Close

Kuidas oma projekti esitada?

Saate esitada oma projekti veebis ühes Euroopa Liidu ametlikest keeltest, kasutades rakendust EIPP.

Teie taotluse hindamisprotsessi hõlbustamiseks on soovitatav esitada see inglise keeles.

Kui esitate oma projekti muus keeles kui inglise keel, tõlgib Euroopa Komisjon teie taotluse tasuta inglise keelde ning see esitatakse portaalis koos originaalversiooniga.

4 SAMMU projekti esitamiseks EIPP portaalis

1. Täitke oma kasutajaprofiil

Projektitaotluse täitmiseks sisestage palun kogu kasutajaprofiili jaoks vajalik teave. See etapp on kohustuslik, et suunduda järgmiste etappide juurde nagu näidatud allpool esitatud pildil.

2. Registreerige oma organisatsioon

Organisatsiooni lisamiseks sisestage selle nimi ning kontakt- ja haldusandmed.

Kui tegutsete konsultandina mitme organisatsiooni heaks, saate lisada oma klientide organisatsioonid ja hallata nende projekte. Kõikide oma organisatsioonide nimekirja leiate vahelehelt „Minu organisatsioon(id)“.

3. Looge projekt

Projekti lisamiseks täitke järgmised jaotised: projekti kirjeldus, projekti rahastamine, veebilingid, kaardivaade ja kontaktandmed.

4. Esitage oma projekt

Projekti esitamiseks kontrollige, kas olete täitnud kõik kohustuslikud väljad ja klõpsanud nupul „Esita“.

Viimase sammuna klõpsake nupul „Kinnita“.

Kõik loodud projektid on olenemata nende staatusest nähtavad jaotises „Minu projekt(id)“.

Pange tähele, et enne projekti lõplikku avaldamist peate esitama projekti määratud esindaja ametisse nimetamise kirja.

Mis saab teie projektist pärast selle esitamist?

Tõendusdokumendid

Kui olete projekti esitanud, alustab EIPP meeskond selle läbivaatamist.

Selle käigus võidakse teilt paluda täiendavat teavet (nt andmete ajakohastamist, kinnitusi, dokumente jne). Tõendusdokumente nii organisatsiooni kui ka projekti kohta saab üles laadida asjakohastes jaotistes.

Liikmekutsed

Kui olete esimene, kes on esitanud taotluse teie organisatsiooni registreerimiseks, määratakse teie rolliks „organisatsiooni esitaja“. Organisatsiooni teisi liikmeid saate osalema kutsuda, kasutades selleks ette nähtud nuppu. Uued liikmed saavad e-kirja, mis võimaldab neil portaali sisse logida. Organisatsiooni liikmed saavad muu hulgas esitada uusi projekte ja vaadata salvestatud andmeid.

Samuti saate kutsuda kasutajaid lugema oma projekti kohta käivat teavet. Kutse saadetakse e-kirjaga, milles on link sisse logimiseks. Projekti lugejal on vaid konkreetse projekti lugemist võimaldav juurdepääs.

Teie projekti avaldamine

Kui taotlus on läbi vaadatud ja teie projekt on avaldamiseks valmis, teavitab EIPP meeskond teid selle avaldamisest ja vajaduse korral ka edasistest sammudest.

Projekti vastavus nõuetele

Portaalis avaldamiseks peab projekt (või väiksematest projektidest koosnev programm)

 • olema kogumaksumusega vähemalt 1 miljonit eurot;
 • kuuluma varem kindlaks määratud suure majandusliku lisandväärtusega määratletud valdkonda. Projektiarendajad võivad projekti kohta valida varem kindlaks määratud 25 valdkonnaga loetelust kuni kaks valdkonda;
 • projekti rakendatakse Euroopa Liidu territooriumil. Piiriüleseid projekte kolmandate riikidega võidakse samuti heaks kiita tingimusel, et osa koguinvesteeringust tehakse vähemalt ühes ELi riigis;
 • projekti arendaja peab olema liikmesriigis asutatud juriidiline isik;
 • projekt peab olema kooskõlas liidu ja asjaomase liikmesriigi õigusega ning see ei või tekitada liikmesriigile või komisjonile õiguslikke, maine või riikliku julgeolekuga seotud riske;
 • projekti rakendamine peab olema alanud või peaks algama kolme aasta jooksul pärast EIPP-le esitamise kuupäeva;
 • projekti tuleb projektitaotluses selgelt kirjeldada investeerimisprojektina, taotluses esitatav teave peab olema täpne ning näidata tuleb projekti elluviimiseks vajalike rahaliste vahendite suurus.

Hõlmatud valdkonnad

Teadmised ja digitaalmajandus

 • Teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon
 • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia taristu, sealhulgas lairiba
 • Muu digitaalvaldkond, sealhulgas sisu ja teenused

Energialiit

 • Taastuvenergia tootmine
 • Tavapärase energia tootmine
 • Energiatõhusus
 • Elektritaristu
 • Gaasitaristu
 • Kütuse tootmine ja rafineerimine
 • Energiavaldkonna teadus- ja arendustegevus

Transport

 • Üleeuroopaline võrk
 • Mitmeliigilise transpordi sõlmed
 • Linnaliikuvuse projektid
 • Uued tehnoloogiad ja keskkonnahoidlik transport
 • Sõidukid ja transpordisüsteemid

Sotsiaalne taristu ja muu

 • Inimkapital, haridus ja koolitus
 • Tervishoid
 • Kultuuri- ja loometööstus
 • Turism
 • Sotsiaalne taristu, sotsiaal- ja solidaarmajandus

Ressursid ja keskkond

 • Loodusvarad
 • Põllumajandus ja maaelu areng, metsandus ja biomajandus
 • Ressursitõhusus ja keskkonnakaitse, sinine majandus
 • Kliimamuutused

VKEde ja keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjate toetamine

 • VKEde ja keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjate sektor