S dotazy týkajícími se EIPP se můžete obrátit na tým portálu EIPP níže.

Kontaktujte nás

1 – OBECNÉ INFORMACE

 • K čemu Evropský portál investičních projektů slouží?

  EIPP je centrální platforma sloužící k propagaci evropských projektů, jejímž cílem je vytvořit most mezi navrhovateli projektů z EU a investory. Účelem portálu je upozornit na aktuální investiční příležitosti v EU.

 • Jaké typy projektů mohou být na portálu zveřejněny?

  EIPP byl vytvořen na základě článku 15 nařízení (EU) 2015/1017 o Evropském fondu pro strategické investice, Evropském centru pro investiční poradenství a Evropském portálu investičních projektů. Konkrétní detaily o EIPP jsou uvedeny v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2016/1942 ve znění prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/919 ze dne 26. května 2017.

  O zveřejnění na portálu se podle prováděcího rozhodnutí Komise mohou ucházet pouze projekty, které splňují níže uvedená kritéria:
  - celkové náklady na projekt musí být minimálně 1 milion eur
  - projekt musí spadat do jednoho z předem určených odvětví s vysokou ekonomickou přidanou hodnotou (předkladatelé mohou u každého projektu vybrat až dvě odvětví)
  - projekt musí být realizován na území Evropské unie a navrhován právnickou osobou (veřejnoprávní/soukromou) usazenou v členském státě EU
  - realizace projektu by měla být zahájena do tří let od jeho předložení (příp. může již probíhat)
  - projekt musí být v souladu s právními předpisy Unie a právními předpisy příslušného členského státu

 • Kdo může portál využívat?

  EIPP je určen pro navrhovatele projektů z EU a investory z celého světa. Pokud chcete umístit na portál svůj projekt nebo kontaktovat navrhovatele již zveřejněných projektů, musíte se na portál přihlásit.

 • Jaká je souvislost mezi portálem a dalšími částmi Investičního plánu pro Evropu (zejména EFSI)?

  Všechny tři iniciativy zřízené podle nařízení (EU) 2015/1017 jsou na sobě nezávislé. Zveřejnění projektu na portálu není podmínkou, ani zárukou pro získání finančních prostředků z EFSI či z jiného nástroje nebo instituce EU.

 • Musím za předložení projektu zaplatit nějaký poplatek?

  Ne. Předložení a zveřejnění projektu je bezplatné pro všechny navrhovatele, veřejnoprávní i soukromé.

 • V jakém jazyce mohu projekt předložit?

  Portál EIPP je dostupný ve všech úředních jazycích EU, a proto lze projekty předložit ve všech těchto jazycích. Pokud projekt předložíte v jiném jazyce než v angličtině, Evropská komise zajistí překlad do angličtiny. Váš projekt pak bude na portálu EIPP zveřejněn v obou jazycích. Původní jazyková verze bude prezentována jako závazná, anglický překlad jako orientačně-informační.

 • Lze na portálu EIPP zveřejňovat přeshraniční projekty?

  Ano, ale za podmínky, že se investice uskuteční ve všech zúčastněných zemích EU. Přeshraniční projekty, jichž se účastní země mimo EU, jsou rovněž přípustné, pokud se investice uskuteční alespoň částečně v některém ze států EU.

 • Jak se projekty před zveřejněním kontrolují?

  Evropská komise projekty kontroluje na základě kritérií pro přijetí stanovených v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2016/1942 ve znění prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/919.
  Smyslem portálu EIPP není nahradit obvyklou hloubkovou analýzu, kterou musí investoři provést předtím, než se rozhodnout investovat.

 • Nese Evropská komise odpovědnost za informace o projektech zveřejněných na portálu?

  Ne, za informace o projektu zveřejněném na portále nese plnou odpovědnost pouze navrhovatel projektu.

 • Jak dlouho trvá zveřejnění projektu od okamžiku jeho předložení?

  Zveřejnění projektu by od jeho předložení nemělo trvat déle než 45 pracovních dní. Zveřejnění závisí na tom, zda je popis projektu dostatečně jasný a zda byly ihned poskytnuty požadované doplňující informace. Popis projektu musí být srozumitelný a případně požadované dokumenty musí být týmu portálu EIPP zaslány co nejdříve.

 • Jak dlouho zůstane projekt na portálu EIPP zveřejněný?

  Po dobu 3 let. Během této doby by měli navrhovatelé projektů průběžně aktualizovat informace o tom, jak realizace projektu probíhá.

 • Může být již zveřejněný projekt z portálu odstraněn?

  Ano. Zejména v těchto případech: projekt již získal nezbytné finanční prostředky, projekt již nesplňuje kritéria nebo byly porušeny podmínky užívání portálu EIPP.

2 – LOGIN

 • Proč je nutné se na portál EIPP přihlašovat?

  Přihlášení na portál EIPP je podmínkou toho, abyste mohli online předložit svůj projekt, nebo kontaktovat navrhovatele projektů, které jsou již zveřejněny.

 • Jak se mám na portál EIPP přihlásit?

  Po kliknutí na „Login“ na úvodní stránce portálu EIPP musíte nejdříve provést tyto 3 kroky:
  1. vytvořte si účet u služby EU LOGIN (pokud jej ještě nemáte), který umožňuje přihlášení do aplikací spravovaných Evropskou komisí
  2. vyberte váš hlavní zájem na portálu EIPP (tzn. buď navrhovat projekty nebo investovat) a potvrďte přijetí podmínek užívání portálu
  3. vyplňte sekci „Můj profil“.

 • Musím při přihlášení používat nějaký konkrétní internetový prohlížeč?

  Ne, ale pokud narazíte na technické problémy, vyzkoušejte více prohlížečů.

 • Co znamená otázka: „Mým hlavním zájmem na EIPP je“?

  Při prvním přihlášení na EIPP musíte nejprve uvést, zda chcete předkládat projekty nebo do projektů investovat. Pokud zvolíte možnost „Navrhování projektů“, budete přesměrováni do části pro navrhovatele, zatímco pokud zvolíte možnost „Investování do projektů“, budete přesměrováni do části pro investory.

2.1 Můj Profil

 • Proč musí být kontaktní e-mailová adresa vždy pracovní?

  Kontaktní e-mailová adresa musí být funkční pracovní e-mailovou adresou, protože se bude používat při komunikaci a koordinaci žádostí souvisejících s projektem a budou na ni zasílány odpovědi od investorů.
  V případě, že se vaše adresa změní, aktualizujte ji co nejdříve ve svém uživatelském profilu. Kontaktní e-mailová adresa se považuje za důvěrnou informaci, a proto nebude veřejně přístupná (tzn. nebude se jako taková zobrazovat).

 • Jaký je rozdíl mezi adresou k účtu EU Login a kontaktní e-mailovou adresou?

  Adresa EU Login je e-mailová adresa vázaná na vás účet EU Login, díky němuž se přihlašujete do všech aplikací spravovaných Evropskou komisí.
  Kontaktní e-mailová adresa, kterou uvedete v sekci „Můj profil“, bude používána pro komunikaci s týmem portálu EIPP a investory. Od adresy k účtu EU Login se může lišit.

 • Jsem kontaktní osobou EIPP pro několik organizací. Kterou z nich mám uvést v sekci „Můj profil“?

  V sekci „Můj profil“ uveďte organizaci, jíž jste členem. V sekci „Naše (mé) organizace“ uvedete informace o organizacích, které na portálu EIPP zastupujete, v okamžiku, kdy vytváříte jejich profil.

3 – NAVRHOVATELÉ

 • Může projekt na portálu EIPP předložit ke zveřejnění kdokoli?

  Navrhovatel projektu na portálu EIPP musí být právnickou osobou usazenou v některém z členských států EU a nesmí na něj být uvaleno insolvenční řízení. Své projekty na portálu EIPP nesmějí zveřejňovat jednotlivci a právnické osoby, které jsou v úpadkovém řízení, likvidaci nebo v podobném typu řízení.

 • Mohu kontaktovat investory registrované na portálu?

  Ne, nemůžete. Jako navrhovatel projektu můžete kontaktovat pouze ostatní navrhovatele již zveřejněných projektů, nikoli investory.

 • Jak portál EIPP zvyšuje mé šance při hledání investorů?

  Smyslem portálu EIPP je zviditelňovat projekty pro investory z celého světa. Abyste mohli tuto příležitost využít, mohli maximalizovat své šance a našli vhodného investora, nabízíme vám ke stažení následující dokument s pokyny. Jedná se o návod, jak připravit k předložení váš projekt, aby obsahoval všechny důležité informace, které investoři potřebují. Pokud máte zájem o další pokyny týkající se strukturování projektu na portálu EIPP, naše partnerská organizace SIF/SOURCE poskytuje rozsáhlý soubor otázek, které vám s jednotlivými kroky pomohou. Najdete je ZDE.

 • Co obsahuje sekce „Pro navrhovatele“

  Sekce „Pro navrhovatele“ je část portálu EIPP věnovaná navrhovatelům projektů, v níž lze vytvářet profily organizací a předkládat nové projekty.

 • Co znamená „jmenovaný zástupce projektu“ (P.A.R.)?

  Jmenovaný zástupce projektu (P.A.R.) je oficiální kontaktní osoba, kterou jmenovala organizace, a jejímž úkolem je spravovat informace o projektu zveřejněném na portálu EIPP. Tato osoba je oprávněna zadávat informace požadované ve formuláři projektu a provádět jejich aktualizaci. Jmenovaný zástupce projektu musí být tatáž osoba jako registrovaný uživatel na portálu EIPP.

3.1 Pro navrhovatele – Moje organizace

 • Jak se vkládá nová organizace?

  Vaše organizace bude automaticky do systému vložena, jakmile kliknete na tlačítko „Předložit“.

 • Jaké může mít organizace v systému statusy?

  Status organizace může být označen takto:
  - „Koncept“ – do chvíle, než předložíte svůj projekt
  - „Dokončeno“ – poté, co jste předložili projekt
  - „Potvrzeno“– poté, co byl váš projekt zkontrolován a vaše organizace ověřena
  - „Archivováno“ – v případě, že byl váš projekt zamítnut a vaše organizace nebyla ověřena.

 • Jak mám předložit dokumenty, které požaduje tým portálu EIPP?

  Pokud máte předložit doplňující dokumenty, měli byste je nahrát do svého účtu na portálu EIPP v sekci s projekty nebo podrobnými informacemi o organizaci. Dokumenty můžete nahrát kdykoli před i po předložení projektu.

 • Kdo je přispěvatel (zástupce) organizace?

  Osoba, která na portálu EIPP vytvořila profil organizace. Jedině tato osoba je oprávněna měnit informace o organizaci zveřejněné na portálu EIPP a zasílat výzvy ostatním uživatelům, aby do této organizace na portálu EIPP vstoupili.

 • Moje organizace na portálu EIPP již existuje. Jak mám předložit její projekt?

  Chcete-li předložit projekt navrhovaný organizací, která je již na portálu EIPP zaregistrována, musí vám nejdříve přispěvatel (zástupce) této organizace nabídnout na portálu členství v této organizaci. Jako nový člen organizace máte přístup k informacím o organizaci a můžete předkládat její nové projekty. Informace o organizaci však může měnit pouze přispěvatel (zástupce) organizace.

3.2 Pro navrhovatele – Moje projekty

 • Jaké informace je třeba poskytnout při předkládání projektu?

  Proces předložení projektu je rychlý a jednoduchý. Povinné je vyplnění jen několika údajů. Popis projektu musí být pro investory srozumitelný. Pro účely zveřejnění projektu na portálu není nutné uvádět důvěrné informace.

 • Jak přesně se projekt předkládá?

  Po přihlášení na portál EIPP klikněte na „Přidat organizaci“ a vyplňte požadované údaje.
  Poté klikněte na „Přidat projekt“, vyplňte povinné údaje a projekt předložte. Více informací najdete v příručce „Jak přidat váš projekt“ na internetových stránkách EIPP.

 • Co když určitý projekt navrhuje několik organizací? Jak mám tuto skutečnost uvést ve formuláři?

  Ve formuláři můžete jako navrhovatele projektu uvést pouze jednu organizaci. Informace týkají se dalších partnerů projektu lze uvést buď v poli „Popis“ nebo „Další informace“. Partneři musí se zveřejněním informací o projektu vyjádřit souhlas tím, že připojí svůj podpis pod jmenovací dopis pro jmenovaného zástupce projektu.

 • Jaké datum mám uvést v poli „Datum zahájení“, když ještě nevím, kdy se projekt začne realizovat?

  Můžete uvést předpokládané datum zahájení stanovené na základě dostupných informací. Projekt musí již běžet nebo musí být jeho zahájení v plánu do tří let od data, kdy byl předložen.

 • Jakým statusem může být projekt v systému označen?

  Status projektu uvádí, v jaké fázi je žádost o jeho předložení:
  - „Koncept“ – do chvíle, než projekt předložíte
  - „Předloženo“ – poté, co jste projekt předložili
  - „Zveřejněno“– poté, co byl váš projekt zveřejněn na portálu EIPP
  - „Archivováno“ – v těchto případech: zveřejnění vašeho projektu bylo zamítnuto, váš projekt byl z portálu odstraněn, projekt byl stažen ještě před zveřejněním.

 • Budou na portálu zveřejněny všechny informace, které jsme poskytli?

  Ne, zveřejněny budou pouze informace označené ikonou oka. Další informace, které jste na portálu zadali a nahráli, bude mít k dispozici pouze tým portálu EIPP a veřejnost k nim nebude mít přístup.

 • Jaké doklady musíme předložit za účelem zveřejnění projektu?

  Musíte nahrát jmenovací dopis pro jmenovaného zástupce projektu (P.A.R.). Šablonu najdete v „Knihovně šablon“ a po uložení projektu se také objeví ve formuláři projektu. Tým portálu EIPP vás může požádat o poskytnutí dalších dokumentů.

 • Jak postupovat, když dojde ke změně jmenovaného zástupce projektu (P.A.R.)?

  V případě změny této osoby informujte tým portálu EIPP. Do systému musí být zaregistrován jako nový uživatel. Navrhovatel projektu musí zároveň do systému EIPP nahrát pro nového jmenovaného zástupce projektu jmenovací dopis.

3.3 Pro navrhovatele – Můj přehled

 • Co obsahuje sekce „Můj přehled“?

  V sekci „Můj přehled“ jsou uvedeny informace o vašich projektech, organizacích a krocích či úkolech, které musíte provést (např. finalizovat žádost o zveřejnění projektu).

 • Co všechno mi sekce „Můj přehled“ umožňuje?

  Najdete zde souhrnné informace o organizacích a vytvořených projektech (základní údaje) a zároveň přehled o všech krocích, které je nutné podniknout (vyřizuje se).

4 – INVESTOŘI

 • Musím se na portálu EIPP zaregistrovat?

  Pokud chcete jako investor kontaktovat navrhovatele projektu, musíte být na portálu EIPP přihlášen. Více informací o tom, jak se přihlásit, najdete v sekci 2 „PŘIHLÁŠENÍ“ častých otázek.

 • Jak mohu kontaktovat navrhovatele projektu?

  Po registraci na portálu může investor kontaktovat navrhovatele projektů prostřednictvím elektronického formuláře.

 • Co všechno můžu jako investor na portálu podnikat?

  Jako investor můžete:
  - procházet seznam zveřejněných projektů
  - nastavit si preference pro vyhledávání projektů a přihlásit se k odběru zpravodaje o nových projektech podle vašich preferencí
  - dostávat každý týden upozornění na nové projekty a aktualizace stávající projektů
  - kontaktovat navrhovatele projektů.

 • Co najdu v sekci „Můj přehled“?

  V sekci „Můj přehled“ jsou uvedeny informace o nově zveřejněných projektech a přehled vašich preferencí.