AKO SELFIE FUNGUJE

KROK 1

Ak chcete na svojej škole využiť SELFIE, prvým krokom je pridelenie osoby alebo malého tímu na koordináciu tejto činnosti.

KROK 2
Školskí koordinátori:
zaregistrujú školu na platforme SELFIE, pričom poskytnú základné informácie, ako napríklad typ školy (napríklad základná alebo stredná), jej veľkosť a lokalita,
určia, kedy sa využije SELFIE,
určia, kto sa na SELFIE zúčastní (napríklad skupina študentov).
KROK 3

Rovnako ako súbor tvrdení a otázok môžete vybrať alebo pridať položky, ktoré zodpovedajú potrebám a situácii vašej školy.

KROK 4

Koordinátori vyzvú študentov, učiteľov a vedúcich pracovníkov školy, aby sa zapojili do SELFIE na anonymnej báze. Zodpovedanie otázok trvá približne 30 minút. V prípade učiteľov a vedúcich pracovníkov školy sa to môže uskutočniť v čase, ktorý im vyhovuje; v prípade študentov odporúčame časť vyučovacej hodiny.

KROK 5

Keď účastníci odpovedia na otázky, SELFIE vygeneruje správu pre vašu školu, ktorá bude obsahovať súhrnné výsledky vo vizuálnej a interaktívnej podobe. Tieto výsledky sú v plnej miere anonymizované. Správa patrí škole a iba škola ju môže sprístupniť.

KROK 6

Zistenia zo SELFIE môžete využiť na začatie diskusie o tom, ako technológie pomáhajú pri výučbe, učení sa a hodnotení študentov na vašej škole. Pomôže vám to vytvoriť akčný plán a stanoviť priority.

KROK 7

Posúdenie môžete pravidelne opakovať s cieľom merať pokrok a zisťovať, kde sú potrebné ďalšie opatrenia.