×

Děkujeme, že jste zavítali na internetové stránky věnované vzdělávání a odborné přípravě.  Většina stránek je v současné době k dispozici pouze v angličtině.  Stránky se však již překládají do ostatních 23 úředních jazyků EU a budou aktualizovány, jakmile budou příslušné překlady k dispozici.

SELFIE

Prohlášení o ochraně soukromí

DPO -4019 JRC: SELFIE Self-reflection on Effective Learning by Fostering Innovation through Educational technologies (Sebe-reflexe efektivního učení podporujícího inovace prostřednictvím vzdělávacích technologií)

OCHRANA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obsah


 

1. Úvod

Toto prohlášení o ochraně soukromí uvádí, z jakých důvodů Komise všechny osobní údaje zpracovává, jakým způsobem je shromažďuje, jak s nimi nakládá a jak zajišťuje ochranu všech údajů, které získá. Dále je zde uvedeno, jak jsou tyto informace použity a jaká práva ve vztahu ke svým údajům máte (právo na přístup k údajům, na jejich opravu, zablokování apod.).

Evropské orgány se zavázaly respektovat a chránit soukromí občanů. Jelikož se v rámci této služby/aplikace shromažďují a dále zpracovávají osobní údaje, vztahuje se na ni nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 [1] ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů.

Toto prohlášení se týká nástroje SELFIE pro sebehodnocení způsobu využití digitálních technologií ve školách, jehož autorem je Evropská komise, JRC, vedoucí odboru B.4 (lidský kapitál a zaměstnanost). SELFIE (Self- reflection on Effective Learning by Fostering Innovation through Educational technologies, tj. sebehodnocení efektivního učení podporou inovací prostřednictvím vzdělávacích technologií) je nástroj pro sebehodnocení, který má podporovat všeobecné a odborné školy na jejich cestě začleňování technologií do výuky, učení a hodnocení.

SELFIE je společným projektem Generálního ředitelství Evropské komise Společné výzkumné středisko (GŘ JRC) a Generálního ředitelství Evropské komise pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu (GŘ EAC).

SELFIE byl vyvinut Společným výzkumným střediskem JRC jménem Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu Evropské komise a je iniciativou Akčního plánu pro digitální vzdělávání, COM(2018) 22.

 

2.       Proč vaše osobní údaje zpracováváme?

Účel zpracování údajů: Vedoucí odboru JRC B4 (dále jen správce údajů) shromažďuje a používá informace, které anonymně a dobrovolně poskytují vedoucí pracovníci škol, učitelé a žáci prostřednictvím série otázek. Cílem je vygenerovat automaticky (prostřednictvím nástroje SELFIE) zprávu upravenou na míru a obsahující agregované výsledky ve vizuálním a interaktivním vyjádření. Tyto výsledky jsou plně anonymizovány a neobsahují žádné osobní údaje, jako je pohlaví či věk. Jednotliví žáci, učitelé, vedoucí pracovníci školy nebo jiní zaměstnanci, kteří odpovídají na otázky v nástroji SELFIE, nemohou být v těchto zprávách identifikováni osobně. Zpráva patří škole a přístup k ní má pouze škola. Nástroj SELFIE nehodnotí ani neporovnává znalosti či dovednosti vedoucích pracovníků školy, učitelů či žáků, ani není určen k hodnocení nebo referenčnímu srovnávání škol. Agregované výsledky ukazují, jak jsou digitální technologie využívány při výuce a učení ve vaší škole, a lze je použít k zahájení diskuse o využití technologií a tvorbě akčního plánu. SELFIE lze pak v pozdějším stadiu použít k vyhodnocení pokroku a úpravě akčního plánu.

SELFIE podporuje tvorbu kvalitních politik vzdělávání, což předpokládá článek 165 Smlouvy o fungování Evropské unie. Evropská komise může agregované údaje z platformy SELFIE používat následujícími způsoby:

  • Agregované a anonymizované údaje může stahovat do jiných systémů Evropské komise pro účely analýzy.
  • Na základě agregovaných a anonymizovaných údajů a jejich analýzy může vypracovávat veřejné zprávy a prezentace.

V obou případech budou podrobnosti o instituci zabezpečeny a nebudou za jakýmkoli účelem zpřístupněny žádným jiným jednotlivcům nebo třetím organizacím. V těchto zprávách a analýzách nikdy nebudou identifikováni ani jednotliví účastníci a zúčastněné instituce. Nikdy nebudou sdíleny ani zveřejňovány jednotlivé odpovědi školy, ani nebudou sdíleny agregované údaje, které by mohly umožnit identifikaci jednotlivých žáků či zaměstnanců.

Účast subjektů údajů je dobrovolná (čl. 5 písm. d) nařízení (ES) č. 45/2001). Článek 27 nařízení (ES) č. 45/2001 se nepoužije.

 

3. Které údaje shromažďujeme a zpracováváme?

Většina shromažďovaných údajů je neosobního charakteru a týká se školy.

Osobní údaje shromážděné od respondentů (vedení škol, učitelé, další pracovníci školy a žáci) anonymně a dobrovolně, které jsou dále zpracovávány, jsou následující: pohlaví, rok narození (pouze u žáků), věková skupina (vedení a učitelé), celková délka pracovních zkušeností (vedení a učitelé), účast a užitečnost absolvovaného dalšího vzdělávání (učitelé), používání digitálních zařízení ve výuce (učitelé); důvěra v používání technologií (učitelé), poměr času využití digitálních technologií ve třídě (učitelé); čas strávený s technologiemi (žáci).

U všech těchto otázek je k dispozici možnost „Nechci uvádět“.

Další nepovinné informace: další e-mailová adresa, kontaktní osoba ve škole (jméno a příjmení), role kontaktní osoby, web školy nebo účet na sociálních médiích.

 

4. Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Vedoucí odboru JRC B4 uchovává údaje pouze po nezbytnou dobu, aby byl splněn účel sběru nebo dalšího zpracování, maximálně po dobu 4 let od ukončení projektu.

SELFIE bude aktivní minimálně do roku 2020, kdy bude Akční plán pro digitální vzdělávání Evropské komise ukončen.

 

5. Jak vaše údaje chráníme?

Veškerá digitální data (e-maily, dokumenty, nahrané dávky dat apod.) jsou uloženy na serverech Evropské komise. Jejich provozování se řídí vyhláškou Evropské komise ze dne 16. srpna 2006 [C(2006) 3602] o bezpečnosti informačních systémů.

 

6. Kdo má k vašim údajům přístup a komu jsou zpřístupněny?

K vašim údajům mají přístup oprávnění zaměstnanci v souladu se zásadou „potřeba znát“. Tito zaměstnanci jsou vázáni zákonnými požadavky a v případě potřeby dalšími dohodami o zachování důvěrnosti.

Osobní a jiné než osobní údaje shromážděné za danou školu prostřednictvím nástroje SELFIE lze, jak uvádí oddíl 2, používat jako agregované údaje ve veřejných zprávách a prezentacích.

 

7. Jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit?

Podle nařízení (ES) č. 45/2001 máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo na jejich zablokování, pokud jsou tyto údaje nepřesné nebo neúplné. Chcete-li svoje práva uplatnit, obraťte se na správce údajů, nebo v případě sporu na pověřence pro ochranu osobních údajů, a bude-li to nutné, na evropského inspektora ochrany údajů. Kontaktní informace jsou uvedeny v bodě 8.

 

8. Kontaktní údaje

S připomínkami, dotazy nebo stížnostmi ohledně shromažďování a používání vašich osobních údajů se obracejte na správce údajů na této adrese:

Správce údajů:
Vedoucí odboru JRC B4
Telefonní číslo: +34 95448840 01
E-mail: JRC-B4-SECRETARIAT
Adresa: European Commission, Joint Research Centre, Edificio Expo, Calle Inca Garcilaso, 3, 41092 Seville, Spain

V souladu s nařízením (ES) č. 45/2001 máte právo na přístup k informacím, které se vás týkají, a na jejich opravu. Chcete-li toto právo uplatnit, napište na e-mailovou adresu JRC-EAC-SELFIE-TOOL

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Komise: DATA-PROTECTION-OFFICER

Evropský inspektor ochrany údajů: edps

 

9. Kde jsou k dispozici bližší informace?

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Komise zveřejňuje rejstřík všech systémů, které zpracovávají osobní údaje uživatelů. Rejstřík je k dispozici zde: dpo-register

Toto zpracování osobních údajů bylo pověřenci pro ochranu osobních údajů nahlášeno pod číslem: DPO-4019

Více informací o portálu SELFIE naleznete na webových stránkách projektu, kde je i dvouminutové úvodní video: schools-go-digital

Akční plán digitálního vzdělávání, kde je SELFIE jedním z navrhovaných opatření (s. 6), naleznete na adrese digital-education-action-plan.pdf

Kromě tohoto prohlášení o ochraně soukromí bude na výše uvedených webových stránkách pro účastníky i krátké sdělení o ochraně osobních údajů a jejich používání. V případě pochybností vycházejte z anglické verze dokumentu.

 

 

[1]1 Nařízení (ES) č. 45/2001 (Úř. věst. L 8, 12.1.2001).