Close

Как да изпратите информацията за вашия проект?

Можете да изпратите информацията за вашия проект онлайн на един от официалните езици на Европейския съюз, като използвате EIPP.

Препоръчително е да изпратите вашето заявление на английски, за да улесните процеса на валидирането му.

Ако заявлението е на език, различен от английски, Европейската комисия ще го преведе безплатно на английски и преводът също ще бъде показан на портала заедно с оригинала.

4 стъпки за изпращане на информация за проект до портала

1. Попълнете вашия потребителски профил

За да попълните вашето заявление, моля, въведете цялата необходима информация за вашия потребителски профил. Трябва да приключите с тази стъпка, за да можете да продължите със следващите, както е показано на изображението по-долу.

2. Декларирайте вашата организация

За да декларирате вашата организация, въведете нейното наименование, както и данни за организацията и административни данни.

Ако сте консултант, работещ за няколко организации, можете да декларирате организациите на вашите клиенти и да управлявате техните проекти. В раздел „Моите организации“ ще намерите списък на всички ваши организации.

3. Създайте вашия проект

За да създадете проект, попълнете разделите „Описание на проекта“, „Финансиране на проекта“, „Връзки към уебсайтове“, „Карта“ и „За контакти“.

4. Изпратете информацията за вашия проект

За да изпратите информацията за вашия проект, уверете се, че сте попълнили всички задължителни полета и щракнете върху бутон „Изпращане“.

Накрая щракнете върху бутон „Потвърждаване“.

Всички проекти, които сте създали, независимо от техния статус, се показват в раздел „Моите проекти“.

Моля, имайте предвид, че трябва да изпратите документа за назначаване на представител по проекта (P.A.R.) преди окончателното публикуване на информацията за проекта.

Какво се случва с информацията за вашия проект, след като я изпратите?

Придружаващи документи

След като изпратите информацията за вашия проект, екипът на ЕПИП започва процеса на проверка.

От вас може да бъде поискано да предоставите допълнителна информация (напр. актуализации, потвърждения, документи и т.н.). В съответните раздели можете да качвате документи относно организацията и проекта.

Изпращане на покани за членство

Ако вие сте този, който първоначално е изпратил заявление за вашата организация, вашата роля ще е „сътрудник от организацията“. Допълнителни членове на организацията могат да бъдат поканени чрез съответния бутон. Новите членове ще получат електронно писмо, което им дава възможност да влязат в портала. Членовете на организацията могат, наред с други неща, да изпращат информация за нови проекти или да разглеждат запазените данни.

Можете също така да предоставите на дадени лица права за четене на информацията за вашия проект. Те ще получат по електронната поща покана с връзка за влизане в портала. Достъпът на тези лица е ограничен до четене на информацията за конкретния проект.

Публикуване на информацията за вашия проект

След като проверката приключи и информацията за вашия проект е готова за публикуване, екипът на ЕПИП ще ви уведоми за това, както и дали са необходими допълнителни действия.

Допустимост на проект

За да бъде допуснат за публикуване на портала, вашият проект (или програма, състояща се от по-малки проекти) трябва

 • да е на обща стойност най-малко 1 млн. евро;
 • да попада в един от предварително определените сектори с висока икономическа добавена стойност. Организаторите на проекти могат да избират до два сектора на проект от предварително определен списък от 25 сектора;
 • да се изпълнява на територията на Европейския съюз. Трансграничните проекти с участие на страни извън ЕС също могат да бъдат приети, при условие че част от общите инвестиции се реализира в поне една от държавите от ЕС;
 • да е организиран от правен субект, който е установен в държава от ЕС и не е обект на производство по несъстоятелност;
 • да е съвместим с правото на Съюза и с правото на съответната държава от ЕС и да не води до правни рискове и рискове, свързани с репутацията или с националната сигурност, за държавата или Комисията;
 • вече да се изпълнява или да се очаква изпълнението му да започне в срок от три години от подаването на заявлението за включване в ЕПИП;
 • да е описан ясно в заявлението за проект като инвестиционен проект и предоставената в него информация да е точна и да посочва размера на финансирането, необходимо за изпълнението на проекта.

Обхванати сектори

Икономика на знанието и цифрова икономика

 • Научноизследователска и развойна дейност и иновации
 • Инфраструктура за ИКТ, включително широколентова
 • Други цифрови сектори, включително съдържание и услуги

Енергиен съюз

 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници
 • Производство на енергия от конвенционални енергийни източници
 • Енергийна ефективност
 • Електроенергийна инфраструктура
 • Газова инфраструктура
 • Извличане и рафиниране на горива
 • Научноизследователска и развойна дейност в енергетиката

Транспорт

 • Трансевропейска мрежа
 • Мултимодални възли
 • Проекти в областта на градската мобилност
 • Нови технологии и екологизиране на транспорта
 • Превозни средства и транспортни системи

Социална инфраструктура и други

 • Човешки капитал, образование и обучение
 • Здравеопазване
 • Културни и творчески индустрии
 • Туризъм
 • Социална инфраструктура, социална и солидарна икономика

Ресурси и околна среда

 • Природни ресурси
 • Земеделие и развитие на селските райони, горско стопанство и биоикономика
 • Ресурсна ефективност и опазване на околната среда, синя икономика
 • Изменение на климата

Финансиране на МСП и дружества със средна пазарна капитализация

 • Сектор на МСП и дружествата със средна пазарна капитализация