• Всеки ли може да изпрати информация за проект, която да бъде публикувана на ЕПИП?

  Организаторът на проект трябва да е правен субект, който е установен в държава членка и не е обект на производство по несъстоятелност. Физически или юридически лица, които са в несъстоятелност, в процес на ликвидация или подобна процедура, не могат да изпращат проекти на портала. Организаторът на проект трябва да е организация, която има съответните права да представя проекта.

 • Каква е целта на портала?

  Европейската комисия създава ЕПИП, за да служи той като мост между организаторите на проекти в ЕС и инвеститорите по света, като по този начин се подпомага и ускорява създаването на повече възможности за инвестиции в ЕС.

  Целта на портала е да се повиши видимостта на съществуващите възможности за инвестиции в ЕС, като се използва централна платформа за популяризиране на проекти, използваща хармонизиран и структуриран формат.

  ЕПИП е част от Плана за инвестиции за Европа и един от многото начини, по които Комисията се опитва да оживи инвестиционната активност в ЕС.

 • Съществува ли връзка между портала и другите части на Плана за инвестиции за Европа, и по-специално Европейския фонд за стратегически инвестиции (EФСИ)?

  Трите части, създадени по силата на Регламент (ЕС) 2015/1017, са независими една от друга. Проектите се публикуват на ЕПИП, за да бъдат привлечени инвеститори. Публикуването на проект на портала не е нито предварително условие, нито гаранция за получаване на финансиране от ЕФСИ, друга институция или друг инструмент на ЕС.

 • Кой може да използва портала?

  ЕПИП е предназначен за организаторите на проекти от ЕС и международните инвеститори.

 • Може ли на ЕПИП да бъде публикувана информация за трансгранични проекти?

  Да, ако инвестициите се реализират във всички посочени страни от ЕС. Трансграничните проекти с участие на страни извън ЕС също са разрешени, при условие че инвестициите поне отчасти се реализират в държава от Съюза.

 • Ще бъде ли извършена проверка на качеството на моя проект от страна на Европейската комисия или орган в държава от ЕС?

  Не. Комисията проверява проектите само въз основа на критериите за допустимост в Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1942 на Комисията, изменено с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/919 на Комисията.
  Ще бъде отказано публикуване, ако информацията е неточна или ако публикуването ѝ ще доведе до правни рискове или рискове за репутацията на Европейската комисия или държавите от ЕС.
  ЕПИП няма за цел да замени обичайната комплексна проверка, която инвеститорите трябва да извършат, преди да вземат решение за инвестиция. ЕПИП не е публично предлагане на възможности за инвестиции.

 • Възможно ли е вече публикуван проект да бъде премахнат от портала?

  Да, когато проектът е успял да получи необходимото финансиране, когато проектът вече не отговаря на критериите за допустимост или при неспазване на правилата и условията за ползване на ЕПИП.

 • Европейската комисия носи ли отговорност за информацията за проектите?

  Не, Европейската комисия само предоставя и управлява ЕПИП.
  Цялото съдържание на уебсайта е предоставено от организаторите на проекти. Те носят отговорност за цялата информация за проекти, която се появява на този сайт.
  За повече информация вижте раздела за отказ от отговорност в правилата и условията .

 • Организаторите на проекти от частния сектор трябва ли да плащат такса за изпращане на информация за проект до ЕПИП?

  Не. Изпращането на информация за проекти е безплатно за всички организатори, независимо дали са от публичния или частния сектор.

 • След колко време инвеститорите ще могат да виждат информацията за моя проект на ЕПИП?

  Обикновено информацията за проекта се публикува 20 работни дни след изпращането на попълнения формуляр. Проектите трябва да са ясно описани и всички задължителни полета (отбелязани със звездичка) в PDF формуляра трябва да са попълнени. Необходимите документи трябва да се предоставят във възможно най-кратък срок на екипа на ЕПИП. Моля, имайте предвид, че информацията за вашия проект не може да бъде публикувана, преди да бъде получено плащането за таксата (когато се изисква плащане).

 • На какъв език мога да изпратя проект до ЕПИП?

  Приемаме информация за проекти на всички официални езици на ЕС. Ако изпратите информацията за проекта си на език, различен от английски, Европейската комисия ще осигури безплатен превод на английски.
  Информацията ще бъде публикувана на ЕПИП и на двата езика. Оригиналната езикова версия ще бъде автентичната версия, а английският превод ще служи само за информационни цели.

 • Каква е минималната стойност на проект, който може да бъде публикуван на ЕПИП?

  Проектът (или програмата, която се състои от по-малки проекти) трябва да е с минимални разходи от 1 млн. евро.
  Ако стойността на проекта ви е по-ниска от минималната, обмислете възможността да се обедините с организатори на подобни проекти в други региони и да изпратите заедно програма за по-голям проект.
  Ако направите това, уверете се, че в програмата за проекта е посочено лице за контакт с ЕПИП, което може да предоставя информация за цялата програма.

 • Трябва ли проектите да бъдат изпълнени за 3 години?

  Не. Съгласно критериите за допустимост изпълнението на проекта трябва да е започнало или се очаква да започне в срок от 3 години от подаването на заявлението за включване в ЕПИП. Приемат се проекти на етап планиране или на по-късен етап.

 • Колко време информацията за проекта ми ще остане на ЕПИП?

  Три години. През това време организаторите на проекти се приканват да предоставят актуализирана информация за постигнатия напредък.

  Можете също така да поискате удължавана на срока на публикацията след изтичането на трите години.

 • Колко проекта мога да изпратя?

  Няма ограничение за броя проекти, които можете да изпратите.

 • Как една заинтересована страна може да влезе в контакт с организатор на проект, публикуван на ЕПИП?

  След като се регистрират в MyEIPP, инвеститорите ще могат да се свързват с организаторите на проекти чрез онлайн формуляр. Този формуляр е достъпен на портала заедно с името на съответния организатор на проект, но в него не се предоставят конкретни координати за връзка. По този начин организаторите на проекти могат да избегнат нежелани контакти.

 • Кои законодателни текстове служат за основа на ЕПИП?

  ЕПИП бе създаден въз основа на член 15 от Регламент (ЕС) 2015/1017 относно Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти.

  Конкретни подробности за ЕПИП са посочени в Решение за изпълнение (ЕС) 2017/919 . относно спецификациите на Европейския портал за инвестиционни проекти и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1942.