1. KASUTUSTINGIMUSED

Käesolevas dokumendis on esitatud kasutustingimused, mida peavad järgima Euroopa investeerimisprojektide portaali („EIPP“) veebisaiti külastavad, seda kasutavad või sellele kaastööd tegevad juriidilised isikud, kes on projektiarendajad, investeerijad või muud veebisaidi registreeritud kasutajad (edaspidi „registreeritud kasutajad“). Enne EIPP kasutamist peavad registreeritud kasutajad kinnitama, et on lugenud käesolevaid kasutustingimusi (sh EIPP isikuandmete kaitse põhimõtteid, vt punkt 9 allpool), nõustuvad nendega ning kohustuvad neid järgima. EIPP kasutamise eeltingimus registreeritud kasutajate jaoks on selgesõnaline nõustumine käesolevate kasutustingimustega. Kasutustingimuste punktid 5–7 kehtivad ainult nende registreeritud kasutajate jaoks, kes esitavad EIPPs avaldamiseks materjale või teavet.

2. EIPP KOHALDAMISALA

EIPP töötas välja Euroopa Komisjon (edaspidi „veebisaidi haldur“), võttes aluseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2015. aasta määruse (EL) 2015/1017, mis käsitleb Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi, Euroopa investeerimisnõustamise keskust ja Euroopa investeerimisprojektide portaali ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1291/2013 ja (EL) nr 1316/2013 – Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond [ELT L 169, 1.7.2015, lk 1; edaspidi „määrus“]. Komisjoni 4. novembri 2016. aasta rakendusotsuses (EL) 2016/1942 [ELT L 299, 5.11.2016, lk 86], mida on muudetud komisjoni 29. mai 2017. aasta rakendusotsusega (EL) 2017/919 [ELT L 139, 30.5.2017, lk 78, edaspidi „otsus“] ning millega tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus (EL) 2015/1214, on kehtestatud EIPP kui läbipaistva Euroopa Liidu olemasolevate ja võimalike investeerimisprojektide andmebaasi tehniline kirjeldus.

Määruse artikliga 15 on ette nähtud, et portaali eesmärk on teha projektid investoritele nähtavaks ja anda teavet ning et projektide lisamine portaali ei mõjuta otsuseid selliste projektide lõpliku valiku kohta, millele antakse toetust määruse, mõne teise liidu rahastamisvahendi või avalik-õigusliku rahastamise raames.

Registreeritud kasutaja nõustub, et projekti avaldamine EIPPs ei tähenda, et sellele hakatakse andma toetust avalik-õigusliku rahastamise raames (olgu siis veebisaidi haldurilt või muust allikast) ning et avalik-õigusliku rahastamise taotlemiseks tuleb järgida sel otstarbel kehtivaid konkreetseid menetlusi.

Kõik veebisaidi haldurile avaldamiseks esitatud projektid peavad portaali lisamiseks vastama otsuse artiklis 2 sätestatud kriteeriumidele.

3. REGISTREERIMINE JA SISSELOGIMISANDMED

Projektiarendajad peavad EIPP-le materjalide esitamiseks ja teadete süsteemi kasutamiseks ennast registreerima ning esitama oma kontaktandmed ja registreeritud kasutaja juriidilised andmed. Veebisaidi haldur ei vastuta selle eest, kui EIPPd ei saa mis tahes põhjusel mingil perioodil kasutada.

Veebisaidi haldur võib ilma ette teatamata ja põhjendamata aeg-ajalt piirata juurdepääsu mõnele EIPP osale või kogu EIPP-le.

Kõik veebisaidi halduri poolt registreeritud kasutajale esitatud teated, mis on seotud käesolevate kasutustingimustega, loetakse kättesaaduks, kui need on saadetud registreerimisel esitatud e-posti aadressile. Registreeritud kasutaja peab tagama, et kõnealusele e-posti aadressile on võimalik e-kirju saata ning et sellele on juurdepääs ainult lubatud isikutel. Seega loetakse kõikide kõnealuselt e-posti aadressilt registreeritud kasutaja poolt veebisaidi haldurile saadetud teadete esitajaks registreeritud kasutaja ja tal ei ole võimalik väita vastupidist. Registreeritud kasutajad saavad veebisaidi haldurile saata teabe- ja mis tahes muid päringuid veebivormi (s.o EIPP kasutajatoe kontaktvormi) vahendusel või kui see ei ole kättesaadav, siis e-posti aadressil eipp-helpdesk@ec.europa.eu.

Registreeritud kasutajad peavad võtma asjakohaseid turvameetmeid, et vältida nende kasutajanime ja salasõna loata avalikustamist ning kui nende salasõna on sattunud loata kasutajate kätte, peavad nad veebisaidi haldurile sellest kohe teatama. Veebisaidi halduril on õigus igal ajal kõrvaldada kasutajanimi või salasõna, kui ta on seisukohal, et registreeritud kasutaja on jätnud käesolevate kasutustingimuste nõuded täitmata. Registreeritud kasutaja vastutab, kui tema kasutajanimi või salasõna on tahtlikult või tahtmatult sattunud kolmandate isikute kätte, mis on käesolevate kasutustingimuste kohaselt keelatud, või kasutustingimuste mis tahes rikkumise eest kolmandate isikute poolt, mis ei vabasta registreeritud kasutajat käesolevate kasutustingimuste kohaste kohustuste täitmisest. Registreeritud kasutajad peavad tagama, et kõik nende internetiühenduse kaudu EIPPd kasutavad isikud on teadlikud käesolevatest kasutustingimustest ning et nad järgivad neid.

4. VASTUTUSEST LOOBUMINE

EIPPs avaldatud teabe puhul ei ole garantiisid ega tagatisi selle täpsuse kohta. Veebisaidi haldur avaldab ainult registreeritud kasutajate esitatud teavet tingimusel, et see vastab allpool punktis 5 sisu kohta esitatud nõuetele (veebisaidi halduril on õigus oma äranägemisel selle üle otsustada), ning tal ei ole muud vastutust registreeritud kasutajate ees. Veebisaidi haldur ei vastuta, kui registreeritud kasutaja või muu EIPP sisu kasutaja on kõnealust teavet usaldanud.

Veebisaidi haldur välistab käesolevaga mis tahes vastutuse otsese, kaudse või muu kahju eest, mis võib kasutajale tekkida seoses EIPPga või seoses EIPP või sellega seotud mis tahes veebisaitide ja neil avaldatud materjalide kasutamise, kasutamata jätmise või kasutamise tagajärgedega. Sealhulgas on välistatud igasugune vastutus järgmise eest:

 • saamatajäänud tulu (sh eeldatavad säästud);
 • majanduslik kahju;
 • saamatajäänud kasum või sõlmimata jäänud/kaotatud lepingud;
 • andmete kaotus;
 • mainekahju;
 • mis tahes muu ükskõik mis viisil tekkinud kahju või kaotus, mille põhjus on õigusvastane (sh hooletus), lepingu rikkumine või muud asjaolud, isegi kui neid oli võimalik ette näha.

5. NÕUDED SISU KOHTA

Neid nõudeid sisu kohta kohaldatakse kõikide materjalide ja kogu teabe suhtes, mille registreeritud kasutaja esitab EIPPs avaldamiseks (edaspidi „esitatud projektiteave“). Registreeritud kasutaja vastutab ainuisikuliselt esitatud projektiteabe vastavuse eest kõnealustele nõuetele.

Esitatud projektiteave peab:

 • olema täpne (kui esitatakse fakte), esitatud heas usus (kui esitatakse arvamusi) ja igal ajal ajakohane;
 • selle peab olema esitanud isik, kellel on selleks õigus registreeritud kasutaja nimel või tema eest;
 • käsitlema projekte (niivõrd, kui see on projektidega seotud), mis vastavad otsuse artiklis 2 sätestatud kriteeriumidele;
 • vastama kohaldatavatele õigusnormidele.

Esitatud projektiteave ei tohi:

 • sisaldada materjale, mis on laimavad, ähvardavad, solvavad, vihkamisele õhutavad, provotseerivad või rikuvad eraelu puutumatust;
 • õhutada diskrimineerimisele või mis tahes ebaseaduslikule tegevusele;
 • rikkuda mis tahes isikute intellektuaalomandi õigusi, muu hulgas autori-, andmebaasi- ja kaubamärgiõigusi;
 • rikkuda kolmanda isiku suhtes kehtivaid õiguslikke kohustusi, näiteks lepingulised kohustused või konfidentsiaalsusnõuded;
 • olla seotud projektidega, mis hõlmavad järgmist: laskemoon ja relvad, sõjaväe-/politseivarustus või -infrastruktuur (sealhulgas lõhkeained ja sportrelvad); seksikaubandus ja sellega seotud infrastruktuur, teenused ja meedia; hasartmängud ja nendega seotud varustus, hotellid, kus asub kasiino; tubakas (tootmine, valmistamine, töötlemine ja levitamine);
 • olla mõeldud teise isiku ega registreeritud kasutaja identiteedi väärkasutamiseks ega vale mulje jätmiseks seose kohta mõne muu isikuga;
 • jätta muljet, et teave on pärit veebisaidi haldurilt, kui see ei vasta tõele.

6. ESITATUD PROJEKTITEABE AVALDAMINE, MUUDATUSED JA EEMALDAMINE

Veebisaidi halduril on oma äranägemisel õigus esitatud projektiteave avaldada (v.a juhul kui selle kohta on projektiteabe vormil märgitud „avaldamata“ / „mitte avaldada“) või keelduda kogu või osa esitatud projektiteabe avaldamisest. Veebisaidi haldur võib esitatud ja avaldatud projektiteavet kasutada ka oma teavitamistoimingutes. Kui esitatud projektiteave või osa sellest on kaitstud registreeritud kasutaja intellektuaalomandi õigustega, annab registreeritud kasutaja veebisaidi haldurile tasuta loa selle avaldamiseks. Veebisaidi halduril on õigus keelduda esitatud projektiteabe avaldamisest õiguslikel, mainega seotud või muudel põhjustel ning registreeritud kasutajatel ei ole õigus nõuda keeldumise konkreetset ja isiklikku põhjendamist.

Veebisaidi haldur võib EIPP kujundust ja tehnilisi parameetreid igal ajal muuta. Vajaduse korral võib veebisaidi haldur peatada juurdepääsu EIPP-le või portaali määramata ajaks sulgeda. EIPPs avaldatud materjal võib olla aegunud ning veebisaidi haldur ei ole kohustatud seda ajakohastama.

7. MENETLEMISE TASU

Praegu menetlemise eest tasu ei võeta.

8. PEATAMINE JA LÕPETAMINE

Käesolevate kasutustingimuste rikkumise tagajärjel võidakse EIPP kasutusõigus viivitamata ajutiselt või alaliselt tühistada või kogu registreeritud kasutaja poolt EIPPs avaldatud teave või materjal viivitamata ajutiselt või alaliselt eemaldada.

Kui mis tahes kolmas isik väidab, et esitatud projektiteabega on rikutud sisu suhtes kehtestatud nõudeid, võib veebisaidi haldur enne eespool kirjeldatud meetmete võtmist paluda asjaga seotud registreeritud kasutajal esitada kindlaksmääratud aja jooksul selgitusi.

Veebisaidi haldur välistab vastutuse käesolevate kasutustingimuste rikkumisele reageerimiseks võetud meetmete eest. Käesolevates kasutustingimustes kirjeldatud tagajärgede loetelu ei ole lõplik ning veebisaidi haldur võib võtta mis tahes muid mõistlikke meetmeid, sh rikkumise kohta õiguskaitseasutustele teabe esitamine või registreeritud kasutaja suhtes kohtumenetluse alustamine.

9. ESITATUD TEABE JA ISIKUANDMETE KAITSE

Registreeritud kasutajatelt teabe kogumise ainus eesmärk on selle kasutamine seoses EIPPga (sh EIPPga seotud reklaammaterjalid). Registreeritud kasutajatel on igal ajal juurdepääs oma teabele ja neil on õigus see igal ajal kustutada. Kui on tegemist eespool punktis 3 kirjeldatud juhtumiga, kus EIPPd ei saa kasutada, võivad registreeritud kasutajad veebisaidi haldurilt e-posti teel paluda neid puudutava teabe kustutamist ning veebisaidi haldur täidab nende palve ilma põhjendamatu viivituseta. Veebisaidi haldur hoiab konfidentsiaalsena registreeritud kasutajaid puudutava teabe, mille kohta on vormil märgitud „avaldamata“ / „mitte avaldada“. Ta säilitab kõnealust teavet turvaliselt oma serveris ja ei avalda sellist teavet ärilistel eesmärkidel. Veebisaidi haldurile jääb alles õigus edastada teavet ELi institutsioonidele, Euroopa Investeerimispangale ja ELi liikmesriikidele ainult juhul, kui seda on vaja EIPP haldamise toetamiseks või sellele kaasa aitamiseks kooskõlas määruse artikliga 15. EIPPd kasutades nõustuvad registreeritud kasutajad teabe sellise töötlemisega.

EIPP kogub ja töötleb füüsiliste isikute isikuandmetest üksnes väga väikest ja piiratud osa. Neid andmeid kaitstakse igakülgselt kooskõlas kehtivate õigusaktidega. EIPP avaldatud isikuandmete kaitse põhimõtted, millele käesolevates kasutustingimustes viidatakse ja mida loetakse nende osaks, sisaldavad andmekaitse kohta üksikasjalikumat teavet.

10. TEHNILISED SÄTTED

Registreeritud kasutajad võivad kasutada EIPP veebisaidi juurde viivat linki tingimusel, et nad on seejuures õiglased ja tegutsevad seaduslikult ega kahjusta veebisaidi halduri mainet ega kasuta veebisaiti ärilistel eesmärkidel, kuid lingi kasutamine ei ole lubatud viisil, mis osutab veebisaidi halduri seotusele, heakskiidule või toetusele.

Registreeritud kasutajatele ei ole lubatud EIPP väärkasutamine, s.t põhjustada teadlikult selle nakatumist viirustega või muu tehnoloogiliselt kahjuliku materjaliga. Registreeritud kasutajatel ei ole lubatud üritada loata juurdepääsu saamist EIPP-le, serverile, kus EIPPd hoitakse, või mis tahes muule EIPPga seotud serverile, arvutile või andmebaasile. Registreeritud kasutajatel ei ole lubatud EIPP vastu suunata teenusetõkestusrünnet ega hajusat teenusetõkestusrünnet.

Veebisaidi haldur ei vastuta mitte mingi kaotuse või kahju eest, mis tekkis järgmistel põhjustel: hajus teenusetõkestusrünne, viirused või muu tehnoloogiliselt kahjulik materjal, mis võib nakatada registreeritud kasutajate arvutiseadmeid, -programme, andmeid või muud neile kuuluvat materjali, kuna nad on kasutanud EIPPd või on alla laadinud sellel või mis tahes sellega lingitud veebisaidil avaldatud materjali.

11. MUUDATUSED

Veebisaidi halduril on õigus muuta käesolevaid kasutustingimusi igal ajal, muutes seda veebisaiti. Sellisel juhul saadetakse teade registreeritud kasutajatele, kes peaksid olema muudatustest teadlikud, kuna kasutustingimused on nende jaoks siduvad. Mõnel juhul võivad mujal EIPPs avaldatud sätted või teated olla ülimuslikud mõne käesolevates kasutustingimustes esitatud sätte suhtes.