Εάν έχετε άλλες ερωτήσεις σχετικά με την ΕΠΕΕ, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα της ΕΠΕΕ:

Επικοινωνία

1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Ποιος είναι ο σκοπός της Ευρωπαϊκής Πύλης Επενδυτικών Έργων;

  Η ΕΠΕΕ είναι μια κεντρική πλατφόρμα προώθησης έργων της ΕΕ που αποσκοπεί στη δημιουργία γέφυρας μεταξύ φορέων υλοποίησης έργων της ΕΕ και επενδυτών. Σκοπός της πύλης είναι η προβολή των υφιστάμενων επενδυτικών ευκαιριών στην ΕΕ.

 • Τι είδους έργα είναι αποδεκτά για δημοσίευση στη δικτυακή πύλη;

  Η ΕΠΕΕ δημιουργήθηκε βάσει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1017 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ΕΠΕΕ περιέχονται στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1942 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με την εκτελεστική απόφαση της (ΕΕ) 2017/919 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2017.

  Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να γίνει δεκτό για ενδεχόμενη δημοσίευση στην ΕΠΕΕ το έργο σας πρέπει:
  - να έχει συνολικό κόστος τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ
  - να εμπίπτει σε έναν από τους προκαθορισμένους τομείς υψηλής οικονομικής προστιθέμενης αξίας (οι φορείς υλοποίησης έργων μπορούν να επιλέγουν έως και δύο τομείς ανά έργο)
  - να υλοποιείται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο φορέας υλοποίησής του να είναι νομική οντότητα (δημόσια/ιδιωτική) εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της ΕΕ
  - να αναμένεται ότι θα ξεκινήσει εντός τριών ετών από την υποβολή του (ή να έχει ξεκινήσει ήδη)
  - να είναι συμβατό με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία

 • Ποιος μπορεί να χρησιμοποιεί την πύλη;

  Η ΕΠΕΕ έχει σχεδιαστεί για φορείς υλοποίησης έργων στην ΕΕ και για διεθνείς επενδυτές. Πρέπει να συνδεθείτε με την πύλη για να υποβάλετε το έργο σας και/ή να επικοινωνήσετε με τους φορείς υλοποίησης των έργων που έχουν ήδη δημοσιευθεί.

 • Ποια είναι η σχέση μεταξύ της πύλης και των άλλων μερών του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη (ιδίως του ΕΤΣΕ);

  Τα τρία μέρη που θεσπίστηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1017 είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Η δημοσίευση ενός έργου στην πύλη δεν αποτελεί ούτε προϋπόθεση ούτε εγγύηση για χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ ή από οποιοδήποτε άλλο όργανο ή μέσο της ΕΕ.

 • Χρειάζεται να καταβάλω τέλος για την υποβολή έργου;

  Όχι. Η υποβολή και δημοσίευση έργων είναι δωρεάν για όλους τους φορείς υλοποίησης, δημόσιους ή ιδιωτικούς.

 • Σε ποια γλώσσα μπορώ να υποβάλω ένα έργο;

  Η ΕΠΕΕ είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και τα έργα μπορούν να υποβληθούν σε όλες αυτές τις γλώσσες. Εάν υποβάλετε το έργο σας σε γλώσσα εκτός της αγγλικής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παράσχει δωρεάν μετάφραση στα αγγλικά. Το έργο σας θα δημοσιευθεί στην ΕΠΕΕ και στις δύο γλώσσες. Η έκδοση στην πρωτότυπη γλώσσα θα είναι η αυθεντική έκδοση και η αγγλική μετάφραση θα παρέχεται για καθαρά ενημερωτικούς λόγους.

 • Είναι δυνατόν να δημοσιεύονται στην ΕΠΕΕ διασυνοριακά έργα;

  Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση πραγματοποιείται σε όλες τις αναφερόμενες χώρες της ΕΕ. Διασυνοριακά έργα που υλοποιούνται με χώρες εκτός ΕΕ επιτρέπονται εφόσον η επένδυση πραγματοποιείται, τουλάχιστον εν μέρει, σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

 • Με ποιον τρόπο εξετάζονται τα έργα πριν από τη δημοσίευσή τους;

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τα έργα με βάση τα κριτήρια αποδοχής που καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1942 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε από την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/919 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  Η ΕΠΕΕ δεν αντικαθιστά τη συνήθη διαδικασία δέουσας επιμέλειας στην οποία πρέπει να προβαίνουν οι επενδυτές προτού λάβουν μια επενδυτική απόφαση.

 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τα στοιχεία των έργων που δημοσιεύονται στην πύλη;

  Όχι, οι φορείς υλοποίησης των έργων είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για τα στοιχεία των έργων που δημοσιεύονται στην πύλη.

 • Πόσο καιρό πρέπει να περιμένω για τη δημοσίευση του έργου μου μετά την υποβολή του;

  Αφού υποβάλετε το έργο σας πρέπει να περιμένετε να δημοσιευτεί εντός 45 εργάσιμων ημερών. Η δημοσίευση ενός έργου εξαρτάται από τη σαφήνεια της περιγραφής του και από την έγκαιρη παροχή των απαιτούμενων στοιχείων. Τα έργα πρέπει να περιγράφονται με σαφήνεια και τα απαιτούμενα έγγραφα να παρέχονται το συντομότερο δυνατόν στην ομάδα της ΕΠΕΕ.

 • Για πόσο διάστημα θα δημοσιεύεται το έργο μου στην ΕΠΕΕ;

  Για 3 χρόνια. Σ΄αυτό το διάστημα συνιστάται στους φορείς υλοποίησης να παρέχουν επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την πρόοδο των έργων τους.

 • Είναι δυνατόν ένα ήδη δημοσιευμένο έργο να διαγραφεί από την πύλη;

  Ναι, όταν το έργο έχει λάβει την απαραίτητη χρηματοδότηση ή δεν πληροί πλέον τα κριτήρια αποδοχής, ή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ΕΠΕΕ.

2 - ΣΥΝΔΕΣΗ

 • Γιατί πρέπει να συνδεθώ με την ΕΠΕΕ;

  Η σύνδεση με την ΕΠΕΕ σάς δίνει τη δυνατότητα να υποβάλλετε έργα ηλεκτρονικά και/ή να επικοινωνείτε με φορείς υλοποίησης ήδη δημοσιευμένων έργων.

 • Πώς μπορώ να συνδεθώ με την ΕΠΕΕ;

  Αφού κάνετε κλικ στο «Σύνδεση» στην αρχική σελίδα της ΕΠΕΕ, χρειάζονται τρία βήματα για να χρησιμοποιήσετε την πύλη:
  1. να δημιουργήσετε λογαριασμό «EU LOGIN» (αν δεν έχετε ήδη έναν), ο οποίος απαιτείται για να συνδεθείτε με όλες τις εφαρμογές που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή·
  2. να επιλέξετε το κύριο ενδιαφέρον σας στην ΕΠΕΕ (υλοποίηση ή επένδυση) και να αποδεχθείτε τους όρους και προϋποθέσεις·
  3. να συμπληρώσετε την ενότητα «Το προφίλ μου».

 • Πρέπει να χρησιμοποιήσω έναν συγκεκριμένο φυλλομετρητή για να συνδεθώ;

  Όχι, αλλά είναι καλό να δοκιμάσετε διάφορους φυλλομετρητές, εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες.

 • Τι σημαίνει «Το κύριο ενδιαφέρον μου στην ΕΠΕΕ»;

  Μόνο την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε με την ΕΠΕΕ, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε εάν ενδιαφέρεστε για την υποβολή ενός έργου ή την επένδυση σε ένα έργο. Εάν επιλέξετε «Υλοποίηση» θα μεταφερθείτε στη γωνιά του φορέα υλοποίησης,, ενώ αν επιλέξετε «Επένδυση» θα μεταφερθείτε στη γωνιά του επενδυτή.

2.1 Το προφίλ μου

 • Γιατί η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας πρέπει να είναι η επαγγελματική;

  Η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας πρέπει να είναι μια έγκυρη επαγγελματική ηλεκτρονική διεύθυνση, δεδομένου ότι αυτή θα χρησιμοποιείται για τις απαντήσεις και τον συντονισμό αιτημάτων σχετικά με τα έργα και για τη λήψη μηνυμάτων από τους επενδυτές.
  Σε περίπτωση αλλαγής, πρέπει να ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό το προσωπικό σας προφίλ χρήστη. Η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας θα παραμείνει εμπιστευτική και δεν θα είναι προσβάσιμη από το κοινό.

 • Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της διεύθυνσης «EU Login» και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας;

  Η διεύθυνση «EU Login» είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του λογαριασμού σας «EU Login» που απαιτείται για να συνδεθείτε με όλες τις εφαρμογές που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  Η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία αναφέρετε στη σελίδα «Το προφίλ μου» θα χρησιμοποιείται για να λαμβάνετε κοινοποιήσεις από την ομάδα της ΕΠΕΕ και τους επενδυτές. Μπορεί να είναι διαφορετική από τη διεύθυνση «EU Login».

 • Είμαι υπεύθυνος επικοινωνίας πολλών οργανισμών στο πλαίσιο της ΕΠΕΕ. Ποιον από αυτούς τους οργανισμούς πρέπει να αναφέρω στην ενότητα «Το προφίλ μου»;

  Στην ενότητα «Το προφίλ μου», πρέπει να αναφέρετε τον οργανισμό στον οποίο ανήκετε. Στην ενότητα «Ο οργανισμός μου», πρέπει να αναφέρετε τα στοιχεία των οργανισμών που εκπροσωπείτε στην ΕΠΕΕ όταν τους δημιουργείτε.

3 - ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 • Μπορεί οποιοσδήποτε να υποβάλει έργο για δημοσίευση στην ΕΠΕΕ;

  Ο φορέας υλοποίησης έργου της ΕΠΕΕ πρέπει να είναι νομική οντότητα εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της ΕΕ και να μην υπόκειται σε διαδικασίες αφερεγγυότητας. Δεν μπορούν να υποβάλουν έργα για δημοσίευση στην πύλη ούτε ιδιώτες ούτε νομικές οντότητες που τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή ανάλογη διαδικασία.

 • Μπορώ να επικοινωνώ με τους επενδυτές που έχουν εγγραφεί στην πύλη;

  Όχι. Ως φορέας υλοποίησης θα μπορείτε μόνο να επικοινωνείτε με άλλους φορείς υλοποίησης έργων που έχουν ήδη δημοσιευθεί, αλλά όχι με επενδυτές.

 • Πώς μπορεί να με βοηθήσει η ΕΠΕΕ να αυξήσω τις πιθανότητες προσέλκυσης επενδυτών;

  Η ΕΠΕΕ έχει ως στόχο να προβάλει το έργο σας σε επενδυτές απ΄ όλο τον κόσμο. Για να αξιοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα και να μεγιστοποιήσετε τις πιθανότητες να προσελκύσετε επενδυτές, σάς παρέχουμε ενημερωτικά τον ακόλουθο οδηγό που μπορεί να τηλεφορτωθεί. Ο οδηγός αυτός περιέχει κατάλογο σημείων που θα σας βοηθήσουν να περιγράψετε και να παρουσιάσετε το έργο σας ώστε να μην παραλειφθούν σημαντικές πληροφορίες που ενδιαφέρουν τους επενδυτές. Αν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες οδηγίες όσον αφορά τη διάρθρωση του έργου σας, ο εταίρος μας στην ΕΠΕΕ, SIF/SOURCE, μπορεί να σας καθοδηγήσει σε αυτή τη διαδικασία με μια ευρεία σειρά ερωτημάτων: ΕΔΩ.

 • Τι είναι «Η γωνιά του φορέα υλοποίησης»;

  «Η γωνιά του φορέα υλοποίησης» είναι η ενότητα της ΕΠΕΕ που προορίζεται για φορείς υλοποίησης έργων, όπου μπορούν να δημιουργηθούν νέοι οργανισμοί και να υποβληθούν νέα έργα.

 • Ποιος είναι ο P.A.R.;

  Ο διορισμένος εκπρόσωπος έργου (P.A.R) είναι ο επίσημος υπεύθυνος επικοινωνίας που έχει οριστεί από τον οργανισμό για να διαχειρίζεται τις πληροφορίες σχετικά με έργα που πρόκειται να δημοσιευτούν στην ΕΠΕΕ. Επομένως, έχει δικαίωμα να παρέχει και να επικαιροποιεί τις απαιτούμενες πληροφορίες στο δελτίο έργου. O P.A.R πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον εγγεγραμμένο χρήστη στην ΕΠΕΕ.

3.1 Η γωνιά του φορέα υλοποίησης - Ο οργανισμός μου

 • Πώς μπορώ να υποβάλω τον οργανισμό μου;

  Ο οργανισμός σας θα υποβληθεί αυτόματα μόλις πατηθεί το κουμπί «υποβολή».

 • Ποιο μπορεί να είναι το καθεστώς του οργανισμού μου;

  Το καθεστώς του οργανισμού σας μπορεί να είναι:
  - «σχέδιο» μέχρι να υποβάλετε το έργο σας·
  - «ολοκληρώθηκε» - όταν έχετε υποβάλει το έργο·
  - «επιβεβαιώθηκε» όταν το έργο σας έχει εξεταστεί και ο οργανισμός σας έχει επικυρωθεί·
  - «αρχειοθετήθηκε» όταν το έργο σας έχει απορριφθεί και ο οργανισμός σας δεν έχει επικυρωθεί.

 • Πώς μπορώ να υποβάλω τα έγγραφα που ζήτησε η ομάδα της ΕΠΕΕ;

  Εάν σας ζητηθεί να υποβάλετε συμπληρωματικά έγγραφα, θα πρέπει να τα τηλεφορτώσετε στον λογαριασμό σας ΕΠΕΕ στην ενότητα «στοιχεία του έργου» ή «στοιχεία του οργανισμού». Μπορείτε να τηλεφορτώσετε τα έγγραφα ανά πάσα στιγμή πριν και μετά την υποβολή του έργου.

 • Ποιος είναι ο υπεύθυνος του οργανισμού;

  Το πρόσωπο που δημιουργεί τον οργανισμό στην ΕΠΕΕ. Είναι το μόνο πρόσωπο που δικαιούται να τροποποιεί τα στοιχεία του οργανισμού στην ΕΠΕΕ και να προσκαλεί νέα μέλη για να συμμετάσχουν στον ίδιο οργανισμό στην ΕΠΕΕ.

 • Ο οργανισμός μου είναι ήδη εγγεγραμμένος στην ΕΠΕΕ. Πώς μπορώ να υποβάλω έργα;

  Για να υποβάλετε ένα έργο που υλοποιεί οργανισμός ο οποίος είναι ήδη εγγεγραμμένος στην ΕΠΕΕ, θα πρέπει πρώτα να σας προσκαλέσει ο υπεύθυνος του οργανισμού για να γίνετε μέλος του οργανισμού. Ως νέο μέλος του οργανισμού, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία του οργανισμού και να υποβάλλετε νέα έργα. Μόνο ο υπεύθυνος του οργανισμού μπορεί να τροποποιεί τα στοιχεία του οργανισμού.

3.2 Η γωνιά του φορέα υλοποίησης - Τα έργα μου

 • Ποια στοιχεία απαιτούνται για την υποβολή ενός έργου;

  Η διαδικασία υποβολής είναι γρήγορη και εύκολη, και πρέπει να συμπληρωθούν μόνο λίγα υποχρεωτικά πεδία. Το έργο πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια προκειμένου να προσελκύσει πιθανούς επενδυτές. Για τη δημοσίευση στην πύλη δεν απαιτείται η παροχή εμπιστευτικών πληροφοριών.

 • Πώς μπορώ να υποβάλω ένα έργο;

  Αφού συνδεθείτε με την ΕΠΕΕ, πρέπει να πατήσετε το κουμπί «Προσθήκη οργανισμού» και να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα πεδία.
  Στη συνέχεια, πρέπει να πατήσετε το κουμπί «Προσθήκη έργου», να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία και να υποβάλετε το έργο. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα «Πώς να προσθέσετε το έργο σας» στον ιστότοπο της ΕΠΕΕ.

 • Το έργο μου υλοποιείται από διάφορες εταιρείες. Πώς μπορεί να αναφερθεί αυτό στο δελτίο έργου;

  Στο δελτίο της αίτησης, μόνο ένας οργανισμός μπορεί να αναφέρεται ως ο φορέας υλοποίησης του έργου. Πληροφορίες σχετικά με τους εταίρους μπορεί να παρέχονται είτε στο πεδίο «Περιγραφή» είτε στο πεδίο «Συμπληρωματικές πληροφορίες». Οι εταίροι πρέπει να συμφωνήσουν να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με το έργο, υπογράφοντας την επιστολή διορισμού εκπροσώπου του έργου.

 • Τι μπορώ να αναφέρω στο πεδίο «Ημερομηνία έναρξης» εάν δεν γνωρίζω ακόμη την ημερομηνία έναρξης του έργου μου;

  Μπορείτε να αναφέρετε την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες. Ένα έργο θα πρέπει να έχει ήδη αρχίσει ή να αναμένεται να αρχίσει εντός τριών ετών από τη δημοσίευση της υποβολής του.

 • Ποιο μπορεί να είναι το καθεστώς του έργου μου;

  Το καθεστώς του έργου δηλώνει την τρέχουσα κατάσταση της αίτησής σας και μπορεί να είναι:
  - «σχέδιο» μέχρι να υποβάλετε το έργο σας·
  - «υποβλήθηκε» - όταν έχετε υποβάλει το έργο·
  - «δημοσιεύτηκε», όταν δημοσιευτεί το έργο σας στην ΕΠΕΕ·
  — «αρχειοθετήθηκε», όταν η δημοσίευση του έργου σας έχει απορριφθεί, όταν το έργο σας πρέπει να διαγραφεί από την πύλη, ή να ανακληθεί πριν από τη δημοσίευση.

 • Θα δημοσιεύονται στην πύλη όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες;

  Όχι, θα δημοσιεύονται μόνο οι πληροφορίες που σημειώνονται με εικονίδιο ματιού. Πρόσθετα έγγραφα που τηλεφορτώσατε στην πύλη θα διατίθενται μόνο στην ομάδα της ΕΠΕΕ και δεν θα είναι προσβάσιμα από το κοινό.

 • Ποια είναι τα υποχρεωτικά έγγραφα που πρέπει να προσκομίσω για τη δημοσίευση του έργου;

  Πρέπει να τηλεφορτώσετε την επιστολή διορισμού του εκπροσώπου του έργου (P.A.R.). Το υπόδειγμα διατίθεται στη «βιβλιοθήκη υποδειγμάτων» και στο δελτίο του έργου όταν το έργο έχει αποθηκευτεί. Επιπλέον, η ομάδα της ΕΠΕΕ μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά έγγραφα.

 • Τι θα συμβεί αν αλλάξει ο διορισμένος εκπρόσωπος έργου (P.A.R.) ;

  Σε περίπτωση που ο P.A.R αλλάξει, πρέπει να ενημερωθεί η ομάδα της ΕΠΕΕ και ο νέος P.A.R πρέπει να εγγραφεί ως χρήστης στην ΕΠΕΕ. Επίσης, ο φορέας υλοποίησης έργου πρέπει να τηλεφορτώσει στην ΕΠΕΕ την επιστολή διορισμού του νέου P.A.R.

3.3 Η γωνιά του φορέα υλοποίησης - Ο πίνακας εργαλείων μου

 • Τι είναι ο «πίνακας εργαλείων μου»;

  «Ο πίνακας εργαλείων μου» είναι η ενότητα στην οποία εμφανίζονται στοιχεία σχετικά με τα έργα, τους οργανισμούς σας και τις απαιτούμενες ενέργειες (π.χ. αίτηση έργου που πρέπει να οριστικοποιηθεί).

 • Σε τι χρησιμεύει ο «πίνακας εργαλείων μου»;

  Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για τους οργανισμούς και τα έργα που έχουν ήδη δημιουργηθεί (βασικά στοιχεία), καθώς και να παρακολουθείτε τις απαιτούμενες ενέργειες (εν εξελίξει).

4 - ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

 • Είναι αναγκαίο να εγγραφώ στην ΕΠΕΕ;

  Ναι, για να έρχεται σε επαφή με τους φορείς υλοποίησης, ένας επενδυτής χρειάζεται να συνδεθεί με την ΕΠΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς θα συνδεθείτε, συμβουλευθείτε την ενότητα 2 «Σύνδεση» των συχνών ερωτήσεων.

 • Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με έναν φορέα υλοποίησης;

  Μετά την εγγραφή, ένας επενδυτής μπορεί να επικοινωνήσει με τους φορείς υλοποίησης, χρησιμοποιώντας το σχετικό ηλεκτρονικό δελτίο.

 • Τι μπορώ να κάνω ως επενδυτής;

  Ως επενδυτής, μπορείτε:
  - να συμβουλεύεστε τον κατάλογο των δημοσιευμένων έργων·
  - να δηλώσετε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά την αναζήτηση έργων και να εγγραφείτε σε αντίστοιχα ενημερωτικά δελτία·
  - να λαμβάνετε εβδομαδιαίες κοινοποιήσεις σχετικά με νέα και επικαιροποιημένα δημοσιευμένα έργα·
  - να επικοινωνείτε με φορείς υλοποίησης έργων.

 • Τι είναι ο «πίνακας εργαλείων μου»;

  «Ο πίνακας εργαλείων μου» είναι η ενότητα στην οποία εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τα νέα έργα που δημοσιεύονται και τις προτιμήσεις σας.