1. VILKÅR OG BETINGELSER

Dette dokument fastlægger, på hvilke vilkår og betingelser juridiske personer, som er projektansvarlige eller investorer, eller andre registrerede websitebrugere (i det følgende under ét benævnt "registrerede brugere") kan få adgang til, bruge og bidrage til websitet for Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter ("EIPP"). Før registrerede brugere anvender EIPP, skal de angive, at de har læst og accepteret betingelserne (herunder EIPP’s erklæring om databeskyttelse; se punkt 9), og at de er indforstået med at overholde dem. EIPP må kun bruges på betingelse af, at de registrerede brugere udtrykkeligt accepterer disse vilkår og betingelser. Punkt 5 og 7 i betingelserne gælder kun registrerede brugere, som indsender materiale eller oplysninger til offentliggørelse på EIPP.

2. EIPP’S ANVENDELSESOMRÅDE

EIPP er oprettet af Europa-Kommissionen ("den websiteansvarlige") på grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 — Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer [EUT L 169 af 1.7.2015, s. 1, benævnt "forordningen"]. Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1942 af 4. november 2016 [EUT L 299 af 5.11.2016, s. 86], ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/919 af 29. maj 2017 [EUT L 139 af 30.5.2017, s. 78, tilsammen benævnt "afgørelsen"] - om ophævelse af gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1214 - indeholder tekniske specifikationer for EIPP som en åben database over nuværende og mulige investeringsprojekter i EU.

Ifølge forordningens artikel 15 vises projekter på EIPP med det formål at blive synlige for investorerne og til oplysningsformål. Visning af projekter på EIPP påvirker ikke beslutningen om de endelige projekter, der udvælges til at modtage støtte i henhold til forordningen eller et andet EU-instrument eller i form af offentlig finansiering.

Den registrerede bruger er indforstået med, at offentliggørelse på EIPP ikke er ensbetydende med, at projektet vil modtage offentlige midler (det være sig fra den websiteansvarlige eller andre kilder), og at der ved ansøgning om offentlige midler skal følges bestemte procedurer med dette formål for øje.

Alle projekter, der indgives til den websiteansvarlige til offentliggørelse, skal overholde udvælgelseskriterierne i artikel 2 i afgørelsen.

3. REGISTRERING OG OPLYSNINGER

Registrerede brugere har adgang til at indsende bidrag til EIPP og bruge systemets nyhedstjenester efter en registreringsproces, som kræver indsendelse af kontaktoplysninger og oplysninger om den registrerede bruger som en juridisk person. Den websiteansvarlige kan ikke holdes ansvarlig, hvis EIPP ikke er tilgængelig - uanset årsag og tidsrum.

Den websiteansvarlige kan fra tid til anden begrænse adgangen til EIPP helt eller delvis, uden at dette skal varsles eller begrundes.

Meddelelser, som den websiteansvarlige skal give de registrerede brugere i henhold til eller i forbindelse med disse betingelser, betragtes som modtaget, når de er sendt til den e-mailadresse, der er opgivet ved registreringen. Registrerede brugere skal tage de nødvendige skridt til at kunne modtage indgående e-mails på denne adresse og sikre, at kun bemyndigede personer har adgang til den. Meddelelser, som sendes til den websiteansvarlige fra registrerede brugere via denne e-mailadresse, betragtes derfor som sendt af en registreret bruger, som ikke kan påstå det modsatte. Registrerede brugere kan kontakte den websitesansvarlige med henblik på at indhente oplysninger eller indgive forespørgsler eller anmodninger ved brug af en onlineformular EIPP helpdesks kontaktformular), eller hvis denne formular ikke er tilgængelig via e-mailadressen eipp-helpdesk@ec.europa.eu.

Registrerede brugere skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at undgå uautoriseret afsløring af deres brugernavn og password, og de skal om Den websiteansvarlige har til enhver tid ret til at afmelde en brugeridentifikationskode eller et password, hvis det vurderes, at en registreret bruger ikke har overholdt bestemmelserne i disse vilkår og betingelser. Registrerede brugere kan holdes ansvarlige for bevidst eller uagtsom afsløring af deres identifikationskode eller password til tredjemand i strid med disse betingelser eller for tredjemands overtrædelser, hvilket ikke fritager registrerede brugere for deres forpligtelser efter disse betingelser. Registrerede brugere er ansvarlige for at sikre, at alle personer, der får adgang til EIPP gennem deres internetforbindelse, kender til og overholder disse betingelser.

4. ANSVARSFRASKRIVELSE

Oplysninger, der stilles til rådighed gennem EIPP, leveres uden garanti eller forpligtelser, hvad angår deres nøjagtighed. Den websiteansvarlige offentliggør kun oplysninger, der er indsendt af registrerede brugere, såfremt oplysningerne efter den websiteansvarliges eget skøn opfylder standarderne for indholdet, som er fastlagt i del 5 nedenfor, og ikke påtager sig yderligere ansvar over for registrerede brugere. Den websiteansvarlige fraskriver sig således alt ansvar som følge af brug af sådanne oplysninger, både af brugere og enhver anden, der måtte få kendskab til indholdet.

Den websiteansvarlige fraskriver sig hermed udtrykkeligt ethvert ansvar for eventuelle direkte eller indirekte tab, som en bruger måtte lide i forbindelse med EIPP eller brugen heraf, manglende mulighed for brug eller resultatet af brugen af EIPP, eventuelle websites med links hertil og eventuelle materialer, der er placeret på EIPP, herunder uden begrænsning også for:

 • tab af indkomst eller indtægter (herunder forventede besparelser)
 • tab af virksomhed
 • tab af fortjeneste eller kontrakter
 • tab af data
 • tab af goodwill
 • andre tab eller enhver skade uanset art, og uanset om den skyldes en skadevoldende handling (herunder uagtsomhed), aftalebrud eller andet, også selv om dette kunne forudses.

5. STANDARDER FOR INDHOLD

Disse standarder for indhold gælder for alt materiale og alle oplysninger, som registrerede brugere indsender til offentliggørelse på EIPP ("indsendte oplysninger") i deres helhed. De registrerede brugere har det fulde ansvar for at sikre, at de indsendte oplysninger overholder disse standarder for indhold.

Alle indsendte oplysninger skal:

 • være nøjagtige (hvor der er tale om fakta), afgives i god tro (hvor der er tale om holdninger) og være opdateret til enhver tid
 • være indsendt af en person, der er berettiget til at foretage handlingen i en registreret brugers navn og på dennes vegne
 • hvis det drejer som om projektrelaterede oplysninger, vedrøre projekter, som overholder udvælgelseskriterierne i artikel 2 i afgørelsen
 • overholde gældende lovgivning.

Indsendte oplysninger må ikke:

 • indeholde materiale, som er ærekrænkende, truende, fornærmende, hadefuldt, opildner til had eller krænker andres privatliv
 • fremme diskrimination eller enhver anden ulovlig aktivitet
 • krænke andres intellektuelle ejendomsret, herunder ophavsret, databaserettigheder eller varemærker
 • overtræde juridiske forpligtelser over for tredjemand, herunder aftaleretlige forpligtelser eller tavshedspligt
 • vedrøre projekter, der omfatter følgende aktiviteter: ammunition og våben, militær-/politiudstyr eller -infrastruktur (herunder sprængstoffer og sportsvåben) sexhandel og dermed relateret infrastruktur, tjenester og medier, hasardspil og dermed relateret udstyr, hoteller med interne kasinoer, tobak (produktion, fremstilling, behandling og distribution)
 • bruges til at udgive sig for at være en anden person eller uretmæssigt anvende en registreret brugers identitet eller tilknytning til en anden person
 • foregive, at de stammer fra den websiteansvarlige, hvis dette ikke er tilfældet.

6. OFFENTLIGGØRELSE, ÆNDRINGER OG SLETNING AF INDSENDTE OPLYSNINGER

Den websiteansvarlige har alle rettigheder til at offentliggøre indsendte oplysninger (medmindre de er indsendt under felter markeret med "ikke offentliggjort"/"offentliggøres ikke) eller helt eller delvis at nægte offentliggørelse af indsendte oplysninger efter eget skøn. Den websiteansvarlige kan derudover genbruge offentliggjorte indsendte oplysninger til informationsformål. Hvis indsendte oplysninger eller dele af dem er beskyttet af en registreret brugeres intellektuelle ejendomsrettigheder, giver den registrerede bruger den websiteansvarlige tilladelse til at offentliggøre disse. Den websiteansvarlige kan afvise offentliggørelse af indsendte oplysninger af retlige, omdømmemæssige eller andre grunde, og registrerede brugere har ikke krav på en konkret eller personlig begrundelse.

Den websiteansvarlige kan til enhver tid ændre EIPP’s opsætning og tekniske parametre. Hvis behovet opstår, kan den websiteansvarlige lukke for adgangen til EIPP eller lukke det på ubestemt tid. Materialet på EIPP kan til enhver tid være uaktuelt, og den websiteansvarlige er ikke ansvarlig for at opdatere dette materiale.

7. ADMINISTRATIONSGEBYR

Der opkræves i øjeblikket ikke noget administrationsgebyr.

8. SUSPENSION OG OPHÆVELSE

Hvis disse vilkår og betingelser ikke overholdes, kan det medføre øjeblikkelig, midlertidig eller permanent ophævelse af retten til at bruge EIPP eller øjeblikkelig, midlertidig eller permanent fjernelse af opslag eller materiale, der er uploadet af en registreret bruger på EIPP.

Hvis en tredjemand hævder, at indsendte oplysninger er i strid med standarderne for indhold, kan den websiteansvarlige bede den relevante registrerede bruger om nærmere oplysninger inden for et bestemt tidsrum, før der tages et af ovennævnte skridt.

Den websiteansvarlige kan ikke holdes ansvarlig for skridt, der tages som følge af overtrædelse af disse vilkår og betingelser. De sanktioner, der er nævnt i disse vilkår og betingelser, er ikke udtømmende, og den websiteansvarlige kan træffe en anden passende foranstaltning, herunder videregivelse af disse oplysninger til de retshåndhævende myndigheder eller retlige foranstaltninger over for en registreret bruger.

9. BESKYTTELSE AF INDSENDTE OPLYSNINGER OG PERSONOPLYSNINGER

Formålet med at indsamle oplysninger fra registrerede brugere er alene at bruge oplysningerne til EIPP (herunder PR-materiale relateret til EIPP). De registrerede brugere har adgang til alle de oplysninger, de har indsendt, og de har ret til at slette oplysningerne til enhver tid. Hvis EIPP ikke er tilgængelig (jf. afsnit 3 ovenfor), kan de registrerede brugere pr. e-mail bede den websiteansvarlige om at slette oplysningerne om dem, og den websiteansvarlige vil imødekomme forespørgslen uden ugrundet ophold. Den websiteansvarlige opbevarer oplysninger om registrerede brugere, som de har angivet i felterne markeret med "ikke offentliggjort"/"offentliggøres ikke", fortroligt og sikkert på sine egne servere og videregiver ikke sådanne oplysninger til kommercielle formål. Dette påvirker ikke den websiteansvarliges ret til at videregive oplysninger til andre EU-institutioner, Den Europæiske Investeringsbank eller EU-medlemslande, hvis formålet er at støtte og bidrage til forvaltningen af EIPP i henhold til artikel 15 i forordningen. Ved at bruge EIPP erklærer de registrerede brugere sig indforstået heri.

EIPP indsamler og viderebehandler kun en meget begrænset mængde grundlæggende personoplysninger om fysiske personer. Disse oplysninger beskyttes i henhold til gældende lovgivning. EIPP’s offentliggjorte erklæring om databeskyttelse, som indgår i disse betingelser, indeholder de nærmere detaljer om beskyttelse af oplysninger.

10. TEKNISKE BESTEMMELSER

Registrerede brugere kan linke til EIPP’s hjemmeside, såfremt det sker på en måde, der er rimelig og lovlig, og som ikke skader den websiteansvarliges omdømme eller udnytter dette kommercielt. Linket må dog ikke anbringes på en måde, der antyder, at den websiteansvarlige har en forbindelse med det eller på nogen måde godkender eller anerkender det.

Registrerede brugere må ikke misbruge EIPP ved forsætligt at indføre virus eller andet teknologisk skadeligt materiale. Registrerede brugere må ikke forsøge at skaffe sig uberettiget adgang til EIPP, den server, som EIPP lagres på, eller nogen anden server, computer eller database, der har forbindelse med EIPP. Registrerede brugere må ikke foretage overbelastningsangreb eller distribuerede overbelastningsangreb på EIPP.

Den websiteansvarlige påtager sig intet ansvar for tab eller skade, der skyldes et distribueret overbelastningsangreb, en virus eller andet teknologisk skadeligt materiale, der kan inficere computerudstyr, computerprogrammer, data eller andet materiale, der tilhører de registrerede brugere, på grund af deres brug af EIPP eller download af materiale fra EIPP eller andre websites, der linkes til.

11. ÆNDRINGER

Den websiteansvarlige kan til enhver tid ændre disse betingelser ved at ændre denne side. I så fald vil der blive sendt en meddelelse til de registrerede brugere, som forventes at tage hensyn til eventuelle ændringer, da disse er bindende for brugerne. Bestemmelser eller meddelelser, som er offentliggjort andetsteds på EIPP, kan også træde i stedet for visse bestemmelser i disse betingelser.