Kui teil on muid EIPPga seotud küsimusi, saate võtta ühendust EIPP meeskonnaga allpool esitatud nupu vahendusel.

Võtke meiega ühendust

1 - ÜLDTEAVE

 • Miks loodi Euroopa investeerimisprojektide portaal?

  EIPP on ELi keskne projektiarendusplatvorm, mille eesmärk on viia kokku ELi projektiarendajaid ja investoreid. Portaal aitab teha ELis avatud investeerimisvõimalused nähtavamaks.

 • Milliseid projekte portaalis avaldatakse?

  EIPP loomise aluseks on määruse (EL) 2015/1017 (mis käsitleb Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi, Euroopa investeerimisnõustamise keskust ja Euroopa investeerimisprojektide portaali) artikkel 15. EIPP toimimise üksikasjad on sätestatud komisjoni rakendusotsuses (EL) 2016/1942, mida on muudetud komisjoni 29. mai 2017. aasta rakendusotsusega (EL) 2017/919.

  Komisjoni rakendusotsuse kohaselt peab projekt portaalis avaldamiseks vastama järgmistele tingimustele:
  - projekti kogumaksumus on vähemalt 1 miljon eurot;
  - projekt kuulub varem kindlaks määratud suure majandusliku lisandväärtusega valdkonda (arendajad võivad projekti kohta märkida kuni kaks valdkonda);
  - projekti rakendatakse Euroopa Liidu territooriumil ning seda arendab Euroopa Liidus asutatud (avalik- või eraõiguslik) juriidiline isik;
  - projekti rakendamine peab olema alanud või peaks algama kolme aasta jooksul pärast EIPP-le esitamise kuupäeva;
  - projekt on kooskõlas kõigi kehtivate ELi ja riiklike õigusaktidega.

 • Kes saab portaali kasutada?

  EIPP on mõeldud ELi projektiarendajatele ja rahvusvahelistele investoritele. Kui soovite esitada projekti või võtta ühendust juba avaldatud projekti arendajaga, peate sisse logima.

 • Kuidas on portaal seotud teiste Euroopa investeerimiskava osadega (eelkõige Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondiga)?

  Määruse (EL) 2015/1017 alusel kehtestatud kolm investeerimiskava osa on üksteisest sõltumatud. Projekti avaldamine portaalis ei ole eeldus ega tagatis rahaliste vahendite saamiseks ei strateegiliste investeeringute fondist ega üheltki ELi institutsioonilt või rahastamisvahendilt.

 • Kas EIPP projekti esitamise eest tuleb maksta?

  Ei. Projekti esitamine ja avaldamine on tasuta nii era- kui ka avaliku sektori projektiarendajatele.

 • Millises keeles saab projekte esitada?

  Portaali saab kasutada ning sellesse projekte esitada kõikides ELi ametlikes keeltes. Kui esitate projekti muus keeles kui inglise keel, tõlgib Euroopa Komisjon selle tasuta inglise keelde. Teie projekt avaldatakse portaalis mõlemas keeles. Originaalkeelne versioon on projekti autentne versioon EIPP portaalis, ingliskeelne versioon on vaid teavitamiseks.

 • Kas EIPPs saab avaldada ka piiriüleseid projekte?

  Jah, juhul kui investeeritakse kõikidesse taotluses märgitud ELi riikidesse. Piiriülesed projektid ELi-väliste riikidega on lubatud juhul, kui investeeringud lähevad vähemalt osaliselt ühte ELi liikmesriikidest.

 • Kuidas projekte enne nende avaldamist kontrollitakse?

  Euroopa Komisjon kontrollib projektide vastavust avaldamiskriteeriumidele, mis on sätestatud komisjoni rakendusotsuses (EL) 2016/1942, mida on muudetud komisjoni rakendusotsusega (EL) 2017/919.
  Portaal ei asenda investorite tavapärast hoolsuskohustust investeerimisotsuste tegemisel.

 • Kas Euroopa Komisjon vastutab portaalis projektide kohta avaldatud teabe eest?

  Ei, portaalis projekti kohta avaldatud teabe eest vastutab täielikult projektiarendaja.

 • Kui kaua läheb aega projekti esitamisest kuni selle avaldamiseni?

  Üldjuhul avaldatakse projekt 45 tööpäeva jooksul pärast selle esitamist. Avaldamise kiirus oleneb sellest, kui täpselt ja selgelt on projekti kirjeldatud ja kui kiiresti vastatakse võimalikele palvetele esitada lisateavet. Projektikirjeldus peab olema selge ja täpne ning EIPP meeskonna palvele esitada lisadokumente tuleks reageerida võimalikult kiiresti.

 • Kui kauaks minu projekt portaalis nähtavaks jääb?

  Kolmeks aastaks. Selle aja jooksul palutakse projektiarendajatel anda korrapäraselt tagasisidet projektide edenemise kohta.

 • Kas juba avaldatud projekti saab portaalist maha võtta?

  Jah, kui projekt on vajamineva rahastuse saanud või ei vasta enam avaldamistingimustele või portaali kasutustingimustele.

2 - LOGIN

 • Miks on vaja portaali sisse logida?

  Sisselogimine on vajalik selleks, et esitada portaali projekte ja/või võtta ühendust juba avaldatud projektide arendajatega.

 • Kuidas portaali sisse logida?

  Kui olete klõpsanud EIPP kodulehel nupul „Login“, peate portaali kasutamiseks läbima veel kolm etappi:
  1. Looge EU LOGINi konto (kui teil seda veel ei ole), mis on vajalik kõikidesse Euroopa Komisjoni rakendustesse sisse logimiseks.
  2. Valige oma peamine huvi EIPP portaali kasutamisel (kas arendamine või investeerimine) ning märkige, et nõustute portaali kasutustingimustega.
  3. Täitke jaotis „Minu profiil“.

 • Kas sisselogimiseks tuleb kasutada kindlat veebilehitsejat?

  Ei, kuid tõrgete korral proovige palun erinevaid veebilehitsejaid.

 • Mida tähendab „Minu peamine huvi EIPP portaali kasutamisel“?

  Kui sisenete portaali esimest korda, palutakse teil märkida, kas olete eelkõige huvitatud projekti esitamisest või investeerimisest. Kui valite „Arendamine“, suunatakse teid edasi arendajate lehele, kui aga „Investeerimine“, siis investorite lehele.

2.1 Minu profiil

 • Miks peab kontaktaadressiks olema tööalane e-posti aadress?

  Kontaktandmetesse tuleb märkida toimiv tööalane e-posti aadress, sest seda aadressi kasutatakse teie projektidega seotud küsimustele vastamiseks ja investorite kirjade edastamiseks.
  Aadressi muutumise korral uuendage seda võimalikult kiiresti oma kasutajaprofiilis. E-posti kontaktaadress on konfidentsiaalne ning teised kasutajad seda ei näe.

 • Mis vahe on EU Logini aadressil ja e-posti kontaktaadressil?

  EU Logini aadress on teie EU LOGINi kontoga seotud e-posti aadress, mis on vajalik kõikidesse Euroopa Komisjoni rakendustesse sisse logimiseks.
  Leheküljel „Minu profiil“ märgitud e-posti kontaktaadressi kasutatakse suhtlemiseks EIPP meeskonna ja investoritega. See võib erineda EU Logini aadressist.

 • Kui ma olen korraga mitme organisatsiooni EIPP kontaktisik, siis millise neist peaksin märkima jaotises „Minu profiil“?

  Jaotises „Minu profiil“ tuleb märkida see organisatsioon, millesse te ise kuulute. Organisatsioonid, keda esindate EIPP portaalis, saate märkida jaotises „Minu organisatsioon(id)“ nende registreerimisel.

3 - ARENDAJAD

 • Kas igaüks saab esitada projekti avaldamiseks Euroopa investeerimisprojektide portaalis?

  EIPP projektiarendaja peab olema ELi liikmesriigis asutatud juriidiline isik, kelle suhtes ei ole algatatud maksejõuetusmenetlust. Projekte ei saa esitada era- ega juriidilised isikud, kelle suhtes on algatatud pankroti-, likvideerimis- või muu sarnane menetlus.

 • Kas võin ühendust võtta portaalis registreeritud investoritega?

  Ei. Projektiarendajana saate ühendust võtta ainult teiste arendajatega, kelle projekt on juba avaldatud, kuid mitte investoritega.

 • Kuidas saab Euroopa investeerimisprojektide portaal (EIPP) suurendada minu võimalusi investorite ligimeelitamiseks?

  EIPP eesmärk on teha teie projekt nähtavaks investoritele kogu maailmas. Selleks et seda võimalust kasutada ning suurendada teie võimalusi investorite ligimeelitamiseks, pakume teile järgmisi allalaaditavaid juhiseid. Need hõlmavad loetelu punktidest, mis aitavad teil kirjeldada ja tutvustada oma projekti nii, et see sisaldaks investoritele huvipakkuvat olulist teavet. Kui olete huvitatud täiendavatest juhistest selle kohta, kuidas oma projekti struktureerida, tutvuge meie EIPP partneri SIF/SOURCE esitatud küsimustega, mis aitavad teil seda protsessi edukalt läbida. Saate nendega tutvuda SIIN.

 • Mis on „Arendajate leht“?

  Arendajate leht on portaali alajaotis, kus projektiarendajad saavad registreerida uusi organisatsioone ja esitada projekte.

 • Kes on määratud esindaja (P.A.R.)?

  Projekti määratud esindaja on organisatsiooni ametlik kontaktisik, kes on määratud haldama teavet, mida portaalis projekti kohta avaldatakse. Seega on ta volitatud esitama ja ajakohastama projektivormi täitmiseks vajalikku teavet. Projekti määratud esindaja peab olema sama isik, kui EIPP portaalis on registreeritud kasutaja.

3.1 Arendajate leht – Minu organisatsioon

 • Kuidas saan registreerida oma organisatsiooni?

  Kui olete vajutanud nupule „Esita“, on teie organisatsioon automaatselt esitatud registreerimiseks.

 • Milline staatus võib minu organisatsioonil olla?

  Teie organisatsiooni staatus võib olla:
  - „mustand“, kui te pole oma projekti veel esitanud;
  - „täidetud“, kui olete oma projekti esitanud;
  - „kinnitatud“, kui teie projekt on läbi vaadatud ja teie organisatsioon on kinnitatud;
  - „arhiveeritud“, kui teie projekti avaldamisest on keeldutud ja teie organisatsiooni ei ole kinnitatud.

 • Kuidas saan esitada EIPP meeskonna küsitud dokumente?

  Kui teilt nõutakse täiendavate dokumentide esitamist, peaksite need oma EIPP kontole üles laadima kas projekti või organisatsiooni andmete osas. Dokumente saab üles laadida nii enne kui ka pärast projekti esitamist.

 • Kes on organisatsiooni esitaja?

  Isik, kes registreerib organisatsiooni EIPP portaalis. Ainult temal on õigus muuta organisatsiooni andmeid ning kutsuda uusi liikmeid ühinema organisatsiooniga EIPP portaalis.

 • Minu organisatsioon on portaalis juba registreeritud. Kuidas saan projekte esitada?

  Selleks et esitada projekti, mida arendab EIPP portaalis juba registreeritud organisatsioon, peab organisatsiooni esitaja teid kõigepealt kutsuma portaalis selle organisatsiooni liikmeks. Organisatsiooni liikmena saate tutvuda selle andmetega ning esitada uusi projekte. Organisatsiooni andmeid saab muuta ainult organisatsiooni esitaja.

3.2 Arendajate leht – Minu projektid

 • Millist teavet on vaja projekti esitamiseks?

  Projekti esitamine on lihtne ja kiire, täita tuleb ainult mõned kohustuslikud väljad. Potentsiaalsete investorite huvi äratamiseks peab projekti kirjeldus olema selge ja täpne. Projekti avaldamiseks ei ole tarvis esitada konfidentsiaalset teavet.

 • Kuidas saan projekte esitada?

  Pärast portaali sisselogimist klõpsake nupul „Lisa organisatsioon“ ning täitke nõutud väljad.
  Seejärel klõpsake nupul „Lisa projekt“, täitke nõutud väljad ja esitage projekt. Lisateavet leiate EIPP lehelt „Kuidas lisada oma projekt?“.

 • Minu projekti arendavad korraga mitu ettevõtet. Kuidas kajastada seda projektivormil?

  Projektivormil saab projekti arendajaks märkida ainult ühe organisatsiooni. Partnerite kohta saab teavet esitada väljadel „Kirjeldus“ ja „Lisateave“. Partnerid peavad projektiteabe avaldamisega nõus olema ning väljendama oma nõusolekut allkirjaga projekti määratud esindaja ametisse nimetamise kirjal.

 • Mida pean kirjutama väljale „Alguskuupäev“, kui projekti alguse kuupäev ei ole veel teada?

  Võite märkida eeldatava alguskuupäeva olemasoleva teabe alusel. Projekt peab olema kas juba alanud või eeldatavalt algama kolme aasta jooksul pärast selle esitamist portaalis avaldamiseks.

 • Milline staatus võib minu projektil olla?

  Projekti staatus näitab teie taotluse olekut konkreetsel ajahetkel ning võib olla:
  - „mustand“, kui te pole oma projekti veel esitanud;
  - „esitatud“, kui olete oma projekti esitanud;
  - „avaldatud“, kui teie projekt on EIPP portaalis avaldatud;
  - „arhiveeritud“, kui teie projekti avaldamisest on keeldutud, projekt on portaalist maha võetud või kui olete selle enne avaldamist tagasi võtnud.

 • Kas portaalis avaldatakse kõik andmed, mille ma esitan?

  Ei, avaldatakse ainult silmakujulise ikooniga tähistatud andmed. Portaali üles laaditud lisadokumente näeb ainult EIPP meeskond ning need ei ole avalikult nähtavad.

 • Millised kohustuslikud dokumendid tuleb esitada projekti avaldamiseks?

  Üles tuleb laadida projekti määratud esindaja ametisse nimetamise kiri. Selleks vajaliku vormi leiate jaotisest „Vormide kogu“ ning ka projektivormist, kui olete projekti salvestanud. Peale selle võib EIPP meeskond paluda teil esitada lisadokumente.

 • Mida peab tegema, kui projekti määratud esindaja muutub?

  Kui projekti määratud esindaja muutub, tuleb EIPP meeskonda sellest teavitada ja uus esindaja peab end portaalis kasutajana registreerima. Projektiarendaja peab EIPP portaali üles laadima uue ametisse nimetamise kirja.

3.3 Arendajate leht – Minu töölaud

 • Mis on „Minu töölaud“?

  „Minu töölaud“ on portaali alajaotis, kus kuvatakse teie projektide ja organisatsioonide andmed ja meeldetuletused (nt täitmist ootavad projektivormid).

 • Mida „Minu töölaual“ teha saab?

  Seal näete ülevaadet enda loodud organisatsioonidest ja projektidest (peamised näitajad) ning meeldetuletusi tulevaste toimingute kohta (töös).

4 - INVESTORID

 • Kas pean olema portaalis registreeritud?

  Jah, selleks et arendajatega ühendust võtta, peab investor portaali sisse logima. Lisateavet sisselogimise kohta leiate korduma kippuvate küsimuste jaotisest 2 „LOGIN“.

 • Kuidas arendajatega ühendust võtta?

  Pärast registreerumist saavad investorid arendajatega ühendust võtta veebipõhise kontaktivormi kaudu.

 • Mida saan teha investorina?

  Investorina saate:
  - tutvuda avaldatud projektide nimekirjaga;
  - määrata oma projektiotsingu eelistused ja tellida teemapõhiseid uudiskirju;
  - tellida iganädalasi teateid uute ja ajakohastatud projektide kohta portaalis;
  - võtta ühendust projektiarendajatega.

 • Mis on „Minu töölaud“?

  „Minu töölaud“ on portaali jaotis, kus kuvatakse uute avaldatud projektide andmed ning teie kasutajaeelistused.