbunleagan.

4 CHÉIM chun tionscadal a chur isteach chuig an Tairseach

1. Líon isteach do phróifíl úsáideora

Chun d’iarratas a chríochnú, ní mór an t-eolas ar fad atá riachtanach a thabhairt sa phróifíl úsáideora. Mura ndéanfaidh tú sin ní fhéadfaidh tú dul ó cheann go chéile de na céimeanna atá léirithe sa phictiúr thíos.

2. Dearbhaigh d’eagraíocht

Chun eagraíocht a shonrú, iontráil ainm na heagraíochta mar aon lena sonraí eagraíochtúla agus riaracháin.

Más sainchomhairleoir thú atá ag obair thar ceann roinnt eagraíochtaí, is féidir leat eagraíochtaí do chuid cliant a shonrú agus a gcuid dtionscadail a bhainistiú. Tá liosta le fáil faoi “An eagraíocht/Na heagraíochtaí agamsa” de na heagraíochtaí ar fad a bhfuil tionscadail á dtionscnamh acu.

3. Sonraigh do thionscadal

Chun tionscadal a shonrú, líon isteach na ranna seo: cur síos ar an tionscadal, maoiniú an tionscadail, naisc ghréasáin, amharc mapa, agus sonraí teagmhála.

4. Cuir isteach do thionscadal

Chun do thionscadal a chur isteach, déan deimhin de go bhfuil gach réimse éigeantach líonta isteach agat agus cliceáil ar “cuir isteach”.

An rud deireanach is gá a dhéanamh cliceáil ar “deimhnigh”.

Na tionscadail uile dá bhfuil cruthaithe agat, is cuma cén stádas atá acu, tá siad le fáil faoi “An tionscadal/Na tionscadail agamsa”.

Tabhair do d’aire nach mór litir cheapacháin Ionadaí Ceaptha an Tionscadail (P.A.R.) a chur isteach sula bhfoilseofar an tionscadal.

Cad a tharlaíonn i ndiaidh an tionscadal a chur isteach?

Doiciméid tacaíochta

Nuair a bheidh an tionscadal curtha isteach agat, tosóidh foireann EIPP ar an bpróiseas scagtha.

Le linn phróiseas an scagtha, is féidir go n-iarrfar ort breis eolais a thabhairt (e.g. nuashonruithe, deimhnithe, doiciméid). Is féidir doiciméid tacaíochta a bhaineann leis an eagraíocht agus leis an tionscadal a uaslódáil sna rannóga ábhartha.

Cuireadh do na baill

Más tusa an chéad duine a bhfuil iarratas curtha isteach aige thar ceann d’eagraíochta, is agatsa a bheidh an ról “rannpháirtí de chuid na heagraíochta”. Is féidir cuireadh a thabhairt do bhaill bhreise den eagraíocht ach cliceáil ar an gcnaipe atá ann chuige sin. Gheobhaidh na baill nua ríomhphost a ligfidh dóibh logáil isteach sa Tairseach. Is féidir le baill den eagraíocht nithe éagsúla a dhéanamh, e.g. tionscadail nua a chur isteach nó sonraí atá sábháilte a rochtain.

Is féidir, freisin, cuireadh a thabhairt do dhaoine eolas faoi do thionscadal a léamh. Chuige sin seoltar cuireadh i ríomhphost agus nasc logála isteach ann. Ní bhíonn ag duine dá leithéid ach cearta léitheoireachta amháin i leith an tionscadail.

Foilsiú an tionscadail

Nuair a bheidh an próiseas scagtha thart agus a bhíonn do thionscadal réidh lena fhoilsiú, cuirfidh foireann EIPP ar an eolas thú faoin bhfoilsiú agus faoi aon ní eile is gá a dhéanamh.

Incháilitheacht an tionscadail

Le go bhfoilseofar do thionscadal ar an Tairseach, ní mór don tionscadal sin (nó an clár ina bhfuil tionscadail níos lú) na critéir seo a leanas a chomhlíonadh

 • costas iomlán íosta €1 mhilliún a bheith ag dul leis;
 • bheith i gceann de na hearnálacha ard-bhreisluacha eacnamaíochta a cinneadh roimh ré. Is féidir leis na tionscnóirí suas le dhá earnáil a roghnú in aghaidh an tionscadail as liosta de 25 earnáil réamhshainithe;
 • cuirfear an tionscadal i bhfeidhm ar chríoch an Aontais Eorpaigh. Chomh maith leis sin is féidir glacadh le tionscadail a dhéanfar le tíortha nach Ballstát iad ar choinníoll go ndéanfar cuid den infheistíocht iomlán i mBallstát amháin ar a laghad.
 • gur eintiteas dlíthiúil an tionscnóir atá bunaithe i mBallstát agus nach mbeidh sé faoi réir imeachtaí dócmhainneachta;
 • beidh an tionscadal i gcomhréir le dlí an Aontais agus le dlí an Bhallstáit lena mbaineann agus ní bheidh aon rioscaí dlíthiúla, clúmhillte nó slándála náisiúnta ann don Bhallstát nó don Choimisiún;
 • beidh tús curtha leis an tionscadal nó beidh sé beartaithe tús a chur leis laistigh de thrí bliana ón uair a chuirfear isteach é lena fhoilsiú san EIPP.
 • tabharfar tuairisc shoiléir san iarratas tionscadail gur tionscadal infheistíochta atá ann agus beidh an t-eolas a thabharfar ansin cruinn agus sonrófar ann an méid maoiniúcháin is gá chun an tionscadal a dhéanamh.

Earnálacha atá cumhdaithe

Eolas agus an geilleagar digiteach

 • Taighde, forbairt agus nuálaíocht
 • Bonneagar TFC, leathanbhanda san áireamh
 • Earnálacha digiteacha eile, ábhar agus seirbhísí san áireamh

An tAontas Fuinnimh

 • Táirgeadh fuinnimh inathnuaite
 • Táirgeadh fuinnimh thraidisiúnta
 • Éifeachtúlacht fuinnimh
 • Bonneagar leictreachais
 • Bonneagair gáis
 • Eastóscadh breosla agus mínghlanadh
 • Taighde agus Forbairt i ndáil le fuinneamh

Iompar

 • Gréasán Tras-Eorpach
 • Nóid ilmhódacha
 • Tionscadail soghluaisteachta uirbí
 • Teicneolaíochtaí nua agus an t-iompar a ghlasú
 • Feithiclí agus córais iompair

Bonneagar sóisialta agus eile

 • Caipiteal daonna, oideachas agus oiliúint
 • Sláinte
 • Tionscail chruthaitheacha agus chultúrtha
 • Turasóireacht
 • Bonneagar sóisialta, geilleagar sóisialta agus dlúthpháirtíochta.

Acmhainní agus comhshaol

 • Acmhainní nádúrtha
 • Talmhaíocht agus forbairt tuaithe, foraoiseacht agus an bithgheilleagar
 • Éifeachtúlacht acmhainní, cosaint an chomhshaoil, agus an geilleagar gorm
 • An t-athrú aeráide

Maoiniú do FBManna agus gnólachtaí meánacha

 • Tionscal le haghaidh FBManna agus gnólachtaí meánchaipitlithe