1. PODMÍNKY

Tento dokument stanoví podmínky, za nichž mohou právnické osoby, které jsou předkladateli projektů, investory nebo jinými registrovanými uživateli těchto internetových stránek (společně dále jen „registrovaní uživatelé“), získat přístup k internetovým stránkám „Evropský portál investičních projektů“ (dále jen „portál EIPP“), tyto stránky používat a zveřejňovat na nich příspěvky. Před tím, než mohou registrovaní uživatelé začít portál EIPP používat, musí potvrdit, že si tyto podmínky (včetně prohlášení o ochraně soukromí na portálu EIPP, viz oddíl 9 níže) přečetli, souhlasí s nimi a budou se jimi řídit. Registrovaní uživatelé se musí výslovně zavázat, že budou tyto podmínky dodržovat, jinak jim nebude umožněno portál EIPP používat. Oddíly 5 až 7 se vztahují pouze na registrované uživatele, kteří zaslali materiál nebo informace, jež mají být na portálu EIPP zveřejněny.

2. ÚČEL PORTÁLU EIPP

Portál EIPP zřídila Evropská komise (dále jen „správce stránek“) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 ze dne 25. června 2015 o Evropském fondu pro strategické investice, Evropském centru pro investiční poradenství a Evropském portálu investičních projektů a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 – Evropský fond pro strategické investice (Úř. věst. L 169, 1.7.2015, s. 1, dále jen „nařízení“). Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1942 ze dne 4. listopadu 2016 (Úř. věst. L 299, 5.11.2016, s. 86) ve znění prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/919 ze dne 29. května 2017 (Úř. věst. L 139, 30.5.2017, s. 78; obě dále jen „rozhodnutí“), které zrušilo prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/1214, stanoví technické specifikace portálu EIPP. Tento portál má sloužit jako transparentní databáze stávajících a potenciálních investičních projektů v Evropské unii.

Článek 15 nařízení stanoví, že projekty zveřejněné na portálu EIPP budou sloužit zejména k zajištění transparentnosti pro investory a pro informační účely a že zařazením projektu na portál EIPP nejsou dotčena rozhodnutí o konečných projektech vybraných pro podporu podle nařízení nebo podle jakéhokoli jiného nástroje Unie nebo pro veřejné financování.

Registrovaný uživatel bere na vědomí, že zveřejnění projektu na portálu EIPP neznamená, že danému projektu bude v budoucnu poskytnuto veřejné financování (od správce stránky či z jiného zdroje) a že za účelem žádosti o jakékoli veřejné financování musí dodržet konkrétní postupy pro daný účel.

Všechny projekty předložené správci stránek ke zveřejnění budou muset splňovat kritéria stanovená v článku 2 rozhodnutí.

3. REGISTRACE A PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE

Registrovaní uživatelé mohou zasílat příspěvky na portál EIPP a využívat službu automatických upozornění až poté, co provedou samostatnou registraci, která vyžaduje uvedení kontaktních údajů a informací o registrovaném uživateli jakožto právnické osobě. Správce stránek nenese odpovědnost v případě, že portál EIPP není v určitém okamžiku nebo po určitou dobu z jakéhokoli důvodu dostupný.

Správce stránek smí bez předchozího upozornění či odůvodnění čas od času omezit přístup k některým částem portálu EIPP nebo k celému portálu.

Každé oznámení nebo upozornění, které správce stránek zašle registrovanému uživateli podle těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi, se považuje za přijaté, pokud bylo uživateli zasláno na e-mailovou adresu uvedenou při registraci. Registrovaní uživatelé musí zajistit, aby mohly být e-maily na tuto adresu doručovány a aby byly přístupné pouze oprávněným osobám. Jakékoli oznámení nebo upozornění, které registrovaný uživatel zašle z této e-mailové adresy správci stránek, se proto považuje za oznámení nebo upozornění zaslané registrovaným uživatelem, který nemůže tvrdit opak. Pokud chtějí registrovaní uživatelé požádat o jakékoli informace nebo vznést dotazy, mohou se obrátit na správce stránek pomocí online formuláře (kontaktní formulář asistenční služby portálu EIPP), nebo pokud tento formulář není k dispozici, pomocí e-mailové adresy: eipp-helpdesk@ec.europa.eu.

Registrovaní uživatelé musí přijmout vhodná bezpečnostní opatření, aby zabránili neoprávněnému vyzrazení svého uživatelského jména a hesla, a pokud toto heslo získá neoprávněný uživatel, musí okamžitě uvědomit správce stránek. Správce stránek má právo kdykoli deaktivovat jakýkoli uživatelský identifikační kód nebo heslo, pokud registrovaný uživatel podle jeho názoru nesplnil některé ustanovení těchto podmínek. Registrovaní uživatelé mohou nést odpovědnost, pokud poruší tyto podmínky tím, že úmyslně nebo z nedbalosti zpřístupní svůj identifikační kód nebo heslo třetí osobě, nebo pokud je poruší jakákoli třetí strana, což registrované uživatele nezbavuje povinností vyplývajících z těchto podmínek. Registrovaní uživatelé jsou odpovědní za zajištění toho, že všechny osoby, které mají přístup k portálu EIPP prostřednictvím jejich internetového připojení, jsou s těmito podmínkami obeznámeny a dodržují je.

4. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Informace zveřejněné na portálu EIPP se poskytují bez jakýchkoli záruk nebo podmínek, pokud jde o jejich přesnost. Správce stránek zveřejní pouze informace, jež mu předložili registrovaní uživatelé, a to za podmínky, že tyto informace podle jeho názoru splňují standardy pro obsah stanovené v oddíle 5 níže, a správce stránek nenese vůči registrovaným uživatelům žádnou další odpovědnost. Správce stránek se proto zříká jakékoli odpovědnosti ohledně spolehlivosti těchto informací pro registrované uživatele nebo pro kohokoli, kdo může být o jejich obsahu informován.

Správce stránek výslovně odmítá veškerou odpovědnost za jakoukoli přímou, nepřímou nebo následnou ztrátu nebo újmu vzniklou kterémukoli uživateli v souvislosti s portálem EIPP nebo v souvislosti s používáním, nemožností používat nebo s dopady použití portálu EIPP, souvisejících internetových stránek a veškerých materiálů, které jsou na nich zveřejněny, a mimo jiné odmítá jakoukoli odpovědnost za:

 • ztrátu příjmu (včetně předpokládaných úspor),
 • obchodní ztrátu,
 • ušlý zisk nebo ztrátu zakázky,
 • ztrátu dat,
 • ztrátu dobré pověsti,
 • jakoukoli jinou ztrátu nebo újmu jakéhokoli druhu, k níž došlo z jakéhokoliv důvodu, ať již v důsledku porušení pravidel (včetně nedbalosti), porušení smlouvy nebo jiným způsobem, a to i v případě předvídatelných okolností.

5. STRANDARDY PRO OBSAH

Tyto standardy pro obsah se týkají veškerého materiálu nebo veškerých informací, které registrovaní uživatelé předkládají ke zveřejnění na portálu EIPP (dále jen „předložené informace“) v jejich úplnosti. Je výlučnou odpovědností registrovaných uživatelů zajistit, aby předložené informace tyto standardy pro obsah splňovaly.

Předložené informace:

 • musí být přesné (pokud jsou faktického rázu), být poskytnuty v dobré víře (pokud uvádějí stanoviska) a být v daném okamžiku aktuální,
 • musí být předloženy osobou, která je oprávněna takto jednat jménem registrovaného uživatele,
 • vztahují-li se k projektu, musí se týkat projektů, které splňují kritéria stanovená v článku 2 rozhodnutí,
 • musí být v souladu s platnými právními předpisy.

Předložené informace nesmí:

 • obsahovat žádný materiál, který je urážlivý, výhrůžný, pomlouvačný, nenávistný, pobuřující či narušuje soukromí jiné osoby,
 • podporovat diskriminaci nebo jakoukoli nezákonnou činnost,
 • porušovat práva duševního vlastnictví jakékoli osoby, včetně, ale nikoli výhradně autorského práva, práva k databázím nebo obchodní značky,
 • představovat porušení jakékoli zákonné povinnosti vůči třetí straně, například smluvní povinnosti nebo povinnosti zachovat důvěrnost,
 • zahrnovat projekty, které se zabývají těmito oblastmi: střelivo a zbraně, vojenská nebo policejní vybavení či infrastruktura (včetně výbušnin a sportovních zbraní), obchod se sexuálními službami a související infrastruktura, služby a média, hazardní hry a související vybavení, hotely s vlastním kasinem, tabák (produkce, výroba, zpracování a distribuce),
 • být použity k vydávání se za jinou osobu nebo falšování totožnosti registrovaného uživatele nebo spřízněnosti s jakoukoli osobou,
 • vyvolávat dojem, že pocházejí od správce stránek, pokud tomu tak není.

6. ZVEŘEJNĚNÍ, ZMĚNY A ODSTRANĚNÍ PŘEDLOŽENÝCH INFORMACÍ

Správce stránek má veškerá práva zveřejnit zaslané informace (vyjma těch, které byly ve formuláři uvedeny v kolonkách označených jako „nezveřejněné“ nebo „není určeno ke zveřejnění“) nebo odmítnout na základě vlastního rozhodnutí zveřejnění všech nebo některých zaslaných informací. Správce stránek smí dále používat zaslané informace v rámci své komunikační činnosti. Pokud jsou zaslané informace, příp. jejich část, chráněny právy duševního vlastnictví registrovaného uživatele, uděluje tento registrovaný uživatel správci stránek bezplatnou licenci k jejich zveřejnění. Správce stránek může odmítnout zveřejnit zaslané informace z právních důvodů, z důvodu zachování dobré pověsti nebo z jiných důvodů a registrovaní uživatelé nemají nárok požadovat jakékoli konkrétní nebo individuální odůvodnění.

Správce stránek může kdykoli změnit vzhled a technické parametry portálu EIPP. V případě potřeby může správce stránek na dobu neurčitou přístup k portálu EIPP pozastavit nebo jej znemožnit. Jakýkoli materiál na portálu EIPP může být v jakémkoli daném okamžiku zastaralý a správce stránek nemá žádnou povinnost tento materiál aktualizovat.

7. POPLATEK ZA ZPRACOVÁNÍ

Za zpracování není v současné době účtován žádný poplatek.

8. POZASTAVENÍ A UKONČENÍ

Nedodržení těchto podmínek může vést k okamžitému, dočasnému nebo trvalému odejmutí práv k používání portálu EIPP, nebo k okamžitému, dočasnému nebo trvalému odstranění veškerých příspěvků nebo materiálů, které registrovaný uživatel umístil na portál EIPP.

Pokud jakákoli třetí osoba tvrdí, že předložené informace byly poskytnuty v rozporu se standardem pro obsah, správce stránky může předtím, než přistoupí k jakémukoli výše popsanému opatření, požádat příslušného registrovaného uživatele, aby ve stanovené lhůtě podal vysvětlení.

Správce stránek se zříká odpovědnosti za opatření přijatá v reakci na porušení těchto podmínek. Reakce popsané v těchto podmínkách nejsou vyčerpávající a správce stránek může přijmout i jiné vhodné opatření, včetně zpřístupnění takových informací donucovacím orgánům, nebo zahájení soudního řízení proti registrovanému uživateli.

9. OCHRANA ZASLANÝCH INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré informace se od registrovaných uživatelů shromažďují pouze pro účely jejich použití na portálu EIPP (včetně užití v propagačních materiálech o portálu EIPP). Registrovaní uživatelé mají přístup ke všem informacím, které předložili, a jsou oprávněni je kdykoli vymazat. Pokud portál EIPP není dostupný (viz oddíl 3 výše), mohou registrovaní uživatelé požádat správce stránek e-mailem, aby jejich informace vymazal, a správce stránek splní tuto žádost bez zbytečného odkladu. Správce stránek uchovává údaje o registrovaných uživatelích, které uvedli ve formuláři v kolonkách označených jako „nezveřejněné“ nebo „není určeno ke zveřejnění“, jakožto důvěrné informace, musí je mít bezpečně uloženy na svých vlastních serverech a nesmí žádné takové informace zveřejnit pro komerční účely. Není dotčeno právo správce stránek předávat ostatním orgánům EU, Evropské investiční bance nebo členským státům EU veškeré informace, jejichž jediným účelem je podle článku 15 nařízení podpora správy portálu EIPP. Používáním portálu EIPP poskytují registrovaní uživatelé k takovému předávání informací svůj souhlas.

O fyzických osobách portál EIPP shromažďuje a dále zpracovává pouze velmi omezený objem základních osobních údajů. Tyto údaje jsou náležitě chráněny v souladu s platnými právními předpisy. Zveřejněné Prohlášení o ochraně soukromí na portálu EIPP začleněné ve formě odkazu do těchto podmínek a tvořící jejich nedílnou součást popisuje další podrobnosti týkající se ochrany údajů.

10. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Registrovaní uživatelé mohou z vlastních stránek vytvořit odkaz na domovskou stránku portálu EIPP, pokud tak učiní způsobem, který je spravedlivý a legální a nepoškozuje dobré jméno správce stránek, nebo nevzniká jim tak komerční prospěch, ale nesmí tento odkaz vytvořit tak, aby naznačoval jakoukoli formu spojení, schválení nebo potvrzení ze strany správce stránek.

Registrovaní uživatelé nesmí poškodit portál EIPP tím, že do něj vědomě zanesou viry nebo jiný technologicky škodlivý materiál. Registrovaní uživatelé se nesmí pokoušet o neoprávněný přístup k portálu EIPP, k serveru, na němž je portál uložen, nebo k jakémukoli serveru, počítači nebo databázi, jež jsou s portálem EIPP propojeny. Registrovaní uživatelé nesmí napadnout portál EIPP prostřednictvím útoku typu odepření služby nebo distribuovaného odepření služby.

Správce stránek nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo újmu způsobenou útokem typu distribuovaného odepření služby, viry nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, které mohou napadnout počítačové vybavení, programy, data nebo jiný materiál ve vlastnictví registrovaných uživatelů v důsledku toho, že použili portál EIPP nebo si stáhli jakýkoli materiál zveřejněný na tomto portálu nebo na jakékoli webové stránce s ním propojené.

11. ZMĚNY

Správce stránky může tyto podmínky kdykoli revidovat změnou této stránky. V takovém případě bude registrovaným uživatelům zasláno oznámení a očekává se od nich, že veškeré změny vezmou na vědomí, jelikož jsou pro ně závazné. Některá ustanovení těchto podmínek mohou být nahrazena ustanoveními nebo oznámeními zveřejněnými jinde na portálu EIPP.