How to submit your project?

You can submit your project online in one of the official languages of the European Union by using the MyEIPP feature.

In order to ease the validation process of your application, it is highly recommended to submit it in English. For projects submitted in a language other than English, the European Commission will provide a free translation of your application in English which will also appear on the Portal along with the original version.

6 STEPS to submit a project to the Portal

The following steps explain you how to submit a project.

 1. Log in to MyEIPP

 2. You can log in to MyEIPP by visiting the EIPP homepage (https://ec.europa.eu/eipp).

  In order to log in to MyEIPP you can use an EU Login account.

 3. Declare your interest and accept the Terms and Conditions for the use of MyEIPP

 4. Declare if you are interested in submitting a project or investing in a project, and accept the Terms and Conditions in order to be able to use MyEIPP.

 5. Complete your user profile

 6. To complete your project application, please fill in all the necessary information needed for the user profile. This step is requested to be able to proceed with the next steps as shown in the picture below.

 7. Declare your organisation

 8. To create your organisation, please complete the following sections: organisation name, organisation details and administrative details.

  If you are a consultant working for several organisations, you can create the organisations of your clients and manage them and their projects. You can consult the list of all organisations promoting projects under "My organisation(s)".

 9. Create your project

 10. In order to create a project in MyEIPP you need to fill in the following sections: project description, project financing, web links, map view and contact.

 11. Submit your project

 12. To submit your project, please make sure that you have filled in all mandatory fields. The project can be submitted by clicking on the button "submit".

  As a final step you need to click on the button "Confirm" to submit your project.

  All projects which you have created, no matter their status, are visible under "My project(s)".

  !! Please be aware that you need to submit the appointment letter of the Project Appointed Representative (PAR) before the final publication of the project.What happens with your project after the submission?

 1. Supporting documents

  Once you have submitted your project, the EIPP team starts the screening process.


 2. Invitations of members

  New members of the organisation can be invited and will receive an invitation by email which allows them to log in to MyEIPP as a member of your organisation. Organisation members can, for example, submit projects for the organisation or consult the data of the organisation.

  You can also invite persons to read your project. An invitation will be sent by email containing a link to log in to MyEIPP. A project reader has a read only access to the specific project.

 3. Publication of your project

  Once the screening process is finalised and if your project is ready to be published, the EIPP team will inform you about the publication, and further steps if necessary.

  Go to top of pageДопустимост на проект

За да бъде допуснат за публикуване на портала, вашият проект (или програма, състояща се от по-малки проекти) трябва::

 • да е на обща стойност най-малко 5 млн. евро;
 • да попада в един от предварително определените сектори с висока икономическа добавена стойност. Организаторите на проекти могат да избират до два сектора на проект от предварително определен списък от 25 сектора;
 • да се изпълнява на територията на Европейския съюз. Трансграничните проекти с участие на страни извън ЕС също могат да бъдат приети, при условие че част от общите инвестиции се реализира в поне една от държавите от ЕС;
 • да е организиран от правен субект, който е установен в държава от ЕС и не е обект на производство по несъстоятелност;
 • да е съвместим с правото на Съюза и с правото на съответната държава от ЕС и да не води до правни рискове и рискове, свързани с репутацията или с националната сигурност, за държавата или Комисията;
 • вече да се изпълнява или да се очаква изпълнението му да започне в срок от три години от подаването на заявлението за включване в ЕПИП;
 • да е описан ясно в заявлението за проект като инвестиционен проект и предоставената в него информация да е точна и да посочва размера на финансирането, необходимо за изпълнението на проекта.

Go to top of pageОбхванати сектори

Project SectorsИкономика на знанието и цифрова икономика

 • Научноизследователска и развойна дейност и иновации
 • Инфраструктура за ИКТ, включително широколентова
 • Други цифрови сектори, включително съдържание и услуги

Project SectorsЕнергиен съюз

 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници
 • Производство на енергия от конвенционални енергийни източници
 • Енергийна ефективност
 • Електроенергийна инфраструктура
 • Газова инфраструктура
 • Извличане и рафиниране на горива
 • Научноизследователска и развойна дейност в енергетиката

Project SectorsТранспорт

 • Трансевропейска мрежа
 • Мултимодални възли
 • Проекти в областта на градската мобилност
 • Нови технологии и екологизиране на транспорта
 • Превозни средства и транспортни системи

Project SectorsСоциална инфраструктура и други

 • Човешки капитал, образование и обучение
 • Здравеопазване
 • Културни и творчески индустрии
 • Туризъм
 • Социална инфраструктура, социална и солидарна икономика

Project SectorsРесурси и околна среда

 • Природни ресурси
 • Земеделие и развитие на селските райони, горско стопанство и биоикономика
 • Ресурсна ефективност и опазване на околната среда, синя икономика
 • Изменение на климата

Project SectorsФинансиране на МСП и дружества със средна пазарна капитализация