Close

Jak váš projekt předložit?

Projekt můžete předložit online v kterémkoli z úředních jazyků Evropské unie. Použijte k tomu službu „EIPP“.

Doporučujeme vám podat žádost v angličtině, jelikož bude snazší ji ověřit.

U projektů předložených v jiném jazyce než v angličtině zajistí Evropská komise překlad žádosti do angličtiny. Ten bude zveřejněn na portálu spolu s původním zněním.

Předložení projektu ve 4 KROCÍCH

1. Vyplňte svůj uživatelský profil

Než přistoupíte k předložení projektu, je třeba vyplnit údaje požadované v uživatelském profilu. Jak znázorňuje obrázek níže, splnění tohoto kroku je podmínkou dalšího postupu.

2. Zadejte údaje o vaší organizaci

Chcete-li vytvořit profil vaší organizace, zadejte její jméno a další organizační a administrativní údaje.

Pokud jste konzultant a pracujete pro více organizací, můžete vytvořit organizace jménem vašich klientů a spravovat jejich projekty. Seznam všech vašich organizací najdete v části „Moje organizace“.

3. Vytvořte projekt

Projekt vytvoříte tak, že vyplníte tyto části: popis projektu, financování projektu, internetové odkazy, pozice na mapě a kontaktní údaje.

4. Předložte projekt

Před předložením projektu se ujistěte, že jste vyplnili všechny požadované údaje a klikněte na tlačítko „Předložit“.

Nakonec je třeba kliknout na tlačítko „Potvrdit“.

Všechny projekty, které jste si vytvořili, bez ohledu na jejich status, se zobrazují v části „Moje projekty“.

Upozorňujeme, že před konečným zveřejněním projektu musíte předložit jmenovací listiny jmenovaného zástupce projektu (P.A.R.).

Co se stane po předložení projektu?

Podkladové dokumenty

Jakmile projekt předložíte, tým portálu EIPP začíná s procesem prověřování.

V průběhu prověřování můžete být požádáni o další informace (např. aktualizace, potvrzení, dokumenty apod.). Podkladové dokumenty lze do systému nahrát jak u organizací, tak u projektů, a to v příslušných částech.

Přizvání dalších členů

Jste-li první osobou, která podala za vaši organizaci žádost, budete veden(a) jako „přispěvatel organizace“. Další členy organizace lze pozvat k účasti na portálu kliknutím na příslušné tlačítko. Noví členové dostanou e-mailem výzvu, aby se na portálu přihlásili. Členové organizace mohou mimo jiné předkládat nové projekty nebo si prohlížet uložené údaje.

Dále lze uživatelům přidělit práva pouze k prohlížení informací o vašem projektu. Pozvánka jim bude doručena také formou e-mailové zprávy, která bude obsahovat odkaz k přihlášení. Takový uživatel bude mít přístup pouze ke čtení informací o konkrétním projektu.

Zveřejnění vašeho projektu

Jakmile bude prověřování dokončeno a váš projekt bude připraven ke zveřejnění, tým portálu EIPP vás o zveřejnění bude informovat, jakožto i o dalších případných krocích, bude-li to nutné.

Způsobilost projektu

Aby mohl být váš projekt (nebo program sestávající z menších projektů) na portálu EIPP zveřejněn, musí splňovat tyto podmínky

 • celkové náklady na projekt dosahují nejméně 1 milionů EUR;
 • projekt spadá do jednoho z určených odvětví s vysokou ekonomickou přidanou hodnotou. Navrhovatelé mohou zvolit až dvě odvětví na projekt z předem stanoveného seznamu 25 odvětví;
 • projekt je realizován na území Evropské unie. Přijmout lze rovněž přeshraniční projekty se zeměmi, které nejsou členy EU, pokud je část celkových investic vynaložena alespoň v jedné ze zemí EU;
 • navrhovatel je právnickou osobou usazenou v členském státě a nevztahuje se na něj insolvenční řízení;
 • projekt je v souladu s právními předpisy Unie a právními předpisy příslušného členského státu a nepředstavuje pro daný členský stát ani pro Komisi právní riziko, riziko ztráty dobré pověsti nebo bezpečnostní riziko;
 • realizace projektu je zahájena nebo se předpokládá, že bude zahájena, do tří let ode dne jeho předložení za účelem umístění na portál EIPP;
 • projekt je v žádosti o přijetí projektu jasně popsán jako projekt investiční a informace v této žádosti uvedené jsou přesné a je v nich upřesněna výše finančních prostředků potřebných k realizaci projektu.

Zahrnutá odvětví

Znalostní a digitální ekonomika

 • Výzkum, vývoj a inovace
 • Infrastruktura IKT včetně širokopásmového připojení
 • Ostatní digitální odvětví včetně obsahu a služeb

Energetická unie

 • Výroba energie z obnovitelných zdrojů
 • Výroba energie z konvenčních zdrojů
 • Energetická účinnost
 • Elektroenergetická infrastruktura
 • Plynárenská infrastruktura
 • Těžba a rafinace paliv
 • Výzkum a vývoj v oblasti energií

Doprava

 • Transevropská síť
 • Multimodální uzly
 • Projekty městské mobility
 • Nové technologie a doprava šetrnější k životnímu prostředí
 • Vozidla a dopravní systémy

Sociální infrastruktura a jiné

 • Lidský kapitál, vzdělávání a odborná příprava
 • Zdravotnictví
 • Kulturní a tvůrčí odvětví
 • Cestovní ruch
 • Sociální infrastruktura, sociální a solidární ekonomika

Zdroje a životní prostředí

 • Přírodní zdroje
 • Zemědělství a rozvoj venkova, lesnictví a bioekonomika
 • Účinné využívání zdrojů a ochrana životního prostředí, modrá ekonomika
 • Změna klimatu

Financování malých a středních podniků a podniků se střední tržní kapitalizací

 • Průmysl pro malé a střední podniky a podniky se střední tržní kapitalizací