×

Go raibh maith agat as cuairt a thabhairt ar an suíomh gréasáin nua Oideachais agus Oiliúna.  Is i mBéarla amháin atá formhór na leathanach faoi láthair.  Mar sin féin, tá an suíomh á aistriú go gach ceann de na 23 theanga oifigiúla eile de chuid an Aontais.  Déanfar na leathanaigh a nuashonrú a luaithe a chuirfear na haistriúcháin ar fáil.

SELFIE

Privacy Statement

DPO - 4019 JRC: Féinmhachnamh SELFIE ar Fhoghlaim Éifeachtach agus teicneolaíochtaí oideachasúla in úsáid chun Nuálaíocht a Chothú

COSAINT DO CHUID SONRAÍ PEARSANTA

Clár na nÁbhar


 

1. Réamhrá

Mínítear sa ráiteas príobháideachta seo an chúis is bonn le próiseáil na sonraí pearsanta go léir a sholáthraítear, an chaoi a mbailímid iad, a ndéanaimid iad a láimhseáil agus a gcinntímid go ndéantar iad a chosaint, an chaoi a mbaintear leas as an bhfaisnéis sin agus na cearta is féidir leat a fheidhmiú maidir le do chuid sonraí (an ceart rochtana, an ceart chun sonraí a cheartú, an ceart blocála, etc.).

Tá na hinstitiúidí Eorpacha tiomanta do do phríobháideacht a chosaint agus a urramú. Toisc go mbailítear sonraí pearsanta agus go ndéantar tuilleadh próiseála orthu mar chuid den tseirbhís/fheidhmchlár seo, tá feidhm ag Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 [1] ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin.

Baineann an ráiteas seo le SELFIE, uirlis féinmhachnaimh maidir le húsáid na teicneolaíochta digití ar scoil, atá faoi chúram an Choimisiúin Eorpaigh, an tAirmheán Comhpháirteach Taighde, Ceann Aonad B.4 (Caipiteal Daonna agus Fostaíocht). Is uirlis féinmhachnaimh é SELFIE (ar giorrúchán é ar Self-reflection on Effective Learning by Fostering Innovation through Educational technologies (Féinmhachnamh ar an bhFoghlaim Éifeachtach tríd an Nuálaíocht a chur chun cinn trí bhíthin Teicneolaíochtaí Oideachais)) chun tacú le scoileanna ginearálta agus gairmscoileanna agus an teicneolaíocht á leabú acu sa teagasc, san fhoghlaim agus sa mheasúnú.

Comhiarracht is ea SELFIE idir Ard-Stiúrthóireacht an Airmheáin Chomhpháirtigh Taighde (AS ACT) agus Ard-Stiúrthóireacht um Oideachas, an Óige, Spórt agus Cultúr an Choimisiúin Eorpaigh.

D'fhorbair an tIonad Comhpháirteach Taighde SELFIE ar son an Ard-Stiúrthóireachta Oideachas agus Cultúr an Choimisiúin Eorpaigh, agus is tionscnamh den Phlean Gníomhaíochta Oideachas Digiteach, COM(2018) 22.

 

2.       Cén fáth a ndéanaimid do chuid sonraí a phróiseáil?

Cuspóir na hoibríochta próiseála: bailíonn agus úsáideann Ceann Aonad B4 ACT (ar a dtugtar an Rialaitheoir Sonraí anseo feasta) an fhaisnéis a sholáthraíonn ceannairí scoile, múinteoirí agus daltaí ar bhonn deonach, anaithnid trí shraith ceisteanna chun tuairisc shaincheaptha a ghineadh go huathoibríoch (tríd an uirlis SELFIE) ina léirítear na torthaí comhiomlánaithe ar shlí amhairc idirghníomhach. Déantar anaithnidiú iomlán ar na torthaí sin agus ní áirítear iontu aon fhaisnéis phearsanta amhail inscne ná aois. Ní féidir daltaí, múinteoirí, ná ceannairí scoile aonair ná aon bhaill foirne aonair eile a thug freagra ar cheisteanna SELFIE a shainaithint go pearsanta sna tuairiscí sin. Is leis an scoil an tuairisc agus is í an scoil amháin a bhfuil rochtain aici uirthi. Ní dhéantar aon tomhas le SELFIE ar an eolas ná na scileanna atá ag ceannairí scoile, daltaí ná múinteoirí, ná ní dhéantar aon chomparáid eatarthu. Ina theannta sin, níl an uirlis ceaptha chun measúnú ná tagarmharcáil a dhéanamh ar scoileanna. Léiríonn na torthaí comhiomlánaithe an chaoi a n-úsáidtear teicneolaíochtaí digiteacha ar mhaithe leis an teagasc agus leis an bhfoghlaim i do scoil féin agus féadfar iad a úsáid chun comhrá a spreagadh faoi úsáid na teicneolaíochta agus chun plean gníomhaíochta a fhorbairt. Ansin is féidir SELFIE a úsáid ag céim níos déanaí chun an dul chun cinn a mheas agus an plean gníomhaíochta a oiriúnú.

Tacaíonn SELFIE le beartais a fhorbairt maidir le cáilíocht san oideachas, dá bhforáiltear faoi Airteagal 165 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. Féadfaidh an Coimisiún Eorpach úsáid a bhaint as na sonraí comhiomlánaithe ón ardán SELFIE ar na bealaí seo a leanas:

  • sonraí comhiomlánaithe, anaithnide a íoslódáil chuig córais eile de chuid an Choimisiúin Eorpaigh ar mhaithe le hanailís a dhéanamh orthu.
  • tuarascálacha agus cuir i láthair phoiblí a tháirgeadh atá bunaithe ar shonraí comhiomlánaithe, anaithnide, agus ar an anailís orthu.

Sa dá chás sin, déanfar sonraí na n-institiúidí a chosaint agus ní nochtfar iad d'aon duine eile ná d'eagraíochtaí tríú páirtí chun críche ar bith. Ina theannta sin, ní dhéanfar na rannpháirtithe aonair ná na hinstitiúidí rannpháirteacha a shainaithint choíche sna tuarascálacha ná sna hanailísí sin. Ní chomhroinnfear freagraí aonair ón scoil choíche ná ní dhéanfar iad a phoibliú choíche, ná ní chomhroinnfear aon sonraí comhiomlánaithe as a bhféadfaí daltaí nó baill foirne aonair a shainaithint.

Is ar bhonn deonach a ghlacann na daoine is ábhar do na sonraí páirt in SELFIE (Airteagal 5(d) de Rialachán (CE) Uimh. 45/2001). Níl feidhm ag Airteagal 27 de Rialachán (CE) Uimh. 45/2001.

 

3. Cé na sonraí pearsanta a bhailímid agus a ndéanaimid a phróiseáil?

Is sonraí neamhphearsanta, a bhaineann leis an scoil, a bhailímid go príomha.

Na sonraí pearsanta atá bailithe ó na daoine is ábhar do na sonraí (ceannairí scoile, múinteoirí, foireann eile na scoile, agus daltaí), déantar an bailiú ar bhonn anaithid agus deonrach, agus déantar níos mó próiseála ar na rudaí seo a leanas: inscne, bliain breithe (le haghaidh daltaí amháin), aoisghrúpa (le haghaidh ceannairí scoile agus múinteoirí), bliain iomlán taithí oibre ( le haghaidh ceannairí scole agus múinteoirí), freastal agus tairbhe gníomhaíochtaí forbairt ghairmiúil (le haghaidh múinteoirí amháin), úsáid gléasanna le haghaidh teagaisc (le haghaidh múinteoirí amháin); muinín in úsáid teicneolaíochta (le haghaidh múinteoirí amháin); céatadan den am a mbíonn teicneolaíoctaí digidteacha in úsáid sa rang (le haghaidh múinteoirí amháin); am úsáid teicneolaíocta (le haghaidh daltaí amháin).

Maidir le gach ceann de na ceisteanna sin, tugtar an rogha 'B’fhearr liom gan a rá'.

Eolas breise nach bhfuil éigeantach: seoladh breise r-phoist, duine teagmhála sa scoil (ainm agus sloinne), ról an teagmhálaí, suíomh gréasáin agus cuntas meáin shóisialta.

 

4. Cé chomh fada agus a choinnímid do chuid sonraí?

Ní choinníonn Ceann Aonad B4 ACT na sonraí ach amháin ar feadh an achair ama is gá chun cuspóir an bhailiúcháin nó na próiseála breise a chomhlíonadh, ar feadh tréimhse uasta 4 bliana tar éis dheireadh an tionscadail.

Beidh SELFIE gníomhach go dtí deireadh 2020 ar a laghad nuair a bheidh deireadh le Plean Gníomhaíochta Oideachas Digiteach an Choimisiúin Eorpaigh.

 

5. Conas a chosnaímid do chuid sonraí?

Na sonraí uile i bhformaid leictreonaic (r-phoist, doiciméid, baisceanna uaslódáilte de shonraí, agus araile) stóráiltear iad ar fhreastalaithe an Choimisiúin Eorpaigh; cloíonn na hoibríochtaí le cinneadh slándála an Choimisiúin Eorpaigh ar an 16 Lúnasa 2006 [C(2006) 3602] maidir le slándáil na gcóras faisnéise atá in úsáid ag an Coimisiún Eorpach.

 

6. Cé a bhfuil rochtain acu ar do chuid sonraí agus cé dóibh a nochtar iad?

Tugtar rochtain ar do chuid sonraí do bhaill foirne údaraithe faoi réir an phrionsabail "eolas ar bhonn riachtanais". Cloíonn na baill foirne sin le comhaontuithe reachtúla, agus, nuair a cheanglaítear é, le comhaontuithe rúndachta breise.

Is féidir na sonraí pearsanta agus neamhphearsanta a bailíodh i leith na scoile trí SELFIE a úsáid mar shonraí comhiomlánaithe i dtuarascálacha agus cuir i láthair phoiblí, mar a luaitear i rannóg 2.

 

7. Céard iad na cearta atá agat agus conas is féidir leat iad a fheidhmiú?

I gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 45/2001, tá tú i dteideal rochtain a fháil ar do shonraí pearsanta féin agus iad a cheartú agus/nó a bhlocáil sa chás ina bhfuil na sonraí míchruinn nó neamhiomlán. Is féidir leat do chearta a fheidhmiú ach teagmháil a dhéanamh leis an rialaitheoir sonraí nó, i gcás easaontais, leis an Oifigeach Cosanta Sonraí agus, más gá, leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí, a dtugtar a gcuid sonraí teagmhála i bpointe 8 thíos.

 

8. Faisnéis teagmhála

Má tá aon bharúlacha nó aon cheisteanna agat, nó aon ábhair imní nó aon ghearán a bhaineann le bailiú agus úsáid do sonraí pearsanta, ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh leis an Rialaitheoir Sonraí agus an fhaisnéis teagmhála seo a leanas a úsáid:

An Rialaitheoir Sonraí:
Ceann Aonad ACT B4
Uimhir theileafóin: +34 95448840
Ríomhphost: JRC-B4-SECRETARIAT
Seoladh: An Coimisiún Eorpach, An tAirmheán Comhpháirteach Taighde, Edificio Expo, Calle Inca Garcilaso, 3, 41092 Sevilla, An Spáinn

I gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 45/2001, tá sé de cheart agat faisnéis a bhaineann leat féin a rochtain agus a cheartú. Is féidir leat an ceart sin a fheidhmiú ach teagmháil a dhéanamh le JRC-EAC-SELFIE-TOOL

Oifigeach Cosanta Sonraí an Choimisiúin: DATA-PROTECTION-OFFICER

An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí: edps

 

9. Cén áit is féidir faisnéis níos mionsonraithe a fháil?

Foilsíonn Oifigeach Cosanta Sonraí an Choimisiúin clár na n-oibríochtaí go léir faoina ndéantar sonraí pearsanta a phróiseáil. Is féidir leat dul chuig an gclár leis an nasc seo a leanas: dpo-register

Tugadh fógra faoin bpróiseáil shonrach seo don Oifigeach Cosanta Sonraí leis an uimhir thagartha seo a leanas: DPO-4019

Is féidir teacht ar bhreis faisnéise faoi SELFIE ar shuíomh gréasáin an tionscadail, ar a bhfuil físeán 2 nóiméad ina dtugtar tús eolais faoi, ag schools-go-digital

Tá an Plean Gníomhaíochta um Oideachas Digiteach, a bhfuil SELFIE i measc na mbeart atá i gceist a chur i bhfeidhm ina leith (lch. 6) ar fáil ag digital-education-action-plan.pdf

De bhreis ar an Ráiteas Príobháideachta seo, beidh fáil ag na rannpháirtithe ar nóta gearr faoi chosaint sonraí agus úsáid sonraí ar an suíomh gréasáin thuasluaite. Má tá tú in amhras, féach ar an leagan Béarla.

 

 

[1][1] Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 (OJ L8, 12.01.2001).