1. Εισαγωγή

Στην παρούσα δήλωση περί απορρήτου εξηγούνται ο λόγος της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, ο τρόπος συλλογής, διαχείρισης και προστασίας τους, το πώς χρησιμοποιούνται και ποια είναι τα δικαιώματά σας ως προς τα δεδομένα σας (δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, κλειδώματος κ.λπ.).

Τα ευρωπαϊκά όργανα δεσμεύονται να προστατεύουν και να σέβονται την ιδιωτική σας ζωή. Δεδομένου ότι η παρούσα υπηρεσία/εφαρμογή συγκεντρώνει και στη συνέχεια επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 , του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Αυτή η δήλωση περί απορρήτου αφορά την επεξεργασία των δεδομένων που είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Πύλης Επενδυτικών Έργων (ΕΠΕΕ). Η ΕΠΕΕ δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2015 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 — το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΕ L 169, 1.7.2015, σ. 1). Η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/1942 της 4ης Νοεμβρίου 2016 (ΕΕ L 299, 5.11.2016, σ. 86), όπως τροποποιήθηκε με την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ) 2017/919 της 29ης Μαΐου 2017 (ΕΕ L 139, 30.5.2017, σ. 78) καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές της ΕΠΕΕ ως μιας διαφανούς βάσης δεδομένων για τα τρέχοντα και δυνητικά επενδυτικά έργα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Σκοπός της επεξεργασίας:

Το επιχειρησιακό προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την πρακτική οργάνωση της λειτουργίας της ΕΠΕΕ, υπό την εποπτεία του προϊσταμένου της μονάδας ECFIN.DDG2.03 (εφεξής, ο «υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων») συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία με μοναδικό σκοπό την υποστήριξη και τη συμβολή στη διαχείριση της ΕΠΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού 2015/2017 και την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/1942, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί.

Νομιμότητα της επεξεργασίας:

Η επεξεργασία δεδομένων θεωρείται νόμιμη ενέργεια δεδομένου ότι είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθηκόντων που ασκούνται προς το δημόσιο συμφέρον βάσει των Συνθηκών για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ειδικότερα, για να καταστεί δυνατή η εύρυθμη λειτουργία της ΕΠΕΕ ως δημόσιας διαδικτυακής πύλης επενδυτικών έργων, δηλαδή ως πλατφόρμας για την προώθηση έργων σε δυνητικούς επενδυτές παγκοσμίως, σύμφωνα με τον κανονισμό 2015/2017 και την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/1942. Κύριος στόχος της ΕΠΕΕ είναι να ενθαρρύνει και να επιταχύνει την ανάπτυξη και την υλοποίηση επενδυτικών έργων στην Ένωση και ,κατ’ αυτόν τον τρόπο, να συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης και της οικονομικής μεγέθυνσης, όπως περιγράφεται στο τμήμα 1 του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/1942.

3. Ποια δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία είναι τα εξής:

  • ονόματα των φυσικών προσώπων.
  • ηλεκτρονικές διευθύνσεις πιθανών επενδυτών και φορέων υλοποίησης έργων,
  • συμπληρωματικές πληροφορίες μπορεί να παρέχονται οικειοθελώς στο σύντομο βιογραφικό των φυσικών προσώπων (αυτό το στοιχείο της ΕΠΕΕ είναι απολύτως προαιρετικό).

4. Για πόσο διάστημα φυλάσσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Φυλάσσουμε τα δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής τους ή της περαιτέρω επεξεργασίας τους. Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν φορέα υλοποίησης έργου ή επενδυτές διατηρούνται στην αρμόδια υπηρεσία για 2 έτη αφότου ζητηθεί ρητά η αφαίρεση ή η αυτόματη διαγραφή του έργου από την πύλη.

5. Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας;

Όλα τα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικά μηνύματα, έγγραφα, ομάδες δεδομένων που τηλεφορτώθηκαν κ.λπ.) αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές είτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε των εξωτερικών συνεργατών της: των οποίων οι εργασίες συνάδουν με την απόφαση C[(2006) 3602] της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 16ης Αυγούστου 2006, για την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

Οι εξωτερικοί συνεργάτες της Επιτροπής δεσμεύονται, όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας για λογαριασμό της Επιτροπής, βάσει ειδικής συμβατικής ρήτρας και βάσει των υποχρεώσεων τήρησης του απορρήτου που απορρέουν από τη μεταφορά της οδηγίας 95/46/CE στο εθνικό δίκαιο.

6. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιους κοινοποιούνται αυτά;

Πρόσβαση στα δεδομένα σας παρέχεται σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό που διευκρινίζεται παρακάτω βάσει της αρχής «ανάγκη να γνωρίζω». Το εν λόγω προσωπικό δεσμεύεται από νόμιμες υποχρεώσεις και, εφόσον απαιτείται, πρόσθετες συμφωνίες τήρησης του απορρήτου.

  1. Υπάλληλοι επιχειρησιακών μονάδων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολούνται με την εφαρμογή της ΕΠΕΕ και υπηρεσιών επιφορτισμένων με την παρακολούθηση ή τον έλεγχο κατ΄εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης (π. χ. εσωτερικοί και λογιστικοί έλεγχοι).
  2. Υπάλληλοι των οργάνων της ΕΕ και εκπρόσωποι των κρατών μελών που ασχολούνται με την εφαρμογή της ΕΠΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού 2015/2017.
  3. Υπάλληλοι της OLAF, της IDOC και της νομικής υπηρεσίας της Επιτροπής, καθώς και υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών (Γενική Γραμματεία και ΓΔ BUDG) εφόσον κριθεί αναγκαίο στο πλαίσιο επίσημων ερευνών ή για ελεγκτικούς σκοπούς.

7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, καθώς και δικαίωμα διόρθωσης, κλειδώματος ή διαγραφής των δεδομένων αυτών αν είναι ανακριβή ή ελλιπή. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο της επεξεργασίας των δεδομένων ή, σε περίπτωση διαφωνίας μαζί του, με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, και, αν είναι απαραίτητο, με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο σημείο 8 παρακάτω.

8. Στοιχεία επικοινωνίας

Αν έχετε παρατηρήσεις ή απορίες, θέματα που σας προβληματίζουν ή που θέλετε να καταγγείλετε σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Υπεύθυνος της επεξεργασίας των δεδομένων:

  • Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Οικονομίας και Οικονομικών (ECFIN), προϊστάμενος μονάδας DDG2.03
  • +352 4301-1
  • EIPP@ec.europa.eu

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

Ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδομένων (ΕΕΠΔ): edps@edps.europa.eu.

9. Πού μπορείτε να βρείτε αναλυτικότερες πληροφορίες;

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσιεύει το μητρώο όλων των πράξεων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Πρόσβαση στο εν λόγω μητρώο παρέχεται μέσω του εξής συνδέσμου: http://ec.europa.eu/dpo-register

Η συγκεκριμένη επεξεργασία έχει κοινοποιηθεί στον ΥΠΔ με τον ακόλουθο κωδικό: DPO-3919-ECFIN.