• Цялата информация за организации и инвестиционни проекти, оповестена от Европейската комисия чрез Европейския портал за инвестиционни проекти (ЕПИП) (наричана по-нататък „информация за проекта“), е публикувана с убеждението, че потребителите ще използват портала с необходимите компетентност и внимание.

  • Поради това информацията за проекти не освобождава потребителите от задължението да извършат своя собствена комплексна проверка относно даден инвестиционен проект.

  • Комисията не предоставя гаранции и не твърди — нито изрично, нито по подразбиране, че информацията за проекти не съдържа грешки. Информацията за проекти се предоставя без никакви гаранции или условия за нейната точност.

  • С настоящото Комисията изрично изключва каквато и да е отговорност за всякаква пряка, косвена или последваща загуба или щета, понесена от потребител във връзка с този уебсайт или във връзка с използването, невъзможността за използване или резултатите от използването на информацията за проекта, ЕПИП или други сайтове, свързани с него, и всички материали, публикувани на него, включително, без ограничение, всякаква отговорност за: загуба на приходи или доходи, загуба на бизнес възможности, загуба на печалби или договори, загуба на очаквани икономии, загуба на данни, загуба на репутация или на търговска репутация, както и за всякакви загуби или щети от какъвто и да е вид, които са възникнали по някаква причина.

  • Материалите на този уебсайт се публикуват с разбирането, че по този начин Комисията не се ангажира с предоставянето на професионален съвет за някаква конкретна цел.

  • Както е посочено в член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. относно Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти (наричан по-нататък „Регламентът“), не съществува връзка между публикуването на информацията за проекта, която служи само за информационни цели, и каквато и да е бъдеща подкрепа за проекта, предоставена по линия на Регламента, на някой друг инструмент на Съюза или чрез публично финансиране.

  • Преди да се позове на материалите, потребителят следва внимателно да прецени точността, пълнотата и уместността на информацията с оглед на своите конкретни цели и начина, по който ще я използва, да извърши обичайната комплексна проверка и да получи подходящ професионален съвет с оглед на конкретните обстоятелства.

  • Споменаването на Комисията в информация за проект не предполага непременно наличие на предишен контакт с компетентните служби на Комисията във връзка с въпросния проект.

  • Информацията за проекти може да включва становища или препоръки на трети страни, които не отразяват непременно вижданията на Комисията, не показват ангажимент от нейна страна и не насърчават предприемането на определени действия.

  • За удобство са вмъкнати връзки към други уебсайтове, което не представлява подкрепа за материалите на тези уебсайтове или за които и да е свързани с тях организации, продукти или услуги. За целите на всяка комплексна проверка тези външни източници на информация следва да бъдат възприемани като намиращи се извън контрола на Комисията. Поради това отговорност на потребителите е да се уверят, че информацията на тези уебсайтове е актуална, точна, надеждна и правилна.

  • Като осъществява достъп до информацията за проекта или друга информация чрез ЕПИП, всеки потребител се отказва от всички права на иск срещу Комисията и я освобождава от всякакви претенции, свързани с това, че той използва или разчита на материали, публикувани на уебсайта.