Sonraí agus príobháideachas

Bailíonn SELFIE tuairimí ar bhonn anaithnid ó dhaltaí, múinteoirí agus ceannairí scoile.

Forléargas

  • Is uirlis don scoil amháin é SELFIE, agus ní bhailítear aon sonraí pearsanta.
  • Is freagraí anaithnide iad siúd go léir a thugtar trí SELFIE. Ní féidir daltaí, múinteoirí ná ceannairí scoile aonair, ná baill foirne aonair eile a thugann freagra ar na ceisteanna agus na ráitis, a shainaithint go pearsanta.
  • Is le gach scoil a tuairisc SELFIE féin agus ní chomhroinntear í le daoine eile murab é sin is rogha leis an scoil.
  • Ní féidir le haon eagraíocht eile, agus an Coimisiún Eorpach san áireamh, na freagraí a rianú i leith aon scoil ná rannpháirtí ar leith.
  • Tá SELFIE á óstáil ar fhreastalaí atá faoi úinéireacht agus faoi bhainistíocht an Choimisiúin Eorpaigh agus bíonn na sonraí a bhailítear faoi réir rialacha an Choimisiúin maidir le próiseáil sonraí.
  • Ní fhéadfar na sonraí comhiomlánaithe anaithnide a úsáid ach ar mhaithe le cuspóirí beartais agus taighde amháin agus ní fhéadfar iad a úsáid choíche ar mhaithe le cuspóirí tráchtála.

Ráiteas Príobháideachais SELFIE

Sa ráiteas príobháideachais seo tugtar faisnéis faoin dóigh a ndéantar do shonraí pearsanta a phróiseáil agus a chosaint.

An oibríocht phróiseála: Féinmhachnamh ar an bhFoghlaim Éifeachtach tríd an Nuálaíocht a Chothú ar bhonn Teicneolaíochtaí san Oideachas

An Rialaitheoir Sonraí: JRC.B.4

Tagairt taifid: DPR-EC-01019.1

1. Réamhrá

2. Cén fáth agus cén chaoi a bpróiseálaimid do shonraí pearsanta?

3. Cad iad na forais dlí ar a ndéanaimid do shonraí a bhailiú?

4. Cé na sonraí pearsanta a bhailímid agus a phróiseálaimid?

5. Cá fhad a choinnímid do chuid sonraí pearsanta?

6. Cén chaoi a gcosnaímid do chuid sonraí pearsanta?

7. Cé aige a mbeidh rochtain ar do shonraí pearsanta agus cé dó a nochtfar iad?

8. Cé na cearta atá agat agus cén chaoi a bhfeidhmítear iad?

9. Faisnéis teagmhála

10. Cén áit is féidir faisnéis níos mionsonraithe a fháil?

1. Réamhrá

Tá an Coimisiún Eorpach (‘an Coimisiún’ anseo feasta) tiomanta do shonraí pearsanta a chosaint agus do phríobháideachas a urramú. Déanann an Coimisiún sonraí pearsanta a bhailiú agus a phróiseáil a thuilleadh de bhun Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin (lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001) 1.

Sa ráiteas príobháideachais seo, mínítear an fáth a bpróiseálaimid do chuid sonraí pearsanta, an dóigh a ndéanaimid na sonraí pearsanta ar fad a thugtar dúinn a bhailiú, a láimhseáil agus a chosaint, an chaoi a n-úsáidtear iad, agus na cearta atá agat maidir le do chuid sonraí pearsanta. Tugtar ann freisin sonraí teagmhála an Rialaitheora Sonraí atá freagrach agus lenar féidir leat do chearta a fheidhmiú, sonraí teagmhála an Oifigigh Cosanta Sonraí agus sonraí teagmhála an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí.

An fhaisnéis i ndáil leis an oibríocht phróiseála ‘Féinmhachnamh ar an bhFoghlaim Éifeachtach tríd an Nuálaíocht a Chothú ar bhonn Teicneolaíochtaí san Oideachas’ arna déanamh ag JRC.B.4, cuirtear i láthair í thíos.

2. Cén fáth agus cén chaoi a bpróiseálaimid do chuid sonraí pearsanta?

Cuspóir na hoibríochta próiseála: Bailíonn agus úsáideann JCR.B.4 an fhaisnéis phearsanta a sholáthraítear ar bhonn deonach anaithnid trí shraith ceisteanna chun tuairisc shaincheaptha a ghineadh go huathoibríoch (tríd an uirlis SELFIE) ina léirítear na torthaí comhiomlánaithe ar shlí amhairc idirghníomhach do na scoileanna chun cuidiú leo teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid don mhúinteoireacht, don fhoghlaim agus don mheasúnú. Is féidir leis na torthaí cabhrú leis an scoil an staid ina bhfuil sí a mheas, agus, ar a bhonn sin, tús a chur le plé faoi úsáid na teicneolaíochta agus plean gníomhaíochta a fhorbairt. Ansin is féidir SELFIE a úsáid ag céim níos déanaí chun an dul chun cinn a mheas agus an plean gníomhaíochta a oiriúnú.

Déantar anaithnidiú iomlán ar na torthaí sin agus ní áirítear iontu aon fhaisnéis phearsanta amhail inscne ná aois. Ní féidir daltaí, múinteoirí, ná ceannairí scoile aonair ná aon bhaill foirne aonair eile a thug freagra ar cheisteanna SELFIE a shainaithint go pearsanta sna tuairiscí sin. Ní dhéantar aon tomhas le SELFIE ar an eolas ná na scileanna atá ag ceannairí scoile, daltaí ná múinteoirí, ná ní dhéantar aon chomparáid eatarthu. Ina theannta sin, níl an uirlis ceaptha chun measúnú ná tagarmharcáil a dhéanamh ar scoileanna. Féadfaidh an Coimisiún Eorpach úsáid a bhaint as na sonraí comhiomlánaithe ón ardán SELFIE ar na bealaí seo a leanas: sonraí comhiomlánaithe, anaithnide a íoslódáil chuig córais eile de chuid an Choimisiúin Eorpaigh ar mhaithe le hanailís a dhéanamh orthu, tuarascálacha agus cuir i láthair phoiblí a tháirgeadh atá bunaithe ar shonraí comhiomlánaithe, anaithnide, agus ar an anailís orthu. Ní dhéanfar na rannpháirtithe aonair a shainaithint choíche sna tuarascálacha ná sna hanailísí sin.

Ní chomhroinnfear freagraí aonair ón scoil choíche ná ní dhéanfar iad a phoibliú choíche, ná ní chomhroinnfear aon sonraí comhiomlánaithe as a bhféadfaí daltaí nó baill foirne aonair a shainaithint. Sa bhreis air sin, ní úsáidfear do shonraí pearsanta le haghaidh cinnteoireacht uathoibrithe, próifíliú san áireamh.

3. Cad iad na forais dlí ar a ndéanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil?

Tacaíonn SELFIE le beartais a fhorbairt maidir le cáilíocht san oideachas, dá bhforáiltear faoi Airteagal 165 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. Forbraíodh é mar ghníomhaíocht shonrach de chuid na Teachtaireachta ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle, Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus Coiste na Réigiún maidir leis an bPlean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach COM (2018) 22 final. Is ar bhonn deonach a ghlacann na daoine is ábhar do na sonraí páirt in SELFIE (Airteagal 5(d) de Rialachán (AE) Uimh. 2018/1725). Déanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil mar gheall go bhfuil cead tugtha agatsa do shonraí pearsanta a phróiseáil chun ceann amháin nó níos mó de chríocha sonracha.

Ní dhéanaimid catagóirí sonraí ar leith a phróiseáil; dá bhrí sin, níl Airteagal 10 de Rialachán (AE) 2018/1725 infheidhme.

4. Cé na sonraí pearsanta a bhailímid agus a phróiseálaimid?

Chun an oibríocht phróiseála sin a dhéanamh, bailíonn aonad JRC.B.4 na catagóirí sonraí pearsanta seo a leanas: bliain bhreithe (i gcás daltaí amháin); aoisghrúpa (i gcás ceannairí scoile agus múinteoirí); líon iomlán blianta de thaithí oibre (i gcás ceannairí scoile agus múinteoirí); freastal ar ghníomhaíochtaí forbartha gairmiúla agus a úsáidí atá siad (i gcás múinteoirí amháin); úsáid gléasanna don mhúinteoireacht (i gcás múinteoirí amháin); muinín as an teicneolaíocht a úsáid (i gcás múinteoirí amháin); an céatadán ama a chaitear ag baint úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha sa seomra ranga (i gcás múinteoirí amháin); an tráth a n-úsáidtear an teicneolaíocht (i gcás daltaí amháin). Tá rogha ‘B’fhearr liom gan a rá’ ar fáil i gcónaí.

Sa bhreis air sin, i measc na faisnéise nach gá a shonrú tá inscne, seoladh ríomhphoist breise, an teagmhálaí sa scoil (ainm agus sloinne), ról an teagmhálaí, suíomh gréasáin nó cuntas de chuid na meán sóisialta.

5. Cá fhad a choinnímid do chuid sonraí pearsanta?

Ní choinníonn JRC.B.4 do shonraí pearsanta ach amháin ar feadh an achair ama is gá chun cuspóir an bhailiúcháin nó na próiseála breise a chomhlíonadh, is é sin ar feadh tréimhse uasta 4 bliana tar éis dheireadh an tionscadail SELFIE.

6. Cén chaoi a gcosnaímid do chuid sonraí pearsanta?

Déantar na sonraí pearsanta uile atá i bhformáid leictreonach (ríomhphoist, doiciméid, bunachair sonraí, baisceanna sonraí uaslódáilte, etc.) a stóráil ar fhreastalaithe an Choimisiúin Eorpaigh. Déantar na hoibríochtaí próiseála uile de bhun Chinneadh (AE, Euratom) Uimh. 2017/46 ón gCoimisiún an 10 Eanáir 2017 maidir le slándáil córas cumarsáide agus faisnéise arna n-úsáid ag an gCoimisiún Eorpach.

Chun do shonraí pearsanta a chosaint, tá bearta teicniúla agus eagraíochtúla curtha i bhfeidhm ag an gCoimisiún. Ar na bearta teicniúla sin tá gníomhartha iomchuí chun tacú leis an tslándáil ar líne, agus chun dul i ngleic leis an riosca go gcaillfí nó go n-athrófaí sonraí nó go bhfaighfí rochtain neamhúdaraithe orthu, agus cuirtear san áireamh sna bearta sin an riosca atá ag baint le próiseáil na sonraí sin agus na cineálacha sonraí pearsanta atá á bpróiseáil. Áirítear ar na bearta eagraíochtúla srian a chur ar an rochtain ar shonraí pearsanta, eadhon gan rochtain a thabhairt ach do dhaoine údaraithe a bhfuil gá dlisteanach acu leis an eolas chun críocha na hoibríochta próiseála sin.

7. Cé aige a mbeidh rochtain ar do shonraí pearsanta agus cé dó a nochtfar iad?

Tugtar rochtain ar do shonraí pearsanta d'fhostaithe an Choimisiúin atá freagrach as an oibríocht phróiseála sin a fheidhmiú agus do na baill foirne atá údaraithe de réir an phrionsabail ‘ar bhonn riachtanais eolais’. Tá ceangal ar na baill foirne sin cloí le comhaontuithe reachtúla rúndachta agus, nuair is gá, le comhaontuithe breise rúndachta.

Ní thabharfar an t-eolas a bhailímid d’aon tríú páirtí, seachas a mhéid is gá má éilítear sin de réir dlí agus chun an cuspóir sin a chomhlíonadh.

8. Cé na cearta atá agat agus cén chaoi a bhfeidhmítear iad?

Tá cearta sonracha agat mar ‘ábhar sonraí’ faoi Chaibidil III (Airteagal 14 go hAirteagal 25) de Rialachán (AE) 2018/1725, go háirithe an ceart chun do shonraí pearsanta a rochtain, a cheartú nó a scriosadh agus an ceart chun srian a chur ar phróiseáil do shonraí pearsanta. Más infheidhme, tá an ceart agat freisin agóid a dhéanamh i gcoinne na próiseála, agus tá an ceart chun iniomparthachta sonraí agat.

Tá toilithe agat do shonraí pearsanta a chur ar fáil do JRC.B.4 le haghaidh na hoibríochta próiseála reatha. Is féidir leat do thoiliú a tharraingt siar am ar bith ach fógra a thabhairt don Rialaitheoir Sonraí. Ní dhéanfaidh an tarraingt siar difear do dhlíthiúlacht na próiseála a rinneadh sular tharraing tú siar an toiliú.

Is féidir leat do chearta a fheidhmiú ach teagmháil a dhéanamh leis an Rialaitheoir Sonraí, nó, i gcás easaontais, leis an Oifigeach Cosanta Sonraí. Más gá, is féidir leat dul i dteagmháil leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí freisin. Tá a gcuid sonraí teagmhála le fáil faoi Cheannteideal 9 thíos.

I gcás inar mian leat do chearta a fheidhmiú i gcomhthéacs oibríochta próiseála ar leith amháin nó níos mó, déan cur síos orthu (i.e. a dtagairtí taifid mar atá sonraithe faoi Cheannteideal 10 thíos) i d'iarratas.

9. Eolas teagmhála

An Rialaitheoir Sonraí

Más mian leat do chearta a fheidhmiú faoi Rialachán (AE) 2018/1725, nó má tá tuairimí, ceisteanna nó ábhair imní agat, nó más mian leat gearán a dhéanamh faoi bhailiú agus úsáid do shonraí pearsanta, déan teagmháil leis an Rialaitheoir Sonraí, JRC.B.4 trí ríomhphost a sheoladh chuig JRC-EAC-SELFIE-TOOL@ec.europa.eu.

Oifigeach Cosanta Sonraí an Choimisiúin

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Cosanta Sonraí (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) maidir le ceisteanna a bhaineann le próiseáil do chuid sonraí pearsanta faoi Rialachán (AE) 2018/1725.

An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí (MECS)

Tá an ceart agat dul ar iontaoibh an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí (i.e. gearán a dhéanamh leis) (edps@edps.europa.eu) má mheasann tú gur sáraíodh do chearta faoi Rialachán (AE) 2018/1725 mar thoradh ar phróiseáil do shonraí pearsanta ag an Rialaitheoir Sonraí.

10. Cén áit is féidir faisnéis níos mionsonraithe a fháil?

Foilsíonn Oifigeach Cosanta Sonraí (OCS) an Choimisiúin clár na n-oibríochtaí próiseála go léir ar shonraí pearsanta atá déanta ag an gCoimisiún, oibríochtaí atá doiciméadaithe agus curtha in iúl dó. Tá an clár sin le fáil ag an nasc seo: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Tá an oibríocht phróiseála shonrach sin curtha le clár poiblí an Oifigigh Cosanta Sonraí agus an tagairt taifid seo a leanas ag gabháil leis: DPR-CE-01019 Féinmhachnamh ar an bhFoghlaim Éifeachtach tríd an Nuálaíocht a Chothú ar bhonn Teicneolaíochtaí san Oideachas.

1 Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 (OJ L8, 12.01.2001).