1. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων τα νομικά πρόσωπα που είναι φορείς υλοποίησης έργων ή άλλοι εγγεγραμμένοι χρήστες του ιστότοπου (που αναφέρονται γενικά ως «εγγεγραμμένοι χρήστες») μπορούν να έχουν πρόσβαση, να χρησιμοποιούν και να τροφοδοτούν την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων ("ΕΠΕΕ"). Προτού χρησιμοποιήσουν την ΕΠΕΕ, οι εγγεγραμμένοι χρήστες πρέπει να δηλώσουν ότι έχουν διαβάσει και αποδεχθεί αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της σχετικής δήλωσης περί απορρήτου, βλέπε σημείο 9 κατωτέρω) και ότι συμφωνούν για την τήρησή τους. Ως προϋπόθεση για να χρησιμοποιήσουν την ΕΠΕΕ, οι εγγεγραμμένοι χρήστες πρέπει να συμφωνήσουν ρητά με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις. Τα σημεία 5 έως 7 των όρων και προϋποθέσεων ισχύουν μόνο για τους εγγεγραμμένους χρήστες που υποβάλλουν υλικό ή πληροφορίες για δημοσίευση στην ΕΠΕΕ.

2. Πεδίο εφαρμογής της ΕΠΕΕ

Η ΕΠΕΕ δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή («διαχειριστής του ιστότοπου») βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2015 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 — το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων [ΕΕ L 169, 1.7.2015, σ. 1· ο «κανονισμός»]. Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1942 της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2016 [ΕΕ L 299, 5.11.2016, σ. 86], όπως τροποποιήθηκε με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/919 της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2017 [ΕΕ L 139, 30.5.2017, σ. 78· μαζί η «απόφαση»] - για την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/1214 - καθορίζει τεχνικές προδιαγραφές με τη μορφή διαφανούς βάσης δεδομένων υφιστάμενων και δυνητικών επενδυτικών έργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το άρθρο 15 του κανονισμού ορίζει ότι η ΕΠΕΕ χρησιμοποιείται κυρίως για την προβολή των έργων στους επενδυτές και για λόγους ενημέρωσης, καθώς και ότι η προσθήκη ενός έργου στην ΕΠΕΕ δεν προδικάζει τις αποφάσεις για τα τελικά έργα που επιλέγονται για στήριξη, δυνάμει του κανονισμού ή άλλου ενωσιακού μέσου, ή για δημόσια χρηματοδότηση.

Ο εγγεγραμμένος χρήστης αναγνωρίζει ότι η δημοσίευση των έργων στην ΕΠΕΕ δεν σημαίνει ότι τα έργα αυτά θα λάβουν στο μέλλον δημόσια χρηματοδότηση (είτε από τον διαχειριστή του ιστότοπου είτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή) και ότι, προκειμένου να υποβάλει αίτηση για οποιαδήποτε δημόσια χρηματοδότηση, πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένες διαδικασίες.

Όλα τα έργα που υποβάλλονται στον διαχειριστή του ιστότοπου για δημοσίευση θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια αποδοχής που ορίζονται στο άρθρο 2 της απόφασης.

3. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν υλικό προς δημοσίευση στην ΕΠΕΕ και να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ειδοποίησης εφόσον ακολουθήσουν μια διαδικασία αυτόματης εγγραφής, η οποία απαιτεί την κοινοποίηση στοιχείων επικοινωνίας καθώς και πληροφορίες σχετικά με έναν εγγεγραμμένο χρήστη ως νομικής οντότητας. Ο διαχειριστής του ιστότοπου δεν φέρει καμία ευθύνη εάν, για οποιονδήποτε λόγο, η ΕΠΕΕ δεν είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε χρονική περίοδο.

Ο διαχειριστής του ιστότοπου μπορεί, κατά καιρούς, να περιορίζει την πρόσβαση σε ολόκληρη την ΕΠΕΕ ή σε ορισμένα τμήματά της, χωρίς προειδοποίηση ή δικαιολογία.

Όλες οι ανακοινώσεις ή κοινοποιήσεις σε εγγεγραμμένους χρήστες από τον διαχειριστή του ιστότοπου, κατ΄εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων ή σε σχέση με αυτούς, θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί όταν αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είχε δοθεί κατά την εγγραφή. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την παραλαβή των εισερχόμενων ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε αυτή τη διεύθυνση και για την προσβασιμότητά τους μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Ως εκ τούτου, όλες οι ανακοινώσεις ή οι κοινοποιήσεις που αποστέλλονται από εγγεγραμμένους χρήστες στον διαχειριστή του ιστότοπου μέσω αυτής της ηλεκτρονικής διεύθυνσης θεωρείται ότι έχουν αποσταλεί από τους εγγεγραμμένους χρήστες, οι οποίοι δεν μπορούν να ισχυριστούν το αντίθετο. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με τον διαχειριστή του ιστότοπου για οποιαδήποτε πληροφορία, ερώτηση ή αίτημα, χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρονικό δελτίο (το δελτίο επικοινωνίας με την υπηρεσία υποστήριξης της ΕΠΕΕ), ή αν αυτό το δελτίο δεν είναι διαθέσιμο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση eipp-helpdesk@ec.europa.eu.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποτρέπουν τη μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής τους και πρέπει να ειδοποιούν αμέσως τον διαχειριστή του ιστότοπου σε περίπτωση που γίνει γνωστός ο κωδικός πρόσβασης σε οποιονδήποτε μη εξουσιοδοτημένο χρήστη. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει ανά πάσα στιγμή οποιονδήποτε αναγνωριστικό κωδικό χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, εάν κρίνει ότι ένας εγγεγραμμένος χρήστης δεν τήρησε κάποια από τις διατάξεις των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για την κοινοποίηση του αναγνωριστικού τους κωδικού ή του κωδικού πρόσβασης σε τρίτους, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, κατά παράβαση των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων ή για την παραβίαση αυτών των όρων από τρίτους, γεγονός το οποίο δεν απαλλάσσει τους εγγεγραμμένους χρήστες από τις υποχρεώσεις τους βάσει αυτών των όρων και προϋποθέσεων. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες είναι υπεύθυνοι να διασφαλίζουν ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στην ΕΠΕΕ μέσω της διαδικτυακής τους σύνδεσης γνωρίζουν και συμμορφώνονται με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.

4. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΕΥΘΥΝΗ

Οι πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ΕΠΕΕ παρέχονται χωρίς όρους ή εγγυήσεις ως προς την ακρίβειά τους. Ο διαχειριστής του ιστότοπου οφείλει να δημοσιεύει μόνο πληροφορίες που υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους χρήστες, υπό την προϋπόθεση ότι, κατά την αποκλειστική κρίση του, πληρούν τους κανόνες που ορίζονται στο τμήμα 5 κατωτέρω και δεν φέρει καμία περαιτέρω ευθύνη έναντι των εγγεγραμμένων χρηστών. Ο διαχειριστής του ιστότοπου δεν αναλαμβάνει συνεπώς καμία ευθύνη για το πόσο αξιόπιστες θεωρούν τις πληροφορίες αυτές οι εγγεγραμμένοι χρήστες ή κάθε άλλο πρόσωπο που μπορεί να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους.

Ο διαχειριστής του ιστότοπου απορρίπτει ρητά κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση και συνεπαγόμενη απώλεια ή ζημία που προκαλείται από οποιονδήποτε χρήστη σε σχέση με την ΕΠΕΕ ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα της χρήσης της ΕΠΕΕ, των συνδεδεμένων ιστότοπων και κάθε άλλου υλικού που αναρτάται σε αυτή, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς η παρακάτω απαρίθμηση να είναι περιοριστική, τυχόν ευθύνης για:

 • απώλεια εισοδήματος ή εσόδων (συμπεριλαμβανομένης της αναμενόμενης εξοικονόμησης)·
 • απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων·
 • απώλεια κερδών ή συμβάσεων·
 • απώλεια δεδομένων·
 • απώλεια φήμης και πελατείας·
 • οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία, για οποιοδήποτε λόγο και ανεξαρτήτως του εάν αυτή οφείλεται σε αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παραβίαση σύμβασης ή σε κάτι άλλο, ακόμη και αν είναι προβλέψιμη.

5. ΚΑΝΟΝΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Οι εν λόγω κανόνες ισχύουν για το σύνολο του υλικού και των πληροφοριών που υποβάλλουν οι εγγεγραμμένοι χρήστες για δημοσίευση στην ΕΠΕΕ («Υποβληθείσες πληροφορίες»). Είναι αποκλειστική ευθύνη των εγγεγραμμένων χρηστών να εξασφαλίζουν ότι οι υποβληθείσες πληροφορίες πληρούν αυτούς τους κανόνες ως προς το περιεχόμενο.

Οι υποβληθείσες πληροφορίες πρέπει:

 • να είναι ακριβείς (όταν αφορούν στοιχεία), να παρέχονται καλή τη πίστει (όταν αφορούν απόψεις) και να επικαιροποιούνται συνεχώς·
 • να υποβάλλονται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο εξ ονόματος και για λογαριασμό εγγεγραμμένου χρήστη·
 • στο βαθμό που σχετίζονται με έργα, να αφορούν έργα τα οποία πληρούν τα κριτήρια αποδοχής που ορίζονται στο άρθρο 2 της απόφασης·
 • να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι υποβληθείσες πληροφορίες δεν πρέπει:

 • να περιλαμβάνουν υλικό συκοφαντικό, απειλητικό, επιθετικό, προσβλητικό, προκλητικό ή που προσβάλλει την ιδιωτική ζωή·
 • να προωθούν διακρίσεις ή οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα·
 • να παραβιάζουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε προσώπου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας βάσεων δεδομένων, καθώς και του εμπορικού σήματος·
 • να παρέχονται κατά παράβαση κάθε νομικής υποχρέωσης έναντι τρίτων, όπως συμβατικής υποχρέωσης ή υποχρέωσης εμπιστοσύνης·
 • να αφορούν έργα, μεταξύ άλλων, στους ακόλουθους τομείς: πυρομαχικά και όπλα, στρατιωτικός/αστυνομικός εξοπλισμός ή υποδομές (συμπεριλαμβανομένων των εκρηκτικών και των αθλητικών όπλων)· σεξουαλικό εμπόριο και σχετικές υποδομές, υπηρεσίες και μέσα ενημέρωσης· τυχερά παιχνίδια και συναφής εξοπλισμός, ξενοδοχεία με καζίνο· (παραγωγή, μεταποίηση, επεξεργασία και διανομή) καπνού·
 • να χρησιμοποιούνται με σκοπό την υποκλοπή της ταυτότητας οποιουδήποτε προσώπου ή την παραποίηση της ταυτότητας εγγεγραμμένου χρήστη ή του δεσμού με οποιοδήποτε πρόσωπο·
 • να δίνουν την εντύπωση ότι προέρχονται από τον διαχειριστή του ιστότοπου, εάν αυτό δεν συμβαίνει.

6. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει κάθε δικαίωμα να δημοσιεύσει υποβληθείσες πληροφορίες (εκτός αν αυτές υποβάλλονται σε πεδία του δελτίου με την ένδειξη «δεν έχουν δημοσιευτεί/δεν δημοσιεύονται») ή να απορρίψει τη δημοσίευση υποβληθεισών πληροφοριών, στο σύνολό τους ή εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Ο διαχειριστής του ιστότοπου μπορεί στη συνέχεια να επαναχρησιμοποιήσει τις δημοσιευθείσες υποβληθείσες πληροφορίες στις επικοινωνιακές του δραστηριότητες. Στο βαθμό που οι υποβληθείσες πληροφορίες ή μέρος αυτών προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ενός εγγεγραμμένου χρήστη, ο χρήστης αυτής χορηγεί δωρεάν άδεια δημοσίευσης στον διαχειριστή του ιστότοπου. Ο διαχειριστής του ιστότοπου μπορεί να αρνηθεί τη δημοσίευση των υποβληθεισών πληροφοριών για νομικούς λόγους, για λόγους δυσφήμισης ή άλλους λόγους, και οι εγγεγραμμένοι χρήστες δεν έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν ειδική ή προσωπική αιτιολόγηση.

Ο διαχειριστής του ιστότοπου μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τη δομή και τις τεχνικές παραμέτρους της ΕΠΕΕ. Εάν παραστεί ανάγκη, ο διαχειριστής μπορεί να αναστείλει την πρόσβαση στην ΕΠΕΕ, ή να κλείσει οριστικά τον ιστότοπο. Κάθε στοιχείο που δημοσιεύεται στην ΕΠΕΕ μπορεί να καταστεί παρωχημένο ανά πάσα στιγμή και ο διαχειριστής του ιστότοπου δεν έχει καμία υποχρέωση να το επικαιροποιήσει.

7. ΤΕΛΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Δεν χρεώνονται προς το παρόν τέλη διεκπεραίωσης.

8. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

Η μη τήρηση των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων μπορεί να οδηγήσει σε άμεση, προσωρινή ή μόνιμη ανάκληση του δικαιώματος χρήσης της ΕΠΕΕ, ή σε άμεση, προσωρινή ή μόνιμη διαγραφή κάθε δημοσίευσης ή αναρτημένου υλικού στην ΕΠΕΕ από εγγεγραμμένο χρήστη.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ισχυρίζεται ότι υποβληθείσες πληροφορίες έχουν υποβληθεί κατά παράβαση των κανόνων ως προς το περιεχόμενο, ο διαχειριστής του ιστότοπου μπορεί, προτού προβεί σε οποιαδήποτε από τις ενέργειες που περιγράφονται ανωτέρω, να ζητήσει από τον εν λόγω εγγεγραμμένο χρήστη να δώσει διευκρινίσεις εντός καθορισμένης προθεσμίας.

Ο διαχειριστής του ιστότοπου απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για τα μέτρα που θα λάβει σε περίπτωση παράβασης των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων. Οι απαντήσεις που περιγράφονται στους εν λόγω όρους και τις προϋποθέσεις δεν είναι εξαντλητικές, και ο διαχειριστής του ιστότοπου μπορεί να λάβει οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνει κατάλληλο, όπως κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών στις αρχές επιβολής του νόμου ή κίνηση νομικής διαδικασίας κατά εγγεγραμμένου χρήστη.

9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΌΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αποκλειστικός σκοπός της συγκέντρωσης πληροφοριών από τους εγγεγραμμένους χρήστες είναι η χρήση τους στο πλαίσιο της ΕΠΕΕ (περιλαμβανομένου και διαφημιστικού υλικού σχετικού με την ΕΠΕΕ). Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που παρέχουν και μπορούν να τις διαγράψουν ανά πάσα στιγμή - σε περίπτωση που η ΕΠΕΕ δεν είναι διαθέσιμη (τμήμα 3 ανωτέρω). Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να ζητήσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα από το διαχειριστή του ιστότοπου να διαγράψει τις πληροφορίες, και αυτός πρέπει να ανταποκριθεί στο αίτημα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Ο διαχειριστής του ιστότοπου οφείλει να διαφυλάσσει το απόρρητο πληροφοριών σχετικά με εγγεγραμμένους χρήστες, τις οποίες αυτοί υποβάλλουν σε πεδία του δελτίου με την ένδειξη «δεν έχουν δημοσιευτεί/δεν δημοσιεύονται». Πρέπει να τις αποθηκεύει με ασφάλεια σε δικούς του εξυπηρετητές και να μην τις κοινοποιεί για εμπορικούς σκοπούς. Δεν θίγεται το δικαίωμα του διαχειριστή του ιστότοπου να μεταφέρει τυχόν πληροφορίες σε άλλα όργανα της ΕΕ, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή στα κράτη μέλη της ΕΕ, με μοναδικό σκοπό την υποστήριξη και τη συμβολή στη διαχείριση της ΕΠΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού. Κάνοντας χρήση της ΕΠΕΕ, οι εγγεγραμμένοι χρήστες αποδέχονται αυτή τη διαδικασία.

Η ΕΠΕΕ συγκεντρώνει και επεξεργάζεται περαιτέρω μόνο πολύ περιορισμένο όγκο στοιχειωδών προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων. Τα δεδομένα αυτά τυγχάνουν της δέουσας προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η δημοσιευμένη στην ΕΠΕΕ δήλωση περί απορρήτου που ενσωματώνεται μέσω παραπομπής σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, και αποτελεί μέρος τους, περιέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

10. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να δημιουργούν σύνδεσμο προς την αρχική σελίδα της ΕΠΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι το κάνουν με τρόπο δίκαιο και νόμιμο, που δεν θίγει τη φήμη του διαχειριστή του ιστότοπου και δεν τους παρέχει εμπορικό πλεονέκτημα. Ωστόσο, ο σύνδεσμος αυτός δεν πρέπει να υποδηλώνει καμία μορφή συνεργασίας, αποδοχής ή έγκρισης από την πλευρά του διαχειριστή του ιστότοπου.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες δεν πρέπει να κάνουν κατάχρηση της ΕΠΕΕ εισάγοντας εν γνώσει τους ιούς ή άλλο τεχνολογικά επικίνδυνο υλικό. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες δεν πρέπει να επιδιώκουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην ΕΠΕΕ, στον εξυπηρετητή στον οποίο είναι αποθηκευμένη, ή σε άλλους εξυπηρετητές, υπολογιστές ή βάσεις δεδομένων που συνδέονται με την ΕΠΕΕ. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες δεν πρέπει να πραγματοποιούν κατά της ΕΠΕΕ επίθεση άρνησης υπηρεσίας ή επίθεση κατανεμημένης άρνησης υπηρεσίας.

Ο διαχειριστής του ιστότοπου δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες ή ζημίες που προκαλούνται από επίθεση κατανεμημένης άρνησης υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επικίνδυνο υλικό που μπορεί να προσβάλει τον εξοπλισμό των υπολογιστών, τα ηλεκτρονικά προγράμματα, τα δεδομένα ή άλλα στοιχεία των εγγεγραμμένων χρηστών λόγω της χρήσης της ΕΠΕΕ ή της τηλεφόρτωσης οποιουδήποτε υλικού που έχει αναρτηθεί στην πύλη ή σε οποιονδήποτε άλλον συνδεδεμένο ιστότοπο.

11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ο διαχειριστής του ιστότοπου μπορεί να αναθεωρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας αυτή τη σελίδα. Στην περίπτωση αυτή, θα σταλεί κοινοποίηση στους εγγεγραμμένους χρήστες οι οποίοι πρέπει να λάβουν υπόψη τις μεταβολές, που είναι για αυτούς δεσμευτικές. Ορισμένες από τις διατάξεις που περιέχουν οι όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται επίσης να αντικατασταθούν από διατάξεις ή ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σε άλλο σημείο της ΕΠΕΕ.