1. Réamhrá

Sa ráiteas príobháideachais seo mínítear: an fáth a bpróiseálaimid na sonraí pearsanta ar fad a thugtar dúinn; an dóigh a ndéanaimid iad a bhailiú, a láimhseáil agus a chosaint; an chaoi a n-úsáidtear iad; agus na cearta is féidir leat a fheidhmiú maidir le do shonraí (an ceart iad a rochtain, a mhodhnú, a bhlocáil, etc.).

Tá na hinstitiúidí Eorpacha tiomanta an príobháideachas a chosaint agus a urramú. Ós rud é go mbailítear agus go ndéantar tuilleadh próiseála ar shonraí pearsanta leis an tseirbhís/leis an bhfeidhmchlár seo, tá feidhm ag Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 maidir le cosaint daoine aonair i ndáil le sonraí pearsanta arna bpróiseáil ag institiúidí agus ag comhlachtaí an Chomhphobail agus maidir le saorghluaiseacht na sonraí sin.

Baineann an ráiteas príobháideachais seo le próiseáil sonraí is gá do cheartfheidhmiú na Tairsí Eorpaí de Thionscadail Infheistíochta (EIPP). Bhunaigh an Coimisiún Eorpach an Tairseach de bhun Rialachán (AE) 2015/1017 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Meitheamh 2015 maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha, leis an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht agus leis an Tairseach Eorpach de Thionscadail Infheistíochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 – an Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha (IO L 169, 1.7.2015, lch 1). Le Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2016/1942 ón gCoimisiún an 4 Samhain 2016 (IO L 299, 5.11.2016, lch. 86), arna leasú ag Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2017/919 ón gCoimisiún an 29 Bealtaine 2017 (IO L 139, 30.5.2017, lch. 78), leis an gCinneadh sin leagtar amach sonraíochtaí teicniúla EIPP mar bhunachar trédhearcach don Aontas Eorpach de thionscadail infheistíochta atá ann agus a d’fhéadfadh a bheith ann.

2. Cén fáth a bpróiseálaimid do shonraí?

Cuspóir na hoibríochta próiseála:

An fhoireann oibríochtúil a bhfuil na gnéithe praiticiúla d’fheidhmiú EIPP de chúram uirthi, foireann atá faoi stiúir Cheann Aonaid ECFIN.DDG2.03 (dá ngairtear an Rialaitheoir Sonraí feasta), bailíonn sí agus úsáideann sí do shonraí pearsanta agus gan ach aon aidhm amháin aige sin, mar atá éascaíocht a dhéanamh do bhainistiú EIPP de réir Airteagal 15 de Rialachán 2015/2017 agus Chinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2016/1942 ón gCoimisiún, arna leasú.

Dlíthiúlacht na hoibríochta próiseála:

Meastar go bhfuil an phróiseáil sonraí dleathach de bhrí go bhfuil sí riachtanach chun na cúraimí sin a chur i gcrích a dhéantar ar son leas an phobail, de bhun na gConarthaí lena mbunaítear na Comhphobail Eorpacha. Is é sin, go sonrach, féachaint chuig ceartfheidhmiú EIPP mar thairseach gréasáin phoiblí de thionscadail infheistíochta, agus é ina ardán ar ar féidir tionscadail a chur chun cinn i measc infheisteoirí féideartha ar fud an domhain, i gcomhréir le Rialachán 2015/2017 agus Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2016/1942 ón gCoimisiún. Is é is príomhaidhm do EIPP tionscadail infheistíochta a spreagadh agus a bhrostú san Aontas Eorpach, agus dá bharr sin, fostaíocht agus fás eacnamaíoch a chothú, i gcomhréir leis an tuairisc atá i gCuid 1 den Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2016/1942 ón gCoimisiún.

3. Cé na sonraí a bhailímid agus a phróiseálaimid?

Seo iad na sonraí pearsanta a bhailítear agus a ndéantar tuilleadh próiseála orthu:

  • ainmneacha daoine nádúrtha,
  • seoltaí ríomhphoist infheisteoirí agus tionscnóirí tionscadal féideartha,
  • is féidir eolas breise a thabhairt i ngearr-bheathaisnéis an duine nádúrtha, ach níl sin éigeantach.

4. Cá fhad a choinneoimid na sonraí?

Ní choinneoimid na sonraí ach an fad is gá chun iad a úsáid chun críche bailiúcháin nó próiseála. Sonraí pearsanta a bhaineann le tionscnóir tionscadal nó le hinfheisteoirí, coinníonn an tseirbhís a bhfuil siad faoina gcúram iad go ceann 2 bhliain tar éis di iarratas sainráite ar a mbaint a fháil nó tar éis an tionscadal a bheith bainte go huathoibríoch ón Tairseach.

5. Cén chaoi a gcosnaímid do shonraí?

Na sonraí uile atá i bhformáid leictreonach (ríomhphoist, doiciméid, baisceanna sonraí a uaslódáladh, etc.), stóráiltear iad ar fhreastalaithe an Choimisiúin Eorpaigh nó ar fhreastalaithe a chonraitheoirí. Tá oibriú na bhfreastalaithe sin i gcomhréir leis an gcinneadh ón gCoimisiún Eorpach an 16 Lúnasa 2006 [C(2006) 3602] i ndáil le slándáil na gcóras faisnéise a bhíonn in úsáid ag an gCoimisiún Eorpach.

Tá conraitheoirí an Choimisiúin faoi cheangal clásail chonarthaigh maidir le hoibríochtaí próiseála ar bith a dhéantar ar do chuid sonraí thar ceann an Choimisiúin, agus tá siad faoi cheangal oibleagáidí rúndachta a thagann de thrasuí Threoir 95/46/CE.

6. Cé a bheidh in ann do shonraí a rochtain agus cé dó a nochtfar iad?

Is do bhaill foirne údaraithe, atá luaite thíos, a thabharfar rochtain ar do shonraí agus sin de réir an phrionsabail “ar bhonn riachtanais eolais”. Tá ceangal ar na baill foirne sin cloí le comhaontuithe dlíthiúla rúndachta, agus nuair is gá, le comhaontuithe breise rúndachta.

  1. Baill foirne d’aonaid oibríochtúla den Choimisiún Eorpach a phléann le cur chun feidhme EIPP agus seirbhísí a bhfuil cúram monatóireachta nó cigireachta orthu, chun dlí an Aontais a chur i bhfeidhm (e.g. rialú inmheánach, iniúchóireacht inmheánach).
  2. Baill foirne d’Institiúidí an Aontais Eorpaigh agus ionadaithe Ballstát a phléann le cur chun feidhme EIPP i gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialachán 2015/1017.
  3. Baill foirne de OLAF, de IDOC agus de Sheirbhís Dlí an Choimisiúin mar aon le baill d’Ard-Stiúrthóireachtaí eile (SG agus AS BUDG), ar iarratas, nuair is gá chun críocha imscrúduithe oifigiúla nó iniúchóireachta.

7. Cé na cearta atá agat agus cén chaoi a bhfeidhmítear iad?

De réir Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 tá sé de cheart agat do shonraí pearsanta a rochtain agus iad a cheartú, a bhlocáil nó a scriosadh má tá siad míchruinn nó neamhiomlán. Is féidir leat do chearta a fheidhmiú ach teagmháil a dhéanamh leis an Rialaitheoir Sonraí, nó, i gcás easaontais, leis an Oifigeach Cosanta Sonraí, agus, más gá, leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí. Tá na sonraí teagmhála tugtha faoi phointe 8 thíos.

8. Eolas teagmhála

Má tá aon tuairim, aon cheist nó aon ábhar imní is mian leat a chur in iúl maidir le bailiú nó úsáid do shonraí pearsanta, nó má theastaíonn uait gearán a dhéanamh ina leith sin, is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Rialaitheoir Sonraí. Seo thíos sonraí teagmhála an Rialaitheora Sonraí:

An Rialaitheoir Sonraí:

  • An Coimisiún Eorpach, Ard-Stiúrthóireacht na nGnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais (ECFIN), Ceann Aonaid DDG2.03
  • +352 4301-1
  • EIPP@ec.europa.eu

Oifigeach Cosanta Sonraí an Choimisiúin: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí (EDPS): edps@edps.europa.eu.

9. Tuilleadh eolais

Is é Oifigeach Cosanta Sonraí an Choimisiúin a fhoilsíonn an clár de gach oibríocht próiseála sonraí pearsanta. Tá an clár le fáil ag an nasc seo a leanas: http://ec.europa.eu/dpo-register

Tugadh fógra faoin bpróiseáil seo don Oifigeach Cosanta Sonraí agus an uimhir thagartha seo a leanas ag gabháil leis: DPO-3919-ECFIN.