Как да изпратите информацията за вашия проект?

Можете да изпратите информацията за вашия проект онлайн на един от официалните езици на Европейския съюз, като използвате EIPP.

Препоръчително е да изпратите вашето заявление на английски, за да улесните процеса на валидирането му. Ако заявлението е на език, различен от английски, Европейската комисия ще го преведе безплатно на английски и преводът също ще бъде показан на портала заедно с оригинала.

6 стъпки за изпращане на информация за проект до портала

Следвайте стъпките по-долу, за изпратите информацията за вашия проект.

 1. Влезте в EIPP

 2. Можете да влезете в EIPP от началната страница на ЕПИП (https://ec.europa.eu/eipp).

  За да влезете в EIPP, можете да използвате профил в EU Login. Ако нямате профил в EU Login, ще трябва първо да си създадете такъв.

 3. Посочете какъв е интересът ви и приемете правилата и условията за използване на MyEIPP.

 4. Посочете дали искате да изпратите информация за проект или да инвестирате в проект и приемете правилата и условията, за да можете да използвате MyEIPP.

 5. Попълнете вашия потребителски профил

 6. За да попълните вашето заявление, моля, въведете цялата необходима информация за вашия потребителски профил. Трябва да приключите с тази стъпка, за да можете да продължите със следващите, както е показано на изображението по-долу.

 7. Декларирайте вашата организация

 8. За да декларирате вашата организация, попълнете разделите „Наименование на организацията“, „Данни на организацията“ и „Административни данни“.

  Ако сте консултант, работещ за няколко организации, можете да декларирате организациите на вашите клиенти и да ги управлявате заедно с техните проекти. В раздел „Моите организации“ ще намерите списък на всички организации, рекламиращи проекти.

 9. Създайте вашия проект

 10. За да създадете проект в MyEIPP, трябва да попълните разделите „Описание на проекта“, „Финансиране на проекта“, „Връзки към уебсайтове“ и „Карта“.

 11. Изпратете информацията за вашия проект

 12. Преди да изпратите информацията за вашия проект, уверете се, че сте попълнили всички задължителни полета. След това щракнете върху бутон „Изпращане“.

  Накрая трябва да щракнете върху бутон „Потвърждаване“.

  Всички проекти, които сте създали, независимо от техния статус, се показват в раздел „Моите проекти“.

  !! Моля, имайте предвид, че трябва да изпратите документа за назначаване на представител по проекта (PAR) преди окончателното публикуване на информацията за проекта.Какво се случва с информацията за вашия проект, след като я изпратите?

 1. Придружаващи документи

  След като изпратите информацията за вашия проект, екипът на ЕПИП започва процеса на проверка.


 2. Изпращане на покани за членство

  Ако вие сте този, който първоначално е декларирал вашата организация в MyEIPP, вашата роля ще е „сътрудник от организацията“. Можете да каните лица да станат членове на организацията. Те ще получат поканата по електронната поща и чрез нея ще могат да влязат в MyEIPP като членове на вашата организация. Членовете на организацията могат например да изпращат информация за проекти на организацията или да преглеждат данните на организацията.

  Можете също така да предоставите на дадени лица права за четене на информацията за вашия проект. Те ще получат по електронната поща покана с връзка за вход в MyEIPP. Тези лица имат само достъп за четене на информацията за конкретния проект.

 3. Публикуване на информацията за вашия проект

  След приключването на проверката, ако информацията за вашия проект е готова за публикуване, екипът на ЕПИП ще ви уведоми за това, както и дали са необходими допълнителни действия.

  Go to top of pageДопустимост на проект

За да бъде допуснат за публикуване на портала, вашият проект (или програма, състояща се от по-малки проекти) трябва::

 • да е на обща стойност най-малко 1 млн. евро;
 • да попада в един от предварително определените сектори с висока икономическа добавена стойност. Организаторите на проекти могат да избират до два сектора на проект от предварително определен списък от 25 сектора;
 • да се изпълнява на територията на Европейския съюз. Трансграничните проекти с участие на страни извън ЕС също могат да бъдат приети, при условие че част от общите инвестиции се реализира в поне една от държавите от ЕС;
 • да е организиран от правен субект, който е установен в държава от ЕС и не е обект на производство по несъстоятелност;
 • да е съвместим с правото на Съюза и с правото на съответната държава от ЕС и да не води до правни рискове и рискове, свързани с репутацията или с националната сигурност, за държавата или Комисията;
 • вече да се изпълнява или да се очаква изпълнението му да започне в срок от три години от подаването на заявлението за включване в ЕПИП;
 • да е описан ясно в заявлението за проект като инвестиционен проект и предоставената в него информация да е точна и да посочва размера на финансирането, необходимо за изпълнението на проекта.

Go to top of pageОбхванати сектори

Project SectorsИкономика на знанието и цифрова икономика

 • Научноизследователска и развойна дейност и иновации
 • Инфраструктура за ИКТ, включително широколентова
 • Други цифрови сектори, включително съдържание и услуги

Project SectorsЕнергиен съюз

 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници
 • Производство на енергия от конвенционални енергийни източници
 • Енергийна ефективност
 • Електроенергийна инфраструктура
 • Газова инфраструктура
 • Извличане и рафиниране на горива
 • Научноизследователска и развойна дейност в енергетиката

Project SectorsТранспорт

 • Трансевропейска мрежа
 • Мултимодални възли
 • Проекти в областта на градската мобилност
 • Нови технологии и екологизиране на транспорта
 • Превозни средства и транспортни системи

Project SectorsСоциална инфраструктура и други

 • Човешки капитал, образование и обучение
 • Здравеопазване
 • Културни и творчески индустрии
 • Туризъм
 • Социална инфраструктура, социална и солидарна икономика

Project SectorsРесурси и околна среда

 • Природни ресурси
 • Земеделие и развитие на селските райони, горско стопанство и биоикономика
 • Ресурсна ефективност и опазване на околната среда, синя икономика
 • Изменение на климата

Project SectorsФинансиране на МСП и дружества със средна пазарна капитализация