×

Köszönjük, hogy ellátogatott az oktatás és képzés témakörével foglalkozó megújult honlapunkra.  Az oldalak többsége jelenleg csak angolul olvasható.  Folyamatban van azonban a honlap fordítása az EU többi 23 hivatalos nyelvére.  Az oldalakat frissíteni fogjuk, amint rendelkezésre állnak a fordítások.

SELFIE

Adatvédelmi nyilatkozat

DPO -4019 JRC : SELFIE A hatékony tanulás önértékelése az innováció támogatásával, az oktatási technológia révén

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELME

Tartalomjegyzék


 

1. Bevezetés

Ebből az adatvédelmi nyilatkozatból megtudhatja, hogyan és milyen okból gyűjtjük és kezeljük az Ön személyes adatait, illetve hogyan gondoskodunk a védelmükről. Ismertetjük, hogy pontosan mire használjuk fel a megadott információkat, és hogy Ön milyen jogokkal élhet az adataival kapcsolatban (egyebek mellett a hozzáférés, helyesbítés, zárolás jogával stb.)

Az európai intézmények elkötelezetten védelmezik és tiszteletben tartják a felhasználók magánszféráját. Tekintettel arra, hogy ennek a szolgáltatásnak/alkalmazásnak a használata során személyes adatok gyűjtésére és kezelésére kerül sor, alkalmazni kell a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK [1] európai parlamenti és tanácsi rendeletet.

Ez a nyilatkozat a SELFIE iskolai digitális technológiákat vizsgáló önértékelési eszközre vonatkozik, amely az Európai Bizottság, JRC B.4 (Humántőke és foglalkoztatás) egységvezetője hatáskörébe tartozó kezdeményezés. A SELFIE (Self- reflection on Effective Learning by Fostering Innovation through Educational technologies) egy önértékelő eszköz, amely az általános és szakiskolák számára nyújt segítségen abban, hogy fokozatosan beépítsék a technológiát a tanításba, a tanulásba és az értékelésbe.

A SELFIE az Európai Bizottság Közös Kutatóközpont Főigazgatósága (DG JRC) és az Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatósága (DG EAC) közös törekvése.

A SELFIE-t az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC) fejlesztette ki a Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatóságának megbízásából, a COM(2018) 22 Digitális Oktatási Cselekvési Terv részeként.

 

2.       Milyen célból gyűjtjük és kezeljük az Ön adatait?

Az adatkezelési művelet célja: A JRC B.4 egységvezetője (a továbbiakban: adatkezelő) az iskolavezetők, tanárok és diákok azon kérdéssorokra adott névtelen és önkéntes válaszait gyűjti össze és használja fel, amelyek nyomán (a SELFIE eszköz segítségével) automatikusan létrejön egy személyre szabott jelentés, amely vizuális és interaktív módon szemlélteti az összesített eredményeket. Ezek az eredmények teljes mértékben névtelenítettek, és nem terjednek ki olyan személyes adatokra, mint a nem vagy az életkor. A SELFIE kérdéseire és állításaira választ adó diákok, tanárok, iskolavezetők vagy egyéb munkatársak közül senki sem azonosítható egyénileg e jelentésekben. A jelentés az iskola tulajdona, és ahhoz kizárólag az iskola férhet hozzá. A SELFIE nem méri fel vagy veti össze az iskolavezetők, a tanárok és a diákok tudását vagy készségeit, és nem az a célja, hogy értékelje vagy összehasonlítsa az iskolák teljesítményét. Az összesített adatok azt mutatják, hogyan alkalmazzák az iskolájában a digitális technológiákat a tanítás és a tanulás terén, és a segítségével párbeszéd indítható a technológia használatáról, valamint erre vonatkozó cselekvési terv készíthető. A SELFIE később az előrelépések nyomon követésére, valamint a cselekvési terv átdolgozására használható.

A SELFIE támogatja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 165. cikke által előirányozott minőségi oktatási politikák kialakítását. Az Európai Bizottság a következő módokon használhatja fel a SELFIE-platformra feltöltött összesített adatokat:

  • az összesített és névtelenített adatokat elemzési célokból letöltheti az Európai Bizottság egyéb rendszereibe.
  • az összesített és névtelenített adatok, valamint azok elemzése alapján nyilvános jelentéseket és prezentációkat készíthet.

Az intézményi adatok kezelése mindkét esetben megfelelő biztosítékok mellett történik, és azok semmilyen célból nem kerülnek megosztásra más egyénekkel vagy harmadik felekkel. Ezekben a jelentésekben és elemzésekben sosem említik név szerint a SELFIE-ben részt vevő egyéneket és intézményeket. Az iskola egyéni válaszait semmilyen esetben nem teszik közzé vagy tárják nyilvánosság elé, és nem osztanak meg olyan összesített adatot, amely lehetővé teszi az egyéni diákok vagy munkatársak azonosítását.

Az érintettek részvétele önkéntes (45/2001/EK rendelet 5. cikkének d) pontja). A 45/2001/EK rendelet 27. cikke nem alkalmazandó.

 

3. Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Az összegyűjtött adatok többsége nem személyes, és az iskolához kötődik.

Az adatkezelő az érintettektől (iskolavezetés, tanárok, egyéb iskolai alkalmazottak, tanulók) az alábbi személyes adatokat gyűjti és dolgozza fel névtelenül, önkéntes hozzájárulás alapján: neme, születési év (csak tanulók), korcsoport (iskolai vezetők és tanárok), szakmai tapasztalat hossza (iskolai vezetők és tanárok), szakmai továbbképzésekben való részvétel és ezek hasznossága (csak tanárok), eszközök használata a tanítás során (csak tanárok); magabiztos technológiahasználat (csak tanárok); a digitális technológia alkalmazásának százalékos aránya a tanórán (csak tanárok); technológiahasználatra fordított idő (csak tanulók).

A felsorolt kérdések mindegyikénél lehetőség van a „Nem kívánok nyilatkozni” opció kiválasztására.

Nem kötelezően megadandó, kiegészítő információk: további e-mail cím, kapcsolattartó neve (név és utónév), a kapcsolattartó személy beosztása, weboldal vagy közösségi oldal.

 

4. Mennyi ideig őrizzük meg az Ön adatait?

A JRC B.4 egységvezetője kizárólag az adatgyűjtés céljának eléréshez vagy az adatok későbbi feldolgozásához szükséges ideig őrzi meg az adatokat, de legfeljebb a projekt lezárulását követő 4 évig.

A SELFIE legalább 2020 végéig aktív lesz, amikor az Európai Bizottság Digitális Oktatási Cselekvési Terve lezárul.

 

5. Hogyan gondoskodunk az Ön adatainak védelméről?

Minden elektronikus formátumú adat (e-mail, dokumentum, feltöltött adatsor stb.) az Európai Bizottság szerverein kerül tárolásra; amelynek működése megfelel az Európai Bizottság információs rendszerének biztonságáról szóló 2006. augusztus 16-i [C(2006) 3602] bizottsági határozatban foglaltaknak.

 

6. Ki fér hozzá az Ön által megadott információkhoz, és ki kapja meg azokat?

Az Ön adataihoz csak az arra feljogosított munkatársak férhetnek hozzá a szükséges ismeret elvének megfelelően. Ezeket a munkatársakat szerződéses kötelezettségek, illetve szükség esetén külön titoktartási megállapodások kötik.

A SELFIE révén összegyűjtött iskolai személyes és nem személyes adatok a 2. szakaszban kifejtetteknek megfelelően összesített adatok formájában felhasználhatók nyilvános jelentésekben és prezentációkban.

 

7. Milyen jogok illetik meg Önt, és miként gyakorolhatja azokat?

A 45/2001/EK rendeletnek megfelelően Önnek jogában áll hozzáférni személyes adataihoz, valamint helyesbíteni és/vagy zárolni azokat, amennyiben pontatlanok vagy hiányosak. Az alábbi 8. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az adatkezelőhöz, vagy nézeteltérés esetén az adatvédelmi tisztviselőhöz, illetve szükség szerint az európai adatvédelmi biztoshoz fordulva tudja érvényesíteni jogait.

 

8. Elérhetőségeink

Ha Önnek bármilyen észrevétele, kérdése, aggálya vagy panasza merül fel személyes adatainak gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, kérjük, forduljon bizalommal az adatkezelőhöz az alábbi elérhetőségeken:

Adatkezelő:
Egységvezető, JRC B.4
Telefonszám: +34 95448840
E-mail-cím: JRC-B4-SECRETARIAT
Cím: Európai Bizottság, Közös Kutatóközpont, Edificio Expo, Calle Inca Garcilaso, 3, 41092 Sevilla, Spanyolország

A 45/2001/EK rendelet értelmében Önnek betekintési és helyesbítési joga van az Önre vonatkozó adatok tekintetében. Ha élni kíván e joggal, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen: JRC-EAC-SELFIE-TOOL

A Bizottság adatvédelmi tisztviselőjének e-mail-címe: DATA-PROTECTION-OFFICER

Az európai adatvédelmi biztos e-mail-címe: edps@edps.europa.eu

 

9. Hol találhat részletesebb információkat?

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője nyilvántartást vezet a személyes adatok kezelésével járó összes műveletről, és azt közzé is teszi. A nyilvántartás a következő hivatkozáson érhető el: dpo-register

Ennek az eljárásnak a hivatkozási száma az adatvédelmi felelős nyilvántartásában: DPO-4019

A SELFIE-ről további információkat – köztük egy 2 perces videót – találhat a projekt weblapján: schools-go-digital

A digitális oktatási cselekvési tervben, amelynek a SELFIE az egyik javasolt intézkedése (6. oldal), és amely a következő hivatkozáson elérhető: digital-education-action-plan.pdf

Az előbbiekben említett weblapon a jelen adatvédelmi nyilatkozaton kívül egy további rövid jegyzet is elérhető a résztvevők számára, amely az adatvédelemről és az adatfelhasználásról szól. Ha valami nem egyértelmű, kérjük, nézze meg az angol nyelvű változatot.

 

 

[1][1] 45/2001/EK rendelet (HL L 8., 2001.1.12.).