• Euroopa Komisjon esitab Euroopa investeerimisprojektide portaali (EIPP) kaudu organisatsioonide ja projektide kohta teavet (edaspidi „projektiteave“) eeldusel, et selle teabe kasutamisel võtab kasutaja siiski aluseks oma oskused ja hoolika analüüsi.

  • Portaali kasutajal on seega kohustus olla investeerimisprojektide valimisel ise hoolas.

  • Komisjon ei taga projektiteabe korrektsust ega anna selle kohta mingit otsest ega kaudset kinnitust. Komisjon ei anna ka mingeid garantiisid ega tagatisi projektiteabe täpsuse kohta.

  • Komisjon välistab käesolevaga mis tahes vastutuse otsese, kaudse või muu kahju eest, mis võib kasutajale tekkida seoses selle veebisaidiga või seoses projektiteabe, EIPP või mis tahes sellega seotud veebisaitide ja neil avaldatud materjalide kasutamise, kasutamata jätmise või kasutamisel tekkinud tagajärgedega. Sealhulgas on välistatud igasugune vastutus majandusliku kahju, saamata jäänud tulu, kasumi või eeldatud säästude või sõlmimata jäänud lepingute, andmete või maine kaotuse, firmaväärtuse kaotuse või mis tahes muu ükskõik mil viisil tekkinud kahju eest.

  • Sellel veebisaidil avaldatud materjale ei saa käsitada kui komisjoni poolt mingil konkreetsel otstarbel antud kutsealast nõuannet.

  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2015. aasta määruse (EL) 2015/1017 (mis käsitleb Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi, Euroopa investeerimisnõustamise keskust ja Euroopa investeerimisprojektide portaali) artikli 15 lõikes 2 on sätestatud, et projektiteabe avaldamise eesmärk on teabe andmine ning see ei mõjuta otsuseid selliste projektide lõpliku valiku kohta, millele antakse toetust käesoleva määruse, mõne teise liidu rahastamisvahendi või avalik-õigusliku rahastamise raames.

  • Enne teabe kasutamist peaksid kasutajad hoolikalt kontrollima teabe täpsust, terviklikkust ja asjakohasust konkreetse kasutusotstarbe jaoks ning olema teabe kasutamisel hoolsad ja küsima oma konkreetse olukorra puhul sobivat kutsealast nõu.

  • Kui projektiteabes on komisjoni nimetatud, ei tähenda see tingimata, et komisjoni pädevate talitustega on konkreetse projekti asjus ühendust võetud.

  • Projektiteave võib sisaldada kolmandate isikute seisukohti või soovitusi, mis ei pruugi olla kooskõlas komisjoni seisukohtadega või osutada komisjoni eelistusele konkreetse tegevuskava osas või tema soovitustele selle kohta.

  • Muude veebisaitide lingid on lisatud ainult kasutusmugavuse suurendamiseks ega tähenda nendel veebisaitidel oleva materjali või sellega seotud organisatsiooni või teenuse heakskiitmist. Need välised teabeallikad on väljaspool komisjoni kontrolli ning neid tuleks hoolikalt kontrollida. Kasutajad peavad ise kindlaks tegema, kas kõnealune väline teave on ajakohane, täpne, usaldusväärne ja õige.

  • EIPP kaudu projektiteavet või muud teavet kasutades nõustub kasutaja sellega, et tal ei ole komisjoni suhtes regressiõigust ega õigust esitada nõudeid seoses veebisaidil avaldatud teabe kasutamisega ja/või selle usaldusväärsusega.