Ако не намерите отговор на въпроса си в нашата рубрика „Често задавани въпроси“, можете да се свържете с бюрото ни за помощ.

За контакт с бюрото за помощ

1 — ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 • Каква е целта на Европейския портал за инвестиционни проекти?

  ЕПИП е централна платформа на ЕС за популяризиране на проекти, чиято цел е да се създаде мост между европейските организатори на проекти и инвеститорите. Идеята е да се повиши видимостта на съществуващите възможности за инвестиции в ЕС.

 • Какъв тип проекти могат да бъдат публикувани на портала?

  ЕПИП бе създаден въз основа на член 15 от Регламент (ЕС) 2015/1017 относно Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти. Специфични подробности за ЕПИП са посочени в Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1942 на Комисията, изменено с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/919 на Комисията от 29 май 2017 г.

  Съгласно Решението за изпълнение на Комисията, за да може евентуално да бъде публикуван на ЕПИП, вашият проект трябва:
  - да е на стойност най-малко 1 милион евро;
  - да попада в един от предварително определените сектори с висока икономическа добавена стойност (организаторите на проекти могат да изберат до два сектора на проект);
  — да се изпълнява на територията на Европейския съюз и организира от правен субект (публичен/частен), установен в държава — членка на ЕС;
  - да се очаква да започне в рамките на три години от представянето му;
  - да бъде съвместим с приложимото европейско и национално законодателство.

 • Кой може да използва портала?

  ЕПИП е разработен за организатори на проекти от ЕС и за международни инвеститори. Трябва да влезете в профила си на портала, за да изпратите вашия проект и/или да се свържете с организаторите на вече публикувани проекти.

 • Каква е връзката между портала и другите части на Плана за инвестиции за Европа (по-специално ЕФСИ)?

  Трите части, създадени по силата на Регламент (ЕС) 2015/1017, са независими една от друга. Публикуването на проект на портала не е нито предварително условие, нито гаранция за получаване на финансиране от ЕФСИ, друга институция или друг инструмент на ЕС.

 • Плаща ли се такса за изпращане на проект?

  Не. Изпращането на информация и публикуването на проекти е безплатно за всички организатори, независимо дали са от публичния или частния сектор.

 • На какъв език мога да изпратя проект?

  ЕПИП е достъпен на всички официални езици на ЕС и проекти могат да се изпращат на всеки един от тези езици. Ако изпратите проекта си на език, различен от английски, Европейската комисия ще осигури безплатен превод на английски. Информацията ще бъде публикувана на ЕПИП и на двата езика. Оригиналната езикова версия ще бъде автентичната версия, а английският превод ще служи само за информационни цели.

 • Може ли на ЕПИП да бъде публикувана информация за трансгранични проекти?

  Да, при условие, че инвестицията се осъществява във всички посочени страни от ЕС. Трансграничните проекти с участие на страни извън ЕС са разрешени, при условие че инвестициите поне отчасти се реализират в държава от Съюза.

 • Как се проверяват проектите преди публикуването им?

  Европейската комисия проверява проектите само въз основа на критериите за допустимост, посочени в Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1942 на Комисията, изменено с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/919 на Комисията.
  ЕПИП няма за цел да замени обичайната комплексна проверка, която инвеститорите трябва да извършат, преди да вземат решение за инвестиция.

 • Европейската комисия носи ли отговорност за информацията за проектите, публикувана на портала?

  Не, организаторите на проектите са изцяло отговорни за информацията за проекта, която се публикува на портала.

 • Колко време е нужно за публикуването на моя проект, след като бъде изпратен?

  След като изпратите проект, можете да очаквате той да бъде публикуван след 45 работни дни. Публикуването на даден проект зависи от това колко ясно е описан той и колко бързо се предоставя исканата информация. Проектите трябва да бъдат ясно описани, а необходимите документи следва да се предоставят на екипа на ЕПИП във възможно най-кратък срок.

 • Колко време проектът ми ще остане публикуван на ЕПИП?

  Три години. През това време организаторите на проекти се приканват да предоставят актуализирана информация за постигнатия напредък.

 • Възможно ли е вече публикуван проект да бъде премахнат от портала?

  Да, когато проектът е получил необходимото финансиране, когато не отговаря повече на критериите за допустимост или в случай на неспазване на реда и условията за използването на ЕПИП.

2 - ВХОД

 • Защо трябва да вляза в профила си в ЕПИП?

  Влизането в ЕПИП ви позволява да изпращате проекти онлайн и/или да се свързвате с организаторите на вече публикувани проекти.

 • Как да вляза в профила си в ЕПИП?

  След като щракнете върху Login на началната страница на ЕПИП, е необходимо да направите три неща, за да използвате портала:
  1. да създадете EU LOGIN акаунт (ако все още нямате), който е необходим за влизане във всички приложения, управлявани от Европейската комисия;
  2. да изберете вашия основен интерес в ЕПИП (рекламиране или инвестиране) и да приемете реда и условията;
  3. да попълните раздела „Моят профил“.

 • Необходимо ли е да използвам определен браузър, за да вляза в портала?

  Не, но можете да опитате различни браузъри, ако срещнете затруднения.

 • Какво означава „Моят основен интерес в ЕПИП“?

  Само първия път, когато влезете в системата на ЕПИП, ще трябва да посочите дали се интересувате от представяне на проект или от инвестиране в даден проект. Ако изберете „Рекламиране на проект“, ще бъдете пренасочен към раздела за организатори на проекти, а ако изберете „Инвестиране“, ще бъдете пренасочен към раздела за инвеститори.

2.1 Моят профил

 • Защо електронният адрес за контакти трябва да бъде професионален?

  Адресът на електронната поща за контакти трябва да бъде валиден адрес на служебна електронна поща, тъй като той ще бъде използван за изпращане на отговори и координиране на свързаните с проекта искания и за получаване на съобщения от инвеститорите.
  В случай на промяна, моля, актуализирайте го възможно най-скоро във вашия потребителски профил. Адресът на електронната поща за контакти ще остане поверителна информация и няма да бъде видим за обществеността.

 • Каква е разликата между адрес за EU Login и адрес на електронна поща за контакти?

  Адресът за EU Login е адресът на електронната поща за вашия EU Login акаунт, необходим за влизане във всички приложения, управлявани от Европейската комисия.
  Адресът на електронната поща за контакти, който посочите на страницата „Моят профил“, ще се използва за получаване на съобщения от екипа на ЕПИП и инвеститорите. Той може да бъде различен от адреса за EU Login.

 • Аз съм лице за контакт с ЕПИП на няколко организации — коя организация трябва да посоча в „Моят профил“?

  В „Моят профил“ посочете организацията, към която принадлежите. В „Моите организации“ посочете информация за организациите, които представлявате в ЕПИП, когато ги добавяте.

3 - ОРГАНИЗАТОРИ

 • Всеки ли може да изпрати информация за проект, която да бъде публикувана на ЕПИП?

  Организаторът на проект в ЕПИП трябва да е правен субект, установен в една от държавите — членки на ЕС, и не може да бъде обект на производство по несъстоятелност. Физически или юридически лица, които са в несъстоятелност, в процес на ликвидация или подобна процедура, не могат да изпращат проекти на портала.

 • Мога ли да се свържа с инвеститорите, регистрирани на портала?

  Не. Като организатор можете да се свързвате само с други организатори на проекти, които вече са публикувани, но не и с инвеститорите.

 • Как ЕПИП може да ми помогне да увелича шансовете си за привличане на инвеститори?

  Целта на ЕПИП е проектът ви да бъде видим за инвеститори от цял свят. За да можете да се възползвате максимално от тази възможност и да увеличите шансовете си да привлечете инвеститори, с удоволствие ви предоставяме за справка следния документ с насоки, който да изтеглите. В него има списък с препоръки, благодарение на които ще бъдете сигурен, че при описването и представянето на проекта си сте включили цялата съществена информация, която интересува инвеститорите. Ако се интересувате от по-нататъшни насоки относно структурирането на вашия проект, нашият партньор в ЕПИП SIF/SOURCE предоставя изчерпателен набор от въпроси, за да ви насочва по време на този процес. Той е достъпен на тук.

 • Какво представлява раздел „За организатори“?

  Раздел „За организатори“ е мястото на ЕПИП, предназначено за организаторите на проекти, където могат да се създават нови организации и да се изпращат нови проекти.

 • Кой е назначен представител по проект (P.A.R.)?

  Назначеният представител по проект (P.A.R) е официалното лице за контакт, определено от организацията да управлява информацията за проекта, която се публикува на ЕПИП. Той има право да предоставя и актуализира информацията, изисквана във формуляра за проекта.

3.1 За организатори — Моята организация

 • Как мога да представя моята организация?

  Вашата организация ще бъде представена автоматично след като щракнете върху бутон „изпращане“.

 • Какъв може да бъде статусът на моята организация?

  Статусът на вашата организация може да бъде:
  — „чернова“, докато не изпратите проекта;
  — „попълнено“, когато сте изпратили проекта;
  — „потвърдено“, когато вашият проект бъде проверен и вашата организация бъде потвърдена;
  — „архивирано“, когато вашият проект бъде отхвърлен и вашата организация не бъде потвърдена.

 • Как мога да изпратя документи, поискани от екипа на ЕПИП?

  Ако от вас бъде поискано да представите допълнителни документи, моля, качете ги във вашия профил в ЕПИП в разделите с данни за проекта или за организацията. Можете да качвате документи по всяко време преди и след изпращането на проекта.

 • Кой е сътрудникът на организацията?

  Лицето, което поддържа информацията за организацията на ЕПИП. Той е единственият, който има право да променя информацията за организацията на ЕПИП и да кани нови членове да се присъединят към същата организация на ЕПИП.

 • Моята организация вече съществува на ЕПИП. Как мога да изпращам проекти?

  За да изпратите проект на организация, която вече е регистрирана на ЕПИП, най-напред трябва да бъдете поканен от сътрудника на организацията да се присъедините към нея. Като нов член на организацията, можете да разглеждате информацията за организацията и да представяте нови проекти. Само сътрудникът на организацията може да променя информацията на организацията.

3.2 За организатори — Моите проекти

 • Каква информация е необходима, за да се изпрати проект?

  Процесът на изпращане е бърз и лесен, като трябва да се попълнят само няколко задължителни полета. Проектът трябва да е ясно описан, за да привлече потенциални инвеститори. Никаква поверителна информация не трябва да се предоставя за публикуване на портала.

 • Как мога да изпратя проект?

  След като влезете в ЕПИП, трябва да натиснете бутона „Добавяне на организация“ и да попълните задължителните полета.
  След това трябва да щракнете върху бутона „Добавяне на проект“, да попълните задължителните полета и да изпратите проекта. Ще намерите повече информация на страницата „Как да добавите вашия проект“ на уебсайта на ЕПИП.

 • Моят проект се организира от няколко предприятия. Как може това да се посочи във формуляра?

  Във формуляра може да бъде посочена само една организация като организатор на проекта. Информация за партньорите може да бъде предоставена или в полето „Описание“ или в полето „Допълнителна информация“. Партньорите трябва да се съгласят с публикуването на информацията за проекта, като подпишат документа за назначаване на представител на проекта.

 • Какво мога да посоча в полето „Начална дата“, ако все още не зная началната дата на проекта?

  Можете да посочите очакваната начална дата въз основа на наличната информация. Проектът трябва да е започнал или да се очаква да започне в срок до 3 години от изпращането на заявлението за публикуване.

 • Какъв може да бъде статусът на моя проект?

  Статусът на проекта показва текущия статус на вашето заявление и може да бъде:
  — „чернова“, докато не изпратите проекта;
  — „подадено“, когато сте изпратили проекта;
  — „публикувано“, когато вашият проект е публикуван на ЕПИП;
  — „архивирано“, когато публикуването на вашия проект е отказано, когато вашият проект трябва да бъде премахнат от портала или когато е оттеглен преди публикуването.

 • Цялата предоставена информация ли ще бъде публикувана на портала?

  Не, само информацията, отбелязана с икона, изобразяваща око, ще бъде публикувана. Допълнителните документи, които сте качили на портала, ще бъдат на разположение само на екипа на ЕПИП и няма да бъдат публично видими.

 • Какви задължителни документи трябва да представя за публикуване на проект?

  Трябва да качите документа за назначен представител на проект (P.A.R.). Образецът е достъпен в раздел „Шаблони“ и във формуляра на проекта, след като той бъде запазен. Освен това екипът на ЕПИП може да поиска допълнителни документи.

 • Какво се случва, ако назначеният представител на проект (P.A.R.) се смени?

  Ако P.A.R. се смени, организаторът на проекта трябва да качи нов документ за P.A.R. в ЕПИП. Адресът на електронната поща за контакти, посочен в „Моят профил“, трябва да бъде съответно актуализиран.

3.3 За организатори — Моето табло

 • Какво е „Моето табло“?

  „Моето табло“ е разделът, показващ информацията за вашите проекти, организации и действията, които трябва да извършите (напр. финализиране на заявление за проект).

 • Какво мога да правя в „Моето табло“?

  Можете да преглеждате организациите и проектите, които вече са създадени (основни данни), както и да следите действията, които трябва да се извършат (които са в ход).

4 - ИНВЕСТИТОРИ

 • Трябва ли да се регистрирам на ЕПИП?

  Да, за да може да се свързва с организаторите, всеки инвеститор трябва да влезе в профила си на ЕПИП. За повече информация как да влезете в системата, моля, вижте раздел 2 LOGIN на често задаваните въпроси.

 • Как мога да се свържа с организатор на проект?

  След регистрация инвеститорите могат да се свързват с организатори, като използват наличния онлайн формуляр.

 • Какво мога да правя като инвеститор?

  Като инвеститор можете да:
  — разглеждате списъка на публикувани проекти;
  — определяте вашите предпочитания за търсене на проекти и да се абонирате за индивидуализирани бюлетини;
  — получавате ежеседмични уведомления за нови и актуализирани проекти;
  — се свързвате с организатори на проекти.

 • Какво е „Моето табло“?

  „Моето табло“ е раздел, съдържащ информация за нови проекти и за вашите предпочитания.