O SELFIE

SELFIE (autorefleksja nad efektywnym uczeniem się przez wspieranie innowacji za pomocą technologii edukacyjnych, ang. Self-reflection on Effective Learning by Fostering Innovation through Educational technologies) jest narzędziem zaprojektowanym, aby pomóc szkołom włączyć technologie cyfrowe w proces nauczania, uczenia się i oceny uczniów. Narzędzie to może pokazać, co dobrze funkcjonuje, gdzie potrzebne są ulepszenia i jakie powinny być priorytety. Narzędzie jest obecnie dostępne w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej, a z czasem będą dodawane kolejne języki.

SELFIE gromadzi – anonimowo – opinie uczniów, nauczycieli i członków kadry kierowniczej szkoły na temat wykorzystania technologii w ich szkole. Odbywa się to za pomocą krótkich stwierdzeń i pytań oraz prostej skali od 1 do 5. Stwierdzenia obejmują takie obszary, jak przywództwo, infrastruktura, szkolenie nauczycieli i kompetencje informatyczne uczniów.

 

Ocena zajmuje około 30 minut. Pytania są dostosowane do każdej grupy. Na przykład uczniowie otrzymują pytania związane z ich doświadczeniem w uczeniu się, nauczyciele zastanawiają się nad praktykami w zakresie szkolenia i nauczania, a członkowie kadry kierowniczej szkoły odnoszą się do planowania i ogólnej strategii.

Na podstawie otrzymanych danych narzędzie generuje raport dający obraz („SELFIE” :-)) mocnych i słabych stron szkoły w korzystaniu przez nią z technologii cyfrowych do celów nauczania i uczenia się. Im więcej osób w szkole weźmie udział, tym dokładniejsze będzie SELFIE ich szkoły.

Wyniki i spostrzeżenia z ćwiczenia SELFIE są przeznaczone tylko dla Twojej szkoły i nie są udostępniane, chyba że szkoła sama tak zdecyduje.

Ustalenia te mogą pomóc szkole w ustaleniu, na jakim etapie się znajduje, a następnie w rozpoczęciu dyskusji na temat wykorzystania technologii i opracowaniu planu działania dla szkoły. SELFIE można wykorzystać na późniejszym etapie do pomiaru postępów i dostosowania planu działania.

Korzyści:

 • SELFIE angażuje całą społeczność szkolną – członków kadry kierowniczej szkoły, nauczycieli i uczniów – w kompleksowy proces obejmujący wiele obszarów praktyki szkolnej.
 • Ponieważ każda szkoła jest wyjątkowa, narzędzie można dostosowywać. Szkoła może wybierać i dodawać pytania i stwierdzenia, aby dostosować je do swoich potrzeb.
 • SELFIE umożliwia wszystkim uczestnikom udzielenie odpowiedzi na pytania, które odpowiadają ich doświadczeniu jako uczniów, nauczycieli lub członków kadry kierowniczej szkoły.
 • SELFIE jest bezpłatne. Odpowiedzi są anonimizowane, a dane są bezpieczne.
 • Można wziąć udział w ocenie na komputerze, tablecie lub smartfonie.
 • Po ukończeniu SELFIE każda szkoła otrzymuje indywidualny, interaktywny raport, który zapewnia zarówno szczegółowe dane, jak i zestawienie mocnych i słabych stron.

Bądź częścią rosnącej społeczności szkół w całej Europie, które korzystają z SELFIE jako wsparcia we włączaniu technologii cyfrowych do procesu nauczania i uczenia się.

Kto może korzystać z SELFIE?

SELFIE jest dostępne dla szkół podstawowych, średnich i zawodowych w Europie i poza jej granicami. Może z niego korzystać każda szkoła – nie tylko ta z zaawansowanym poziomem wykorzystania infrastruktury, sprzętu i technologii.

Narzędzie jest dostępne we wszystkich 24 językach urzędowych UE .

Opracowane przez szkoły i dla szkół

Od samego początku członkowie kadry kierowniczej szkół, nauczyciele i uczniowie byli zaangażowani w tworzenie i testowanie SELFIE:

 • 5 000 z nich wniosło wkład na wczesnym etapie opracowywania narzędzia;
 • 67 000 osób z 650 szkół w całej Europie uczestniczyło w teście pilotażowym.
 • SELFIE było testowane w szkołach podstawowych, aby zapewnić jego zrozumienie przez młodszych uczniów.

Ochrona danych

 • SELFIE jest narzędziem przeznaczonym wyłącznie dla szkoły; nie są zbierane żadne dane osobowe.
 • Wszystkie odpowiedzi udzielone za pośrednictwem SELFIE są anonimowe. Nie można ustalić tożsamości poszczególnych uczniów, nauczycieli, członków kadry kierowniczej szkoły ani innych pracowników udzielających odpowiedzi na pytania i stwierdzenia.
 • Każda szkoła jest właścicielem swojego raportu SELFIE, który nie jest udostępniany innym szkołom, chyba że szkoła sama tak postanowi.
 • Żadna inna organizacja, nawet Komisja Europejska, nie może śledzić odpowiedzi dotyczących konkretnej szkoły.
 • SELFIE jest utrzymywane na serwerze należącym do Komisji Europejskiej i zarządzanym przez nią, a zebrane dane podlegają stosowanym przez Komisję zasadom przetwarzania danych.
 • Zanonimizowane i zagregowane dane mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z polityką i badaniami, a nigdy do celów komercyjnych.

Kontekst i rozwój

SELFIE opiera się na modelu Komisji Europejskiej promującym uczenie się w placówkach oświatowych z wykorzystaniem osiągnięć ery cyfrowej.

Zespół SELFIE

SELFIE jest inicjatywą Komisji Europejskiej.

Narzędzie to opracowano w bliskiej współpracy z zespołem ekspertów ze szkół, ministerstw edukacji i instytutów badawczych z całej Europy. Instytucje partnerskie obejmują Europejską Fundację Kształcenia , Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego ( CEDEFOP ) i Instytut Technologii Informacyjnych w Edukacji UNESCO .