Close

Πώς να υποβάλετε το έργο σας

Μπορείτε να υποβάλετε το έργο σας ηλεκτρονικά σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του EIPP.

Για να διευκολυνθεί η διαδικασία επικύρωσης της αίτησής σας, συνιστάται ιδιαίτερα να την υποβάλετε στα αγγλικά.

Για τα έργα που υποβάλλονται σε γλώσσα άλλη γλώσσα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρέχει δωρεάν μετάφραση της αίτησής σας στα αγγλικά, η οποία θα εμφανίζεται επίσης στην πύλη μαζί με το πρωτότυπο.

4 ΣΤΑΔΙΑ για την υποβολή ενός έργου στην πύλη

1. Συμπληρώστε το προφίλ χρήστη

Για την ολοκλήρωση της αίτησης του έργου σας, συμπληρώστε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για το προφίλ χρήστη. Το στάδιο αυτό είναι αναγκαίο για να μπορέσετε να προχωρήσετε στα επόμενα στάδια, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

2. Δηλώστε τον οργανισμό σας

Για να δημιουργήσετε τον οργανισμό σας, συμπληρώστε το όνομα και τα στοιχεία του οργανισμού σας, καθώς και διοικητικά στοιχεία.

Αν είστε σύμβουλος και εργάζεστε για διάφορους οργανισμούς, μπορείτε να δημιουργήσετε τους οργανισμούς των πελατών σας και να διαχειρίζεστε τα έργα τους. Στην ενότητα «Ο οργανισμός μου», μπορείτε να δείτε τον κατάλογο όλων των οργανισμών σας.

3. Δημιουργήστε το δικό σας έργο

Για να δημιουργήσετε ένα έργο, πρέπει να συμπληρώσετε τις ακόλουθες ενότητες: περιγραφή του έργου, χρηματοδότηση του έργου, διαδικτυακοί σύνδεσμοι, προβολή χάρτη και επικοινωνία.

4. Υποβάλετε το έργο σας

Για να υποβάλετε το έργο σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία και έχετε πατήσει το κουμπί «Υποβολή».

Τέλος, πατήστε το κουμπί «Επιβεβαίωση».

Όλα τα έργα που έχετε δημιουργήσει, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους, εμφανίζονται στην ενότητα «Το έργο μου».

Έχετε υπόψη ότι, πριν από την τελική δημοσίευση του έργου, πρέπει να υποβάλετε την επιστολή διορισμού του εκπροσώπου του έργου (PAR).

Τι συμβαίνει μετά την υποβολή του έργου σας;

Δικαιολογητικά έγγραφα

Μόλις υποβάλετε το έργο σας, η ομάδα της ΕΠΕΕ ξεκινά τη διαδικασία ελέγχου,

Στο πλαίσιο του ελέγχου μπορεί να σας ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες (π.χ. ενημερώσεις, επιβεβαιώσεις, έγγραφα κ.λπ.). Δικαιολογητικά έγγραφα μπορούν να τηλεφορτωθούν τόσο για τους οργανισμούς όσο και γα τα έργα στις σχετικές ενότητες.

Πρόσκληση μελών

Αν είστε ο πρώτος που υποβάλει έργο για τον οργανισμό σας, θα αναλάβετε το ρόλο του «υπεύθυνου του οργανισμού». Μπορείτε να προσκαλέσετε επιπλέον μέλη του οργανισμού πατώντας το κατάλληλο κουμπί. Τα νέα μέλη θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα που θα τους δίνει τη δυνατότητα να συνδεθούν με την πύλη. Τα μέλη του οργανισμού μπορούν, μεταξύ άλλων, να υποβάλουν νέα έργα ή να συμβουλευτούν τα αποθηκευμένα δεδομένα.

Μπορείτε επίσης να προσκαλέσετε άτομα για να ενημερωθούν για το έργο σας. Θα αποσταλεί πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία θα περιέχει σύνδεσμο σύνδεσης. Ο αναγνώστης έργου έχει πρόσβαση στο συγκεκριμένο έργο μόνο για ανάγνωση.

Δημοσίευση του έργου σας

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου και το έργο σας είναι έτοιμο για δημοσίευση, η ομάδα της ΕΠΕΕ θα σας ενημερώσει για τη δημοσίευση και ενδεχόμενως για περαιτέρω ενέργειες.

Επιλεξιμότητα έργου

Για να γίνει δεκτό για δημοσίευση στην πύλη, το έργο σας (ή το πρόγραμμα το οποίο συνίσταται από μικρότερα έργα) θα πρέπει

 • να έχει ελάχιστο συνολικό κόστος 1 εκατ. EUR·
 • να εμπίπτει σε έναν από τους προκαθορισμένους τομείς υψηλής οικονομικής προστιθέμενης αξίας. Οι φορείς υλοποίησης έργων μπορούν να επιλέξουν έως και δύο τομείς ανά έργο από έναν προκαθορισμένο κατάλογο 25 τομέων·
 • το έργο υλοποιείται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα διασυνοριακά έργα με τρίτες χώρες μπορούν, επίσης, να γίνουν δεκτά υπό τον όρο ότι ένα μέρος της συνολικής επένδυσης πραγματοποιείται σε μία τουλάχιστον από τις χώρες της ΕΕ·
 • ο φορέας υλοποίησης είναι νομική οντότητα εγκατεστημένη σε κράτος μέλος και δεν υπόκειται σε διαδικασία αφερεγγυότητας·
 • το έργο είναι συμβατό με το ενωσιακό δίκαιο και το δίκαιο του οικείου κράτους μέλους και δεν συνεπάγεται κινδύνους νομικούς, δυσφήμισης ή εθνικής ασφάλειας για το κράτος μέλος ή την Επιτροπή·
 • η υλοποίηση του έργου έχει αρχίσει ή αναμένεται να αρχίσει εντός τριών ετών από την υποβολή στην ΕΠΕΕ·
 • το έργο περιγράφεται με σαφήνεια στη σχετική αίτηση ως επενδυτικό έργο και οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν είναι ακριβείς και προσδιορίζουν το ύψος της χρηματοδότησης που είναι αναγκαία για την υλοποίηση του έργου.

Καλυπτόμενοι τομείς

Γνώση και ψηφιακή οικονομία

 • Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία
 • Υποδομές ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων
 • Άλλες ψηφιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων του περιεχομένου και των υπηρεσιών

Ενεργειακή Ένωση

 • Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
 • Παραγωγή ενέργειας από συμβατικές πηγές
 • Ενεργειακή απόδοση
 • Υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας
 • Υποδομές φυσικού αερίου
 • Εξόρυξη και διύλιση καυσίμων
 • Ε&Α στον τομέα της ενέργειας

Μεταφορές

 • Διευρωπαϊκό δίκτυο
 • Πολυτροπικοί κόμβοι
 • Έργα αστικής κινητικότητας
 • Νέες τεχνολογίες και πιο καθαρές μεταφορές
 • Οχήματα και συστήματα μεταφορών

Κοινωνικές υποδομές και άλλα

 • Ανθρώπινο κεφάλαιο, εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Υγεία
 • Κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργίας
 • Τουρισμός
 • Κοινωνικές υποδομές, κοινωνική οικονομία και οικονομία της αλληλεγγύης

Πόροι και περιβάλλον

 • Φυσικοί πόροι
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη, δασοκομία και βιοοικονομία
 • Αποδοτική χρήση των πόρων και προστασία του περιβάλλοντος, γαλάζια οικονομία
 • Κλιματική αλλαγή

Χρηματοδότηση ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης

 • ΜΜΕ και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης