×

Dėkojame, kad apsilankėte naujojoje švietimui ir mokymui skirtoje interneto svetainėje. Šiuo metu informacija daugumoje puslapių pateikiama tik anglų kalba, tačiau svetainė verčiama į kitas 23 oficialiąsias ES kalbas. Kai tik puslapiai bus išversti, juos atnaujinsime.

SELFIE

Privatumo patvirtinimas

DPO-4019 JRC: SELFIE įsivertinimas apie veiksmingą ir skatinantį inovacijas mokymąsi naudojant technologijas

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Turinys


 

1. Įvadas

Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą paaiškinama, kodėl apdorojame, kaip renkame, tvarkome visus pateiktus asmens duomenis, kaip užtikriname jų apsaugą, kaip ši informacija naudojama ir kokiomis su savo duomenimis susijusiomis teisėmis jūs galite naudotis (teisė susipažinti su duomenimis, juos ištaisyti, sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus ir kt.).

Europos institucijos yra įsipareigojusios saugoti ir gerbti jūsų privatumą. Kadangi naudojantis šia paslauga / taikomąja programa renkami ir toliau apdorojami asmens duomenys, taikomas 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 [1] dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo.

Šis pareiškimas susijęs su Europos Komisijos, JRC B.4 skyriaus (Žmogiškasis kapitalas ir užimtumas) vadovo taikoma mokykloms skirta su naudojimusi skaitmeninėmis technologijomis susijusios savianalizės priemone SELFIE. SELFIE (efektyvaus mokymosi švietimo technologijomis skatinant inovacijas savianalizė, angl. Self- reflection on Effective Learning by Fostering Innovation through Educational technologies) – tai savianalizės priemonė, kuria bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo mokykloms siekiama padėti į mokymą, mokymąsi ir vertinimą įtraukti technologijas.

SELFIE sukurta bendromis Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro generalinio direktorato (JRC GD) ir Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinio direktorato (EAC GD) pastangomis.

SELFIE Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinio direktorato vardu sukūrė Jungtinis tyrimų centras ir yra Skaitmeninio švietimo veiksmų plano COM (2018) 22 iniciatyva.

 

2. Kodėl tvarkome jūsų duomenis?

Tvarkymo tikslas. JRC B4 skyriaus vadovas (toliau – duomenų valdytojas) renka ir naudoja atsakant į įvairius klausimus mokyklos vadovų, mokytojų ir mokinių anonimiškai ir savanoriškai pateiktą informaciją, siekdamas automatiškai (naudodamasis priemone SELFIE) parengti pritaikytą ataskaitą, kurioje vaizdžiai ir sąveikiai pateikiami suvestiniai rezultatai. Šie rezultatai yra visiškai nuasmeninti ir į juos neįtraukta jokių asmens duomenų, pvz., apie lytį arba amžių. Atskirų mokinių, mokytojų, mokyklos vadovų arba kitų į SELFIE klausimus atsakančių darbuotojų šiose ataskaitose asmeniškai nustatyti neįmanoma. Ataskaita priklauso tik mokyklai ir tik mokykla gali su ja susipažinti. Priemone SELFIE nevertinamos ir nelyginamos mokyklos vadovų, mokytojų arba mokinių žinios arba gebėjimai ir ji nėra skirta mokykloms vertinti arba lyginti. Iš suvestinių rezultatų matyti, kaip jūsų mokykloje naudojamasi skaitmeninėmis technologijomis mokymo ir mokymosi srityse. Jais remiantis galima pradėti diskusijas apie naudojimąsi technologijomis ir parengti veiksmų planą. Paskui priemone SELFIE galima naudotis vėlesniame etape, siekiant įvertinti pažangą ir pritaikyti veiksmų planą.

SELFIE padeda plėtoti kokybiško švietimo politiką, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 165 straipsnyje. Suvestinius SELFIE platformos duomenis Europos Komisija gali naudoti šiais būdais:

  • siųstis nuasmenintus suvestinius duomenis į kitas Europos Komisijos sistemas, kad galėtų atlikti analizę;
  • remdamasi nuasmenintais suvestiniais duomenimis bei jų analize rengti viešas ataskaitas ir pristatymus.

Abiem šiais atvejais įstaigų duomenys bus saugomi ir nebus atskleidžiami jokiems kitiems asmenims arba trečiųjų šalių organizacijoms jokiu kitu tikslu. Be to, šiose ataskaitose ir analizėse niekada nebus nurodoma atskirų dalyvių ir dalyvaujančių įstaigų tapatybė. Niekada nebus dalijamasi atskirais mokyklos atsakymais, jie nebus skelbiami viešai ir nebus dalijamasi jokiais suvestiniais duomenimis, iš kurių būtų galima nustatyti atskirų mokinių arba darbuotojų tapatybę.

Duomenų subjektų dalyvavimas yra savanoriškas (Reglamento (EB) Nr. 45/2001 5 straipsnio d punktas). Reglamento (EB) Nr. 45/2001 27 straipsnis netaikomas.

 

3. Kokius duomenis renkame ir tvarkome?

Dauguma renkamų duomenų nėra asmens duomenys ir yra susiję su mokykla.

Surinkti iš subjektų (mokyklų vadovų, mokytojų, kitų mokyklų darbuotojų ir mokinių) asmeniniai duomenys – lytis, gimimo metai (tik mokiniams), amžiaus grupė (mokyklų vadovams ir mokytojams), darbo patirties metų skaičius (mokyklų vadovams ir mokytojams), dalyvavimas ir nauda profesinio tobulėjimo veikloje (tik mokytojams), priemonių naudojimas mokant (tik mokytojams); gebėjimas naudotis technologijomis (tik mokytojams); skaitmeninių technologijų klasėje naudojimo procentinė laiko dalis (tik mokytojams); technologijų naudojimo laikas (tik moksleiviams) – gavus leidimą, anonimiškai kaupiami ir toliau tvarkomi.

Visiems šiems klausimams galima rinktis parinktį „Nenoriu atsakyti“.

Papildoma neprivaloma informacija: papildomas el. pašto adresas, kontaktinis asmuo mokykloje (vardas ir pavardė), kontaktinio asmens vaidmuo, svetainė ar socialinės žiniasklaidos paskyra.

 

4. Kiek laiko saugome jūsų duomenis?

JRC B4 skyriaus vadovas šiuos duomenis saugo tik tiek, kiek to reikia rinkimo arba tolesnio apdorojimo tikslais, daugiausia 4 metus nuo projekto pabaigos.

SELFIE bus aktyvus bent jau iki 2020 m. pabaigos, kai pasibaigs Europos Komisijos skaitmeninio švietimo veiksmų planas.

 

5. Kaip apsaugome jūsų duomenis?

Visi duomenys elektronine forma (el. laiškai, dokumentai, įkeliami duomenys ir kt.) saugomi Europos Komisijos serveriuose, kurių veikla atitinka Europos Komisijos 2006 m. rugpjūčio 16 d. saugumo nutarimą [C (2006) 3602] dėl Europos Komisijos naudojamų informacinių sistemų saugumo.

 

6. Kas gali susipažinti su jūsų duomenimis ir kam jie atskleidžiami?

Su jūsų duomenimis susipažinti gali darbuotojai, kuriems leidimas suteiktas remiantis principu „būtina žinoti“. Šie darbuotojai laikosi teisiškai privalomų ir, prireikus, papildomų susitarimų dėl konfidencialumo.

Priemone SELFIE renkami su mokykla susiję asmens ir ne asmens duomenys gali būti naudojami kaip suvestiniai duomenys viešose ataskaitose ir pristatymuose, kaip nurodyta 2 skirsnyje.

 

7. Kokios yra jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti ir (arba) sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys netikslūs ar neišsamūs. Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, kreipkitės į duomenų valdytoją, arba, kilus nesutarimui, į duomenų apsaugos pareigūną ir, prireikus, į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną, naudodamiesi 8 skirsnyje pateikta kontaktine informacija.

 

8. Kontaktinė informacija

Jei turite pastabų, klausimų, kilo susirūpinimas arba norite pasiskųsti dėl asmens duomenų rinkimo ir naudojimo, susisiekite su duomenų valdytoju, naudodamiesi toliau pateikta informacija.

Duomenų valdytojas:
JRC B4 skyriaus vadovas
Telefono numeris +34 95448840
E. paštas JRC-B4-SECRETARIAT
Adresas: European Commission, Joint Research Centre, Edificio Expo, Calle Inca Garcilaso, 3, 41092 Seville, Spain (Ispanija)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 turite teisę susipažinti su informacija apie jus ir šią informaciją ištaisyti. Šia teise galite naudotis susisiekę adresu JRC-EAC-SELFIE-TOOL

Komisijos duomenų apsaugos pareigūno (DAP) e. paštas DATA-PROTECTION-OFFICER

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP) e. paštas .edps

 

9. Kur rasti išsamesnės informacijos?

Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas skelbia visų asmens duomenų tvarkymo veiksmų registrą. Su šiuo registru susipažinti galima adresu dpo-register

Apie šį konkretų tvarkymo veiksmą Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas informuotas pranešimu, kurio numeris – DPO-4019

Daugiau informacijos apie priemonę SELFIE pateikta projekto interneto svetainėje. Joje adresu schools-go-digitaltaip pat paskelbti du įvadiniai vaizdo įrašai.

Skaitmeninio švietimo veiksmų planas, kuriame SELFIE yra viena iš pasiūlytų priemonių (p. 6), paskelbtas adresu digital-education-action-plan.pdf

Be šio pranešimo apie privatumo apsaugą, pirmiau nurodytoje interneto svetainėje dalyviai taip pat ras trumpą pranešimą apie duomenų apsaugą ir duomenų naudojimą. Jei kiltų abejonių, patikrinkite versiją anglų kalba.

 

 

[1][1] Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 (OL L 8, 2001 1 12).