1. РЕД И УСЛОВИЯ

В този документ са изложени правилата и условията, при които правни субекти, които са организатори на проекти, инвеститори или други регистрирани потребители на уебсайта (наричани общо „регистрирани потребители“), могат да получават достъп до уебсайта на Европейския портал за инвестиционни проекти ("ЕПИП"), да го използват и да публикуват информация на него. Преди да използват ЕПИП, регистрираните потребители трябва да посочат, че са прочели и приели настоящите правила и условия (включително декларацията за поверителност; вж. точка 9 по-долу) и че са съгласни да ги спазват. Използването на ЕПИП е обвързано с условието регистрираните потребители изрично да приемат настоящите правила и условия. Точки 5 и 7 от правилата и условията важат само за регистрирани потребители, които изпращат материали или информация за публикуване на ЕПИП.

2. ОБХВАТ НА ЕПИП

ЕПИП бе създаден от Европейската комисия („мениджър на сайта“) въз основа на Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 година за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за стратегически инвестиции [ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1; по-долу „Регламента“]. В Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1942 на Комисията от 4 ноември 2016 г. [ОВ L 299, 5.11.2016 г., стр. 86], изменено с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/919 от 29 май 2017 г. [ОВ L 139, 30.5.2017 г., стр. 78; по-долу заедно „Решението“], за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1214, се определят техническите спецификации на ЕПИП като прозрачна база данни за текущи и потенциални инвестиционни проекти в Европейския съюз.

Член 15 от Регламента предвижда, че показването на проектите на ЕПИП ще бъде с цел те да бъдат видими за инвеститорите и за информационни цели, както и че включването на проекти в ЕПИП няма да предопределя решенията относно проектите, които окончателно ще бъдат избрани за подпомагане по силата на Регламента, на друг инструмент на Съюза или чрез публично финансиране.

Регистрираният потребител потвърждава, че публикуването на даден проект на ЕПИП не води до предположения, че той ще получи публично финансиране (независимо дали от мениджъра на сайта или от друг източник) в бъдеще и че за да кандидатства за каквото и да е публично финансиране, проектът трябва да следва определени процедури, съответстващи на тази цел.

Всички проекти, изпратени до мениджъра на сайта за публикуване, трябва да отговарят на критериите за допустимост, посочени в член 2 от Решението.

3. РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ

Изпращането на коментари и предложения на ЕПИП и използването на неговите услуги за спешни случаи е позволено на регистрираните потребители след процес на самостоятелна регистрация, който изисква изпращане на информация и координати за връзка с тях като правни субекти. Мениджърът на сайта няма да носи отговорност, ако поради каквато и да е причина ЕПИП не е достъпен по което и да е време или за какъвто и да е период.

От време на време мениджърът на сайта може да ограничава достъпа до някои части от ЕПИП или до целия портал без предизвестие и без да се обосновава.

Всички предизвестия или уведомления, които трябва да бъдат изпратени от мениджъра на сайта на регистрираните потребители по силата на настоящите ред и условия или във връзка с тях, трябва да бъдат считани за получени, когато им бъдат изпратени на електронния адрес, предоставен по време на регистрацията. Регистрираните потребители трябва да предприемат съответните стъпки, за да могат да получават входящите електронни съобщения на този адрес и да се уверят, че той е достъпен само за упълномощени лица. Поради това всички предизвестия или уведомления, изпратени от регистрирани потребители на мениджъра на сайта от този ел. адрес, се смятат за изпратени от съответните регистрирани потребители, които не могат да твърдят обратното. Регистрираните потребители могат да се свързват с мениджъра на сайта за всякаква информация, запитвания или искания, като използват формуляра за контакти с бюрото за помощ на ЕПИП или по електронната поща на адрес eipp-helpdesk@ec.europa.eu.

Регистрираните потребители трябва да вземат подходящи мерки за сигурност, за да предотвратят неразрешено оповестяване на техните имена и пароли и трябва незабавно да уведомят мениджъра на сайта, ако паролата им стане известна на неупълномощен потребител. Мениджърът на сайта има право да блокира всеки идентификационен код на потребител или парола по всяко време, ако според него даден регистриран потребител не се е съобразил с някоя от разпоредбите на настоящите ред и условия. Регистрираните потребители могат да носят отговорност за умишлено или по невнимание оповестяване на техния идентификационен код или на паролата им на трети страни в нарушение на настоящите ред и условия или за всяко тяхно нарушаване от трета страна, което не освобождава регистрираните потребители от задълженията им в рамките на настоящите ред и условия. Отговорност на регистрираните потребители е да гарантират, че всички лица, получаващи достъп до ЕПИП чрез тяхната интернет връзка, са запознати с настоящите ред и условия и ги спазват.

4. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Предоставянето на информация чрез ЕПИП става без никакви гаранции или условия за нейната точност. Мениджърът на сайта ще публикува информация, изпратена му от регистриран потребител, само ако прецени, че тя отговаря на стандартите за съдържанието, посочени в раздел 5 по-долу. Мениджърът на сайта не носи по-нататъшна отговорност по отношение на регистрираните потребители. Затова мениджърът на сайта се освобождава от всякаква отговорност, произтичаща от приемането на доверие на подобна информация от страна на регистрирани потребители или от всеки, който може да бъде информиран за каквато и да е част от съдържанието на тази информация.

Мениджърът на сайта (Комисията) изрично отхвърля каквато и да е отговорност за всякаква пряка, косвена или последваща загуба или щета, понесена от някой потребител във връзка с този уебсайт или във връзка с използването, невъзможността за използване или резултатите от използването на информацията за проекта, ЕПИП или други сайтове, свързани с него, и всички материали, публикувани на него, включително, без ограничение, всякаква отговорност за:

 • загуба на приходи или доходи (включително очаквани икономии);
 • загуба на бизнес възможности;
 • загуба на печалби или договори;
 • загуба на данни;
 • загуба на търговска репутация;
 • всякакви други загуби или щети от какъвто и да е вид, които са възникнали, независимо дали са причинени от непозволено увреждане (включително небрежност), нарушаване на договор или по друга причина, дори ако е предвидима.

5. СТАНДАРТИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО

Тези стандарти за съдържанието важат за всички материали или информация, които регистрираните потребители изпращат за публикуване на ЕПИП („изпратена информация“) в тяхната цялост. Регистрираните потребители носят цялата отговорност за даването на гаранции, че изпратената информация е в съответствие с настоящите стандарти за съдържанието.

Изпратената информация трябва:

 • да бъде точна (когато се посочват факти), да бъде предоставена добросъвестно (когато се посочват становища), да бъде винаги актуална;
 • да бъде изпратена от лице, което е упълномощено за това, от името на регистриран потребител;
 • доколкото е свързана с проекти, да се отнася до проекти, отговарящи на критериите за допустимост, посочени в член 2 от Решението.
 • да бъде в съответствие с приложимото законодателство.

Изпратената информация не бива:

 • да съдържа каквито и да било материали, които са клеветнически, заплашителни, обидни, подбуждащи към омраза, подстрекаващи или нарушаващи неприкосновеността на личния живот на някого;
 • да насърчава дискриминация или друга незаконна дейност;
 • да нарушава правото върху интелектуална собственост на някое лице, включително, но не само, авторски права, права върху бази данни или търговски марки;
 • да бъде в нарушение на правно задължение към трета страна, например договорно задължение или задължение за конфиденциалност;
 • да се отнася до проекти, включващи следните дейности: боеприпаси и оръжия, военно/полицейско оборудване или инфраструктура (включително експлозиви и спортни оръжия); трафик на хора с цел сексуална експлоатация и съответните инфраструктура, услуги и средства; хазарт и съответното оборудване, хотели с казина в тях; тютюн (добив, производство, преработка и дистрибуция);
 • да се използва за отнемане на самоличността на друго лице или за фалшифициране на самоличността на регистриран потребител / присъединяване към друго лице;
 • да създава впечатление, че произлиза от мениджъра на сайта, ако това не е така.

6. ПУБЛИКУВАНЕ, ПРОМЕНИ И ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗПРАТЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Мениджърът на сайта има пълното право да публикува изпратена информация (освен ако е предоставена в полетата от формуляра, отбелязани като „непубликувана“/„да не се публикува“) или да отхвърля публикуването на изпратена информация — изцяло или частично — по своя собствена преценка. Мениджърът на сайта може да използва повторно публикуваната изпратена информация в комуникационните си дейности. До степента, до която изпратената информация или част от нея е защитена с право върху интелектуална собственост на регистрирания потребител, той предоставя на мениджъра на сайта безплатен лиценз за публикуването ѝ. Мениджърът на сайта може да откаже публикуване на изпратена информация въз основа на правни, свързани с репутацията или други основания и регистрираните потребители нямат право да изискват каквито и да било — конкретни или съобразени с техния случай — обосновки.

Мениджърът на сайта може по всяко време да променя структурата и техническите параметри на ЕПИП. Ако възникне необходимост, мениджърът на сайта може да преустанови временно достъпа до ЕПИП или да го прекрати за неопределено време. Всеки от материалите на ЕПИП може в някакъв момент да се окаже неактуален, но мениджърът на сайта не е задължен да актуализира такива материали.

7. ТАКСА ЗА ОБРАБОТКА

Понастоящем за обработване на информация не се начислява такса.

8. ВРЕМЕННО СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Неспазването на настоящите ред и условия може да доведе до незабавно — временно или постоянно — отнемане на правата за използване на ЕПИП или незабавно — временно или постоянно — премахване на всяка публикация или материал, качени от регистриран потребител в ЕПИП.

Ако трето лице твърди, че изпратената информация е била изпратена в нарушение на стандартите за съдържанието, мениджърът на сайта може, преди да предприеме някое от описаните по-горе действия, да поиска от съответния регистриран потребител пояснение в рамките на определен период от време.

Мениджърът на сайта отхвърля отговорността за действия, предприети в отговор на нарушения на настоящите ред и условия. Ответните мерки, описани в настоящите ред и условия, не са изчерпателни и мениджърът на сайта може да предприеме всякакви други подходящи действия, включително съобщаване на такава информация на правоприлагащите органи или започване на съдебно производство срещу регистриран потребител.

9. ЗАЩИТА НА ИЗПРАТЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ И ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Единствената цел на събирането на каквато и да е информация от регистрирани потребители е нейното използване във връзка с ЕПИП (включително в рекламни материали, свързани с ЕПИП). Цялата информация, предоставена от регистрираните потребители, е достъпна за тях и те имат право да я изтрият по всяко време. Ако ЕПИП не е достъпен (точка 3 по-горе), регистрираният потребител може да поиска от мениджъра на сайта по електронната поща да изтрие информацията за него и мениджърът на сайта ще изпълни молбата му без неоправдано забавяне. Мениджърът на сайта съхранява по защитен начин на своите собствени сървъри и пази поверителността на информацията за регистрирания потребител, която той е изпратил в полетата на формуляра, отбелязани като „непубликувани“/„да не се публикуват“, и не оповестява тази информация за търговски цели. Това не засяга правото на мениджъра на сайта да предава информация на други институции на ЕС, на Европейската инвестиционна банка или на страни от ЕС, което се прави единствено с цел подпомагане и участие в управлението на ЕПИП съгласно член 15 от Регламента. Като използва ЕПИП, регистрираният потребител дава съгласието си за подобно предаване на информация.

ЕПИП събира и обработва само ограничено количество основни лични данни, отнасящи се до физически лица. Тези данни се ползват със защита в съответствие с приложимото законодателство. В публикуваната декларация за поверителност на ЕПИП, включена чрез препратка в настоящите правила и условия и представляваща част от тях, са описани останалите подробности във връзка със защитата на данните.

10. ТЕХНИЧЕСКИ РАЗПОРЕДБИ

Регистрираните потребители могат да предоставят връзки към началната страница на ЕПИП при условие, че правят това по почтен и законен начин и не увреждат репутацията на мениджъра на сайта или не извличат търговско предимство от това, но не трябва да предоставят връзки по начин, който навежда на мисълта за наличие на някаква форма на свързаност, одобрение или подкрепа от страна на мениджъра на сайта.

Регистрираните потребители не трябва да злоупотребяват с ЕПИП, като съзнателно вкарват вируси или други технологично вредни материали. Регистрираните потребители не трябва да се опитват да получат неразрешен достъп до ЕПИП, до сървъра, на който ЕПИП се съхранява или до друг сървър, компютър или база данни, свързани с ЕПИП. Регистрираните потребители не трябва да предприемат срещу ЕПИП компютърна атака от тип „отказ на обслужване“ или разпределена атака от тип „отказ на обслужване“.

Мениджърът на сайта няма да носи отговорност за каквито и да е загуби или щети, причинени от разпределена атака от тип „отказ на обслужване“, вируси или друг технологично вреден материал, който може да зарази компютърно оборудване, компютърни програми, данни или други собствени материали на регистрираните потребители, дължащи се на ползването на ЕПИП или на изтеглянето на материали, публикувани на портала, или на друг уебсайт, свързан с него.

11. ИЗМЕНЕНИЯ

Мениджърът на сайта може да преразгледа настоящите ред и условия по всяко време, като внесе изменения на тази страница. В такъв случай на регистрираните потребители ще бъде изпратено уведомление, като се очаква те да се запознаят с извършените промени, тъй като те са задължителни за тях. Някои от разпоредбите в настоящите ред и условия могат също така да бъдат заменени от разпоредби или съобщения, публикувани другаде на ЕПИП.