1. Johdanto

Tässä tietosuojaselosteessa selitetään, miksi ja miten investointihankeportaalissa kerätään, käsitellään ja käytetään henkilötietoja ja miten ne suojataan. Lisäksi siinä kuvataan käyttäjien oikeudet henkilötietojensa suhteen (esim. oikeus saada nähdä tiedot, oikaista niitä ja rajoittaa niiden käyttöä).

EU:n toimielimet ovat sitoutuneet suojelemaan ja kunnioittamaan palvelujensa käyttäjien yksityisyyttä. Koska tässä palvelussa/sovelluksessa kerätään ja käsitellään henkilötietoja, siihen sovelletaan 18. joulukuuta 2000 annettua asetusta (EY) N:o 45/2001 (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta).

Tämä tietosuojaseloste koskee tietojenkäsittelyä, joka on tarpeen Euroopan investointihankeportaalin (EIPP) asianmukaisen toiminnan kannalta. Euroopan komissio perusti investointihankeportaalin 25. kesäkuuta 2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/1017 (asetus Euroopan strategisten investointien rahastosta, Euroopan investointineuvontakeskuksesta ja Euroopan investointihankeportaalista sekä asetusten (EU) N:o 1291/2013 ja (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta – Euroopan strategisten investointien rahasto, EUVL L 169, 1.7.2015, s. 1). Investointihankeportaalin tekniset eritelmät vahvistettiin 4. marraskuuta 2016 annetussa komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2016/1942 (EUVL L 299, 5.11.2016, s. 86), sellaisena kuin se on muutettuna 29. toukokuuta 2017 annetulla komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2017/919 (EUVL L 139, 30.5.2017, s. 78). Investointihankeportaali perustettiin avoimeksi tietokannaksi, johon kootaan nykyiset ja tulevat investointihankkeet Euroopan unionin alueella.

2. Miksi henkilötietoja käsitellään?

Tietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilöstö, joka vastaa investointihankeportaalin toiminnan käytännön järjestelyistä ja jota valvoo Euroopan komission yksikön ECFIN.DDG2.03 päällikkö (jäljempänä ’rekisterinpitäjä’), kerää ja käyttää henkilötietoja yksinomaan investointihankeportaalin ylläpidon tukemista varten asetuksen (EU) 2015/1017 15 artiklan ja komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/1942, sellaisena kuin se on muutettuna, mukaisesti.

Tietojenkäsittelyn laillisuus:

Tietojenkäsittely katsotaan lailliseksi, koska se on tarpeen Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten nojalla yleisen edun vuoksi suoritettavien tehtävien suorittamiseksi, erityisesti investointihankeportaalin moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Investointihankeportaali on julkinen verkkoportaali, johon on koottu investointihankkeita ja jonka avulla näille hankkeille pyritään saamaan sijoittajia kaikkialta maailmasta asetuksen (EY) N:o 2015/1017 ja komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/1942 mukaisesti. Investointihankeportaalin päätavoitteena on edistää ja nopeuttaa investointihankkeiden suunnittelua ja toteuttamista unionissa ja näin auttaa lisäämään työllisyyttä ja talouskasvua, kuten komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/1942 liitteessä olevassa 1 kohdassa kuvataan.

3. Mitä tietoja kerätään ja käsitellään?

Kerättäviä ja käsiteltäviä henkilötietoja ovat:

  • luonnollisten henkilöiden nimet
  • mahdollisten investoijien ja hankkeiden toteuttajien sähköpostiosoitteet
  • lisätiedot, joita luonnolliset henkilöt voivat halutessaan antaa portaalin Henkilön esittely -osiossa (näiden tietojen antaminen on täysin vapaaehtoista).

4. Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on välttämätöntä, jotta tietojen keruun tai jatkokäsittelyn tarkoitus täyttyy. Hankkeen toteuttajaan tai investoijiin liittyvät henkilötiedot säilytetään asiasta vastaavassa yksikössä 2 vuoden ajan siitä, kun hankkeen poistamista portaalista nimenomaisesti pyydetään tai kun hanke poistetaan portaalista automaattisesti.

5. Miten henkilötiedot suojataan?

Kaikki sähköisessä muodossa olevat tiedot (sähköpostiviestit, asiakirjat, verkkoon ladatut tiedot tms.) tallennetaan joko Euroopan komission tai sen toimeksisaajien palvelimille. Näissä toimissa noudatetaan 16. elokuuta 2006 tehtyä Euroopan komission turvallisuuspäätöstä [C(2006) 3602] komission käyttämien tietojärjestelmien turvallisuudesta.

Komission toimeksisaajien, jotka käsittelevät henkilötietoja komission puolesta, on noudatettava erityistä sopimuslauseketta ja direktiivin 95/46/EY täytäntöönpanoon pohjautuvia salassapitovelvoitteita.

6. Kenellä on oikeus tutustua kerättyihin tietoihin ja kenelle niitä luovutetaan?

Oikeus tutustua tietoihin voidaan antaa jäljempänä tarkoitetuille valtuutetuille työntekijöille tiedonsaantitarpeen perusteella. Näiden työntekijöiden on noudatettava lakisääteisiä ja tarpeen mukaan myös muita salassapitosopimuksia.

  1. Investointihankeportaalin täytäntöönpanoon ja palveluihin osallistuvien Euroopan komission operatiivisten yksiköiden henkilöstö, joka vastaa valvonnasta tai tarkastuksista unionin lainsäädännön mukaisesti (esim. sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus).
  2. EU:n toimielinten henkilöstö ja jäsenvaltioiden edustajat, jotka osallistuvat investointihankeportaalin täytäntöönpanoon asetuksen (EY) N:o 2015/1017 15 artiklan mukaisesti.
  3. Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF), tutkinta- ja kurinpitotoimiston (IDOC) ja Euroopan komission oikeudellisen yksikön henkilöstö sekä muiden komission pääosastojen (pääsihteeristö ja budjettipääosasto) henkilöstö, joka voi saada pyynnöstään tietoja, jotka ovat tarpeen virallisia tutkimuksia tai tarkastuksia varten.

7. Mitkä ovat oikeutesi ja miten niiden noudattamista valvotaan?

Asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaan sinulla on oikeus tutustua henkilötietoihisi sekä pyytää oikaisemaan niitä, rajoittamaan niiden käyttöä tai poistamaan ne, jos tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia. Voit ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tai riitatilanteessa tietosuojavastaavaan tai Euroopan tietosuojavaltuutettuun. Yhteystiedot ovat jäljempänä kohdassa 8.

8. Yhteystiedot

Jos sinulla on henkilötietojesi keräämiseen tai käyttöön liittyviä kommentteja tai kysymyksiä tai haluat tehdä valituksen, ota yhteyttä rekisterinpitäjään:

Rekisterinpitäjä:

  • Euroopan komissio, talouden ja rahoituksen pääosasto (ECFIN), DDG2.03-yksikön yksikönpäällikkö
  • +352 4301-1
  • EIPP@ec.europa.eu

Komission tietosuojavastaava: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS): edps@edps.europa.eu.

9. Lisätietoja

Komission tietosuojavastaava pitää julkista rekisteriä kaikista toimista, joissa käsitellään henkilötietoja. Tutustu rekisteriin: http://ec.europa.eu/dpo-register

Tässä asiakirjassa kuvatut toimet on kirjattu viitteellä DPO-3919-ECFIN.