1. TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA

Sa doiciméad seo leagtar amach na Téarmaí agus Coinníollacha a bhfuil eintitis dhlíthiúla ar tionscnóirí tionscadal iad, infheisteoirí agus úsáideoirí cláraithe eile (dá ngairtear le chéile "Úsáideoirí Cláraithe") faoina réir agus iad ag rochtain shuíomh na Tairsí Eorpaí de Thionscadail Infheistíochta ("EIPP"), ag baint úsáide as an suíomh sin agus ag cur ábhar leis an suíomh sin. Ní mór d’Úsáideoirí Cláraithe a dheimhniú, sula n-úsáideann siad an Tairseach, go bhfuil na Téarmaí agus Coinníollacha léite acu (ráiteas príobháideachais EIPP san áireamh; féach pointe 9 thíos), go bhfuil glactha acu leo agus go dtoilíonn siad déanamh dá réir. Tá úsáid EIPP faoi réir an choinníll go nglacann an t-úsáideoir cláraithe go sainráite leis na Téarmaí agus Coinníollacha. Ní bheidh feidhm ag Pointe 5 go Pointe 7 de na Téarmaí agus Coinníollacha ach maidir le hÚsáideoirí Cláraithe a chuireann ábhar nó faisnéis chuig an Tairseach lena bhfoilsiú.

2. RAON FEIDHME NA TAIRSÍ

Bhunaigh an Coimisiún Eorpach (an "Bainisteoir Suímh") an Tairseach de bhonn Rialachán (AE) 2015/1017 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Meitheamh 2015 maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha, leis an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht agus leis an Tairseach Eorpach de Thionscadail Infheistíochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 – an Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha [IO L 169, 1.7.2015, lch 1; an “Rialachán”]. Le Cinneadh Cur chun Feidhme ón gCoimisiún (AE) 2016/1942 an 4 Samhain 2016 [IO L 299, 5.11.2016, lch. 86], arna leasú ag Cinneadh Cur chun Feidhme (AE) 2017/919 an 29 Bealtaine 2017 [IO L 139, 30.5.2017, lch. 78; dá ngairtear le chéile an "Cinneadh"] lena n-aisghairtear Cinneadh Cur chun Feidhme 2015/1214, leis an gCinneadh sin leagtar amach sonraíochtaí teicniúla EIPP mar bhunachar trédhearcach don Aontas Eorpach de thionscadail infheistíochta atá ann agus a d’fhéadfadh a bheith ann.

Foráiltear le hAirteagal 15 den Rialachán gur d’fhonn a bheith infheicthe agus d’fhonn faisnéis a chur ar fáil a thaispeánfar tionscadail ar an Tairseach agus i gcás ina gcuirfear tionscadail ar taispeáint ar an Tairseach beidh sin gan dochar do na cinntí a dhéanfar maidir leis na tionscadail deiridh arna roghnú faoin Rialachán, faoi aon ionstraim de chuid an Aontais, nó le haghaidh maoiniú poiblí.

Aithníonn an tÚsáideoir Cláraithe nach dtugtar le tuiscint le foilsiú aon ábhair ar an Tairseach go mbeidh sé ina thionscadal a gheobhaidh maoiniú poiblí (bíodh sé ón mBainisteoir Suímh nó ó fhoinse eile) sa todhchaí agus go mbeidh air na sain-nósanna imeachta atá ann chuige sin a leanúint d’fhonn iarratas a chur isteach le haghaidh aon mhaoiniú poiblí.

Gach tionscadal a chuirtear faoi bhráid an Bhainisteora Suímh lena fhoilsiú, caithfidh sé a bheith i gcomhréir leis na coinníollacha iontrála a leagtar amach in Airteagal 2 den Chinneadh.

3. CLÁRÚ AGUS DINTIÚIR

Ceadaítear d’Úsáideoirí Cláraithe dréachtaí a sheoladh chuig an Tairseach agus úsáid a bhaint as a cuid seirbhísí foláirimh tar éis dóibh próiseas féinchlárúcháin a chur i gcrích, próiseas ar cuid de ainmneacha teagmhálaithe a chur ar fáil mar aon le faisnéis faoin Úsáideoir Cláraithe a bheidh mar eintiteas dlí. Ní bheidh an Bainisteoir Suímh faoi dhliteanas mura mbíonn an Tairseach ar fáil ar chúis ar bith ag am ar bith ar feadh tréimhse ar bith.

Ó am go ham, féadfaidh an Bainisteoir Suímh srian a chur le rochtain ar chodanna den Tairseach, nó ar an Tairseach ina iomláine, gan fógra a thabhairt ná údar a thabhairt lena chinneadh.

Aon fhógra atá le tabhairt nó aon ábhar atá le cur in iúl ag an mBainisteoir Suímh don Úsáideoir Cláraithe de bhun na dTéarmaí agus Coinníollacha nó ina dtaobh, measfar go mbeidh an fógra nó an t-ábhar sin faighte ag an Úsáideoir Cláraithe nuair a sheolfar é chuig an seoladh ríomhphoist a thug sé le linn an phróisis chlárúcháin. Ní mór d’Úsáideoirí Cláraithe bearta iomchuí a dhéanamh lena áirithiú go bhféadfar glacadh le ríomhphost a sheolfar chuig an seoladh sin agus gur ag daoine údaraithe amháin a bheidh rochtain ar an mbosca isteach. Aon fhógra a thugann Úsáideoirí Cláraithe nó aon ábhar a chuireann siad in iúl don Bhainisteoir Suímh tríd an seoladh ríomhphoist sin, measfar go mbeidh sé sin tugtha nó curtha in iúl ag na hÚsáideoirí Cláraithe agus ní féidir leo a mhaíomh gurb é a mhalairt atá fíor. Má bhíonn ceist nó iarratas ag Úsáideoirí Cláraithe féadfaidh siad dul i dteagmháil leis an mBainisteoir Suímh tríd an bhfoirm ar líne (Foirm Theagmhála Deasc Chabhrach EIPP), nó mura mbíonn fáil ar an bhfoirm, trí ríomhphost a chur chuig eipp-helpdesk@ec.europa.eu.

Ní mór d’Úsáideoirí Cláraithe bearta slándála cuí a dhéanamh sa chaoi agus nach nochtfar a n-ainm úsáideora agus a bpasfhocal gan údarás agus ní mór dóibh an Bainisteoir Suímh a chur ar an eolas láithreach má chuirtear a bpasfhocal ar eolas d’úsáideoir neamhúdaraithe. Tá sé de cheart ag an mBainisteoir Suímh cód aitheantais nó pasfhocal úsáideora nó pasfhocal ar bith a dhíchumasú am ar bith, má thuigtear do go mhainnigh Úsáideoir Cláraithe ceann ar bith d’fhorálacha na dTéarmaí agus Coinníollacha a chomhlíonadh. Is féidir le hÚsáideoirí Cláraithe a bheith faoi dhliteanas i ndáil le nochtadh le faillí nó d’aonghnó a gcód aitheantais nó a bpasfhocal do thríú páirtí de shárú ar na Téarmaí agus Coinníollacha sin, nó i ndáil le sárú orthu sin ag an tríú páirtí, rud nach scaoilfidh Úsáideoirí Cláraithe óna ndualgais faoi na Téarmaí agus Coinníollacha sin. Beidh Úsáideoirí Cláraithe freagrach as a áirithiú go bhfuil gach duine a fhaigheann rochtain ar shuíomh na Tairsí trína nasc idirlín ar an eolas faoi na Téarmaí agus Coinníollacha, agus as a áirithiú go gcomhlíonfaidh siad na Téarmaí agus Coinníollacha sin.

4. DLITEANAS A THARSCAOILEADH

An fhaisnéis a chuirtear ar fáil tríd an Tairseach, cuirtear ar fáil í gan aon ráthaíocht, coinníollacha nó barántaí i dtaobh chruinneas na faisnéise sin. Ní fhoilseoidh an Bainisteoir Suímh aon fhaisnéis ach faisnéis a chuireann Úsáideoirí Cláraithe isteach, ar choinníoll go gcomhlíonann an fhaisnéis sin, dar leis an mBainisteoir Suímh agus dar leis siúd amháin, na caighdeáin inneachair a leagtar amach i Roinn 5 thíos, agus ní bheidh aon dliteanas eile air i ndáil le hÚsáideoirí Cláraithe. Dá bhrí sin tarscaoilfidh den chineál sin ag Úsáideoirí Cláraithe, nó ag aon duine eile a gcuirtear ar an eolas faoina bhfuil san inneachar sin.

Eisiafaidh an Bainisteoir Suímh aon dliteanas i leith caillteanas nó dochar díreach, indíreach nó iarmhartach a thabhaítear ag an úsáideoir i ndáil leis an Tairseach nó i ndáil le húsáid, le heaspa cumais é a úsáid nó le hiarmhairtí úsáid na Tairsí, agus i ndáil le húsáid aon suíomh gréasáin a bhfuil nasc chuige ann nó aon ábhar atá postáilte ann a úsáid agus san áireamh sa mhéid sin, gan teorainn ama, tá aon dliteanas i leith:

 • caillteanas ioncaim nó láimhdeachais (coigilteas ionchais san áireamh);
 • caillteanas gnó;
 • caillteanas brabúis nó conarthaí;
 • caillteanas sonraí;
 • caillteanas dea-thola;
 • aon chaillteanas eile nó dochar de chineál ar bith, cibé slí a éireoidh siad agus cibé acu tort (lena n-áirítear faillí), sárú ar chonradh nó eile is cúis leis, fiú más intuartha.

5. CAIGHDEÁIN INNEACHAIR

Beidh feidhm ag na caighdeáin inneachair sin maidir le haon ábhar nó faisnéis a chuireann Úsáideoirí Cláraithe isteach lena fhoilsiú ar an Tairseach ("Faisnéis arna Cur Isteach") ina iomláine. Faoi na hÚsáideoirí Cláraithe, agus fúthu siúd amháin, atá sé deimhin a dhéanamh de go bhfuil Faisnéis arna Cur Isteach i gcomhréir leis na caighdeáin inneachair sin.

Maidir le Faisnéis arna Cur Isteach, is ceart:

 • í a bheith cruinn (i gcás ina dtugtar fíorais inti), í a chur ar fáil le hintinn mhaith (i gcás ina nochtar tuairimí inti) agus í a bheith cothrom le dáta i gcónaí;
 • duine í a chur isteach atá i dteideal sin a dhéanamh, in ainm agus thar ceann Úsáideora Cláraithe;
 • i gcás ina mbaineann sí le tionscadal ar leith, an tionscadal sin a bheith i gcomhréir leis an coinníollacha iontrála a leagtar amach in Airteagal 2 den Chinneadh;
 • a bheith i gcomhréir leis na dlíthe is infheidhme.

Maidir le Faisnéis arna Cur Isteach, ní ceart:

 • aon ábhar a bheith inti atá clúmhillteach, bagarthach, tarcaisniúil, gráiniúil, gríosaithe nó sáraitheach ar phríobháideachas duine eile;
 • idirdhealú ná aon ghníomhaíocht mhídhleathach a chur chun cinn trína bíthin;
 • í a bheith ina sárú ar mhaoin intleachtúil duine ar bith, lena n-áirítear, mar shamplaí, sáruithe ar chóipcheart, ar bhunachar sonraí nó ar thrádmharc;
 • í a bheith ina sárú ar dhualgas dlíthiúil atá dlite do thríú páirtí, e.g. dualgas conarthach nó dualgas muiníne;
 • baint a bheith aici le tionscadail a bhaineann le: armlón agus airm throda, trealamh nó bonneagar míleata/póilíneachta (ábhar pléascach agus airm sheilge san áireamh); trádáil an ghnéis agus an t-infreastruchtúr, na seirbhísí agus na meáin a ghabhann leis an infreastruchtúr sin; cearrbhachas agus an trealamh lena mbaineann, óstáin ina bhfuil casino; tobac (táirgeadh, monarú, próiseáil agus dáileadh);
 • í a úsáid chun duine ar bith a phearsanú, nó léargas mícheart a thabhairt ar chéannacht Úsáideora Chláraithe ná ar chleamhnacht le duine ar bith;
 • a thabhairt le fios léi gur ón mBainisteoir Suímh í, mura bhfuil sin fíor.

6. FAISNÉIS TIONSCADAIL A FHOILSIÚ, A ATHRÚ AGUS A BHAINT

Maidir le Faisnéis arna Cur Isteach, tá ag an mBainisteoir Suímh gach ceart í a fhoilsiú (ach amháin má chuirtear isteach í agus na réimsí “neamhfhoilsithe” nó “níl le foilsiú” marcáilte ar an bhfoirm) nó a foilsiú a dhiúltú go hiomlán nó i bpáirt, de réir mar is rogha leis féin. Féadfaidh an Bainisteoir Suímh Faisnéis arna Cur Isteach a foilsíodh cheana a athúsáid a thuilleadh mar chuid dá ghníomhaíochtaí cumarsáide. A mhéid atá Faisnéis arna Cur Isteach, nó cuid di, faoi chosaint ag cearta maoine intleachtúla Úsáideora Chláraithe, tugann an tÚsáideoir Cláraithe saorcheadúnas don Bhainisteoir Suímh an foilsiú sin a dhéanamh. Féadfaidh an Bainisteoir Suímh diúltú Faisnéis arna Cur Isteach a fhoilsiú ar chúiseanna dlí nó clúmhillte nó ar chúiseanna eile agus níl Úsáideoirí Cláraithe i dteideal a éileamh go dtabharfar aon údar sonrach nó pearsantaithe leis sin.

Féadfaidh an Bainisteoir Suímh leagan amach agus paraiméadair theicniúla na Tairsí a athrú am ar bith. I gcás inar gá, féadfaidh an Bainisteoir Suímh rochtain ar an Tairseach a chur ar fionraí nó é a dhúnadh ar feadh tréimhse éiginnte. D’fhéadfadh aon chuid den ábhar atá ar an Tairseach a bheith as dáta am ar bith, agus ní bheidh an Bainisteoir Suímh faoi dhliteanas ábhar den chineál sin a thabhairt cothrom le dáta.

7. TÁILLE PRÓISEÁLA

Ní ghearrtar táille próiseála i láthair na huaire.

8. FIONRAÍ AGUS FOIRCEANNADH

Is féidir go mbeidh mar thoradh ar gan na Téarmaí agus Coinníollacha seo a chomhlíonadh tarraingt siar láithreach, shealadach nó bhuan an chirt chun EIPP a úsáid, nó baint láithreach, shealadach nó bhuan aon phostála nó aon ábhair a d’uaslódáil Úsáideoir Cláraithe chuig EIPP.

I gcás ina maíonn aon tríú páirtí go raibh faisnéis a cuireadh isteach ina shárú ar na caighdeáin inneachair, féadfaidh an Bainisteoir Suímh, sula ndéanfaidh sé aon cheann de na bearta thuasluaite, soiléiriú a iarraidh ar an Úsáideoir Cláraithe laistigh de thréimhse ama áirithe.

Eisiafaidh an Bainisteoir Suímh dliteanas maidir le gníomhartha a dhéanfaidh sé mar fhreagairt ar sháruithe ar na Téarmaí agus Coinníollacha sin. An liosta freagairtí atá tugtha sna Téarmaí agus Coinníollacha seo, ní liosta iomlán é, agus féadfaidh an Bainisteoir Suímh aon bheart eile is cuí a dhéanamh, lena n-áirítear faisnéis a nochtadh d’údaráis forfheidhmithe an dlí nó tús a chur le himeachtaí dlíthiúla i gcoinne Úsáideoir Cláraithe.

9. COSAINT FAISNÉISE AGUS MIONSONRAÍ PEARSANTA A CUIREADH ISTEACH

Níl ach aon chuspóir amháin ag bailiú faisnéise ó Úsáideoirí Cláraithe, is é sin í a úsáid chun críocha EIPP (ábhar promóiseanúil i dtaobh EIPP san áireamh). Beidh rochtain ag Úsáideoirí Cláraithe ar an bhfaisnéis atá curtha ar fáil acu agus beidh siad i dteideal é a scriosadh tráth ar bith. I gcás nach bhfuil an Tairseach ar fáil (féach Roinn 3 thuas) féadfaidh Úsáideoirí Cláraithe a iarraidh ar mBainisteoir Suímh, trí ríomhphost a chur chuige, faisnéis ina dtaobh a scriosadh agus déanfaidh an Bainisteoir Suímh sin gan aon mhoill mhíchuí. Coimeádfaidh an Bainisteoir Suímh faisnéis i leith Úsáideoirí Cláraithe a chuir siad isteach sna réimsí foirme a bhfuil an marc "neamhfhoilsithe"/"níl le foilsiú", coimeádfaidh sé faoi rún í agus stórálfaidh sé ar a fhreastalaithe féin í agus ní nochtfaidh sé aon fhaisnéis den chineál sin chun críocha tráchtála. Ní bheidh tionchar aige sin ar an gceart atá ag an mBainisteoir Suímh faisnéis a chur chuig institiúidí eile de chuid an Aontais, chuig an mBanc Eorpach Infheistíochta nó chuig Ballstáit an Aontais, chun críche tacú agus cur le bainistiú na Tairsí de réir Airteagal 15 den Rialachán agus chun na críche sin amháin. Is ionann Úsáideoirí Cláraithe suíomh gréasáin EIPP a úsáid agus toiliú leis an úsáid sin faisnéise.

Na sonraí pearsanta a bhaineann le daoine nádúrtha agus a bhailíonn agus a phróiseálann EIPP, is de chineál bunúsach iad agus is beag a líon. Tá an chosaint is cuí, i gcomhréir leis na dlíthe atá infheidhme, ag na sonraí sin. I Ráiteas Príobháideachais EIPP atá arna ionchorprú de bharr tagartha sna Téarmaí agus Coinníollacha seo agus atá ina chuid de na Téarmaí agus Coinníollacha sin, tá tuilleadh eolais faoi chosaint sonraí.

10. FORÁLACHA TEICNIÚLA

Féadfaidh Úsáideoirí Cláraithe nasc a dhéanamh le leathanach baile na Tairsí, ar choinníoll go ndéanfaidh siad é ar shlí atá cothrom agus dleathach agus nach ndéanann dochar do chlú an Bhainisteora Suímh agus nach mbaineann siad tairbhe tráchtála as, agus ní chruthóidh siad nasc ar shlí a thabharfadh le fios go bhfuil baint ag an mBainisteoir Suímh leis nó go bhfuil sé faofa nó formhuinithe aige.

Ní bhainfidh Úsáideoirí Cláraithe mí-úsáid as an Tairseach trí víris ná aon ábhar dochrach ó thaobh na teicneolaíochta de a thabhairt isteach ann go feasach. Ní dhéanfaidh úsáideoirí Cláraithe iarracht rochtain neamhúdaraithe a fháil ar an Tairseach, ar an bhfreastalaí ar a bhfuil an Tairseach stóráilte ná ar aon fhreastalaí, ríomhaire nó bunachar sonraí atá nasctha leis an Tairseach. Ní dhéanfaidh Úsáideoirí Cláraithe ionsaí ar an Tairseach trí bhíthin ionsaí diúltaithe seirbhíse ná ionsaí diúltaithe seirbhíse dáilte.

Ní bheidh an Bainisteoir Suímh faoi dhliteanas as cailleadh nó dochar ar bith a bhíonn mar thoradh ar ionsaí diúltaithe seirbhíse leithdháilte, víris nó aon ábhar eile atá dochrach ó thaobh na teicneolaíochta de a d’fhéadfadh trealamh ríomhaireachta, ríomhchláir, sonraí nó ábhar dílsithe eile de chuid Úsáideoirí Cláraithe a ionfhabhtú mar gheall ar an Tairseach a úsáid nó aon ábhar atá postáilte uirthi nó ar shuíomh gréasáin atá nasctha léi a íoslódáil.

11. LEASUITHE

Féadfaidh an Bainisteoir Suímh athbhreithniú a dhéanamh ar na Téarmaí agus Coinníollacha am ar bith ach an leathanach seo a leasú. I gcás den chineál sin, cuirfear sin in iúl do na hÚsáideoirí Cláraithe agus beifear ag súil leis go dtabharfaidh siad aon athruithe a dhéantar a thabhairt dá n-aire, de bhrí go mbeidh na hathruithe sin ina gceangal orthu. Féadfar forálacha eile nó fógraí a fhoilseofar in áit eile ar an Tairseach a chur in ionad roinnt de na forálacha atá sna Téarmaí agus Coinníollacha sin.