• Veškeré informace o organizacích a investičních projektech, které Evropská komise zveřejňuje na Evropském portálu investičních projektů (EIPP) (dále jen „informace o projektech“), jsou k dispozici za předpokladu, že uživatelé budou portál EIPP používat kvalifikovaně a obezřetně.

  • Informace o projektech tedy nezbavují uživatele povinnosti věnovat jednotlivým investičním projektům náležitou pozornost.

  • Komise výslovně ani implicitně nezaručuje, že informace o projektech jsou bezchybné. Informace o projektech se poskytují bez jakýchkoli záruk nebo podmínek, pokud jde o jejich přesnost.

  • Komise výslovně odmítá veškerou odpovědnost za jakoukoli přímou, nepřímou nebo následnou ztrátu nebo újmu vzniklou kterémukoli uživateli v souvislosti s těmito internetovými stránkami nebo v souvislosti s používáním, nemožností používat nebo s dopady použití informací o projektech, portálu EIPP nebo souvisejících stránek a veškerých materiálů, které jsou na nich zveřejněny, a mimo jiné odmítá jakoukoli odpovědnost za: ztrátu příjmu, obchodní ztrátu, ušlý zisk nebo ztrátu zakázky, ztrátu předpokládaných úspor, ztrátu dat, ztrátu dobrého jména nebo pověsti a za jakoukoli jinou ztrátu nebo újmu jakéhokoli druhu, k níž došlo z jakéhokoliv důvodu.

  • Zveřejnění materiálu na těchto internetových stránkách neznamená, že Komise tímto poskytuje odborné poradenství pro konkrétní účel.

  • Podle čl. 15 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 ze dne 25. června 2015 o Evropském fondu pro strategické investice, Evropském centru pro investiční poradenství a Evropském portálu investičních projektů (dále jen „nařízení“) neexistuje žádná souvislost mezi zveřejněním informací o projektech, které slouží pouze pro informační účely, a jakoukoli případnou budoucí podporou popsaných projektů podle nařízení, v rámci jakéhokoli jiného nástroje Unie nebo prostřednictvím veřejného financování.

  • Před použitím tohoto materiálu by uživatelé měli pečlivě vyhodnotit přesnost, úplnost a přiměřenost informací pro své konkrétní účely a použití, jednat s obvyklou náležitou obezřetností a získat odborný posudek odpovídající jejich konkrétní situaci.

  • Zmínka o Komisi v jakýchkoli informacích o projektech nutně neznamená, že v minulosti došlo ke kontaktu s příslušnými útvary Komise ohledně daného projektu.

  • Informace o projektech mohou zahrnovat názory nebo doporučení třetích stran, které nemusí nutně odrážet názor Komise nebo naznačovat, že se Komise zavázala podpořit nebo podporuje konkrétní činnost.

  • Odkazy na jiné internetové stránky se vkládají pouze pro usnadnění dostupnosti informací a nepředstavují potvrzení materiálu ani jakéhokoli souvisejícího výrobku nebo služby dané organizace, které jsou na těchto stránkách uvedeny. Tyto externí zdroje informací by se měly pro účely zásady náležité péče považovat za zdroje informací spadající mimo kontrolu Komise. Uživatelé proto mají povinnost ujistit se o tom, zda jsou informace na těchto stránkách aktuální, přesné, spolehlivé a správné.

  • Každý uživatel, který použije informace o projektech nebo jiné informace z portálu EIPP, se vzdává veškerých práv na postih vůči Komisi a zříká se veškerých nároků vůči Komisi v souvislosti s používáním a/nebo spolehlivostí materiálu zpřístupněného na těchto internetových stránkách.