×

Dziękujemy za odwiedzenie nowej strony internetową na temat kształcenia i szkolenia.  Większość stron internetowych jest obecnie dostępna wyłącznie w języku angielskim.  Aktualnie strony te są tłumaczone na pozostałe 23 języki urzędowe UE.  Zostaną one zaktualizowane, jak tylko dostępne będzie ich tłumaczenie.

SELFIE

Oświadczenie o prywatności

DPO-4019 JRC: SELFIE Autorefleksja nad Efektywnym Nauczaniem przez Stymulowanie Innowacji poprzez Technologie Edukacyjne

OCHRONA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Spis treści


 

1. Wprowadzenie

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniono, dlaczego przetwarza się dane osobowe, w jaki sposób są one pozyskiwane i przetwarzane oraz w jaki sposób zapewnia się ich ochronę, a także w jaki sposób pozyskiwane informacje są wykorzystywane oraz jakie prawa przysługują obywatelom w odniesieniu do danych osobowych (prawo do dostępu, sprostowania, zablokowania itp.).

Instytucje europejskie są zobowiązane do ochrony i poszanowania prywatności obywateli. Ze względu na fakt, że w ramach niniejszego serwisu/aplikacji gromadzi się i przetwarza dane osobowe, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia (WE) nr 45/2001 [1] Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych.

To oświadczenie dotyczy narzędzia autorefleksji nad wykorzystaniem technologii cyfrowej w szkole SELFIE opracowanego przez Komisję Europejską, Wspólne Centrum Badawcze, Kierownika Działu B.4 (Zasoby Ludzkie i Zatrudnienie). SELFIE (autorefleksja nad efektywnym uczeniem się przez wspieranie innowacji za pomocą technologii edukacyjnych, ang. Self-reflection on Effective Learning by Fostering Innovation through Educational technologies) jest narzędziem autorefleksji wspierającym szkoły o profilu ogólnym i zawodowym we włączaniu technologii w proces nauczania, uczenia się i oceny.

SELFIE jest wspólnym przedsięwzięciem Dyrekcji Generalnej Wspólne Centrum Badawcze (DG JRC) i Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji Młodzieży, Sportu i Kultury (DG EAC) Komisji Europejskiej.

SELFIE zostało stworzone przez Joint Research Centre w imieniu Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej i jest inicjatywą będącą częścią Planu na rzecz Cyfrowej Edukacji, COM (2018) 22.

 

2. Dlaczego przetwarzamy dane respondentów?

Cel przetwarzania danych: Kierownik Działu JRC B4 (zwany dalej administratorem danych) gromadzi i wykorzystuje informacje dostarczane anonimowo i dobrowolnie przez członków kadry kierowniczej szkoły, nauczycieli i uczniów za pośrednictwem serii pytań w celu automatycznego wygenerowania (za pomocą narzędzia SELFIE) zindywidualizowanego raportu pokazującego zagregowane wyniki w sposób wizualny i interaktywny. Uzyskane wyniki są w pełni zanonimizowane i nie zawierają żadnych danych osobowych, takich jak płeć czy wiek. W raportach tych nie można wskazać tożsamości poszczególnych uczniów, nauczycieli, członków kadry kierowniczej szkoły ani innych pracowników udzielających odpowiedzi na pytania w SELFIE. Raport należy do szkoły i tylko szkoła może mieć do niego dostęp. SELFIE nie mierzy ani nie porównuje wiedzy ani umiejętności członków kadry kierowniczej szkoły, nauczycieli lub uczniów i nie służy do oceny ani porównywania szkół. Zagregowane wyniki pokazują, w jaki sposób technologie cyfrowe są wykorzystywane do nauczania i uczenia się w szkole; wyniki te można wykorzystać, aby rozpocząć dyskusję na temat wykorzystania technologii i opracować plan działania. SELFIE można wykorzystać na późniejszym etapie do pomiaru postępów i dostosowania planu działania.

SELFIE wnosi wkład w opracowywanie polityki edukacyjnej wysokiej jakości, co jest przewidziane w art. 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komisja Europejska może wykorzystywać zagregowane dane pochodzące z platformy SELFIE w następujący sposób:

  • przez pobieranie zagregowanych i zanonimizowanych danych i włączanie ich do innych systemów Komisji Europejskiej do celów analizy;
  • przez sporządzanie ogólnodostępnych raportów i prezentacji na podstawie zagregowanych i zanonimizowanych danych i ich analizy.

W obu przypadkach szczegółowe dane na temat instytucji będą chronione i nie będą ujawniane żadnym innym osobom ani organizacjom zewnętrznym w jakimkolwiek innym celu. W takich raportach i analizach nigdy nie zostaną zidentyfikowani poszczególni uczestnicy ani uczestniczące instytucje. Indywidualne odpowiedzi ze szkoły nie będą udostępniane ani podawane do wiadomości publicznej ani też nie będą udostępniane żadne zagregowane dane, które mogłyby pozwolić na identyfikację poszczególnych uczniów lub pracowników szkoły.

Udział osób, których dane dotyczą, jest dobrowolny (art. 5 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 45/2001). Art. 27 rozporządzenie (WE) nr 45/2001 nie ma zastosowania.

 

3. Jakie dane gromadzimy i przetwarzamy?

Większość zgromadzonych danych są to dane nieosobowe, które odnoszą się do szkoły.

Dane osobowe zebrane od respondentów (dyrektorów szkół, nauczycieli, pozostałych pracowników szkół i uczniów) na zasadzie dobrowolności i anonimowości oraz dalszego przetwarzania: płeć, wiek (tylko dla uczniów), kohorta wiekowa (dla dyrektorów szkół i nauczycieli), zaufanie do własnych kompetencji technologicznych (dla nauczycieli), doświadczenie zawodowe (dla dyrektorów szkół i nauczycieli), przydatność i uczestnicwo w aktywnościach związanych z rozwojem zawodowym (dla nauczycieli), procent czasu spędzanego w klasie na zadaniach związanych z wykorzystywaniem nowych technologii (dla nauczycieli), czas spędzony z wykorzystaniem nowych technnologii (dla uczniów).

W przypadku wszystkich tych pytań dostępna jest opcja „Wolę nie udzielać odpowiedzi”.

Dodatkowe dane zbierane na zasadzie dobrowolności: adres poczty elektronicznej, osoba do kontaktu w danej szkole (imię i nazwisko), funkcja pełniona w szkole przez osobę kontaktową, strona internatowa lub konto na portalu społecznościowym.

 

4. Jak długo przechowujemy dane respondentów?

Kierownik Działu JRC B4 przechowuje dane jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu ich gromadzenia lub dalszego przetwarzania przez maksymalny okres 4 lat od zakończenia projektu.

SELFIE będzie aktywne przynajmniej do końca 2020, kiedy wygaśnie Plan na rzecz Cyfrowej Edukacji Komisji Europejskiej.

 

5. Jak chronimy dane respondentów?

Wszystkie dane w formacie elektornicznym (maile, dokumenty, załadowane wrzuty danych) są przechowywane na serwerach Komisji Europejskiej; których operacje są zgodne z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 16 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie [C (2006) 3602] w sprawie bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych przez Komisję Europejską.

 

6. Kto ma dostęp do danych respondentów i komu są one ujawniane?

Dostęp do Twoich danych ma upoważniony personel zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu. Pracownicy ci przestrzegają regulaminowych, a także – w razie potrzeby – dodatkowych zobowiązań do zachowania poufności.

Osobowe i nieosobowe dane zebrane dla szkoły za pośrednictwem SELFIE mogą zostać wykorzystane jako zagregowane dane w ogólnodostępnych raportach i prezentacjach, jak wspomniano w sekcji 2.

 

7. Jakie prawa przysługują respondentom i jak mogą ich dochodzić?

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 są Państwo uprawnieni do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub zablokowania w przypadku, gdy są one niedokładne lub niepełne. Można dochodzić tych praw, kontaktując się z administratorem danych lub, w przypadku konfliktu, z inspektorem ochrony danych, a w razie konieczności – z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych. Odpowiednie dane kontaktowe zamieszczono poniżej w pkt 8.

 

8. Informacje kontaktowe

W przypadku uwag lub pytań, wątpliwości lub skarg dotyczących gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych można zwrócić się do administratora danych, korzystając z następujących informacji kontaktowych:

Administrator danych:
Kierownik Działu JRC B4
Numer telefonu: +34 95448840
E-mail: JRC-EAC-SELFIE-TOOL@ec.europa.eu
Adres: European Commission, Joint Research Centre, Edificio Expo, Calle Inca Garcilaso, 3, 41092 Seville, Hiszpania

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 masz prawo do dostępu do swoich danych oraz do ich sprostowania. Możesz skorzystać z tego prawa, pisząc na adres JRC-EAC-SELFIE-TOOL@ec.europa.eu

Inspektor ochrony danych Komisji: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.euDATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD): edps@edps.europa.eu

 

9. Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Inspektor ochrony danych Komisji Europejskiej publikuje rejestr wszystkich operacji przetwarzania danych osobowych. Rejestr ten jest dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/dpo-register

Niniejsza operacja przetwarzania danych została zgłoszona inspektorowi ochrony danych pod następującym numerem odniesienia: DPO-4019

Więcej informacji na temat SELFIE można znaleźć na stronie internetowej projektu, która zawiera również 2-minutowy filmik wprowadzający, pod adresem schools-go-digital

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej, którego SELFIE jest jednym z proponowanych działań (s. 6), można znaleźć na stronie digital-education-action-plan.pdf

Oprócz tego oświadczenia o ochronie prywatności na wyżej wymienionej stronie internetowej uczestnicy będą mieli również dostęp do krótkiej informacji na temat ochrony i wykorzystania danych. W razie wątpliwości, sprawdź w wersji anglojęzycznej.

 

 

[1][1] Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 (Dz.U. L 8 z 12.1.2001).