ЗА SELFIE

SELFIE (енг. Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies)е дизајнирана алтака за да им помогне на училиштата да ги интегрираат дигиталните технологии во наставата, учењето и оценувањето на учениците. Тоа служи за да се идентификуваат областите кои функционираат добро и оние во кои се потребни подобрувања, и при тоа алтката помага во приоритизирање. Алтаката моментално е достапен на 24-те официјални јазици на Европската унија при што ќе бидат додадени повеќе јазици.

Алатката SELFIE анонимно ги собира ставовите на учениците, наставниците и училишните лидери за тоа како технологијата ја користи технологијата. Ова се прави преку кратки аргументи и прашања и едноставни скали со скали од 1 до 5. Побарувањата се однесуваат на области како што се управување, инфраструктура, професионална обука на наставници и дигитална компетентност на учениците.

 

За процесот на самoрефлексија потребни се околу 30 минути. Прашањата се прилагодени на секоја од групите. На пример, на учениците им се поставуваат прашања за нивните искуства во учењето, за наставниците за практики за обука и за настава, а училишните лидери објаснуваат за развојот на плановите и целокупната стратегија.

Врз основа на овие информации, алатката генерира извештај - "SELFIE" :-) на посилната и послаба страна на училиштето во контекст на примена на дигитални технологии за настава и учење. Колку повеќе учесници од секое училиште учествуваат, тоа ќе ја направи сликата на училиштето во SELFIE попрецизна.

Резултатите и знаењата стекнати од SELFIE се само за вашето училиште и не се споделуваат со другите, освен ако не сакате

Наодите ќе ви дадат увид во ситуацијата и ќе послужат како почетна точка за отпочнување на дискусија за примена на технологијата и за изработка на акцискиот план за вашето училиште. SELFIE може да се користи во подоцнежна фаза за да се процени напредокот и да се прилагоди акцискиот план.

Benefits:

 • SELFIE ја вклучува целата училишна заедница - директорите на училиштата, наставниците и учениците - во сеопфатен процес кој опфаќа многу области на училишна работа.
 • Бидејќи секое училиште е единствено, инструментот може да се прилагоди. Училиштето може да одбере и да додаде прашања и барања за да одговараат на потребите.
 • SELFIE им овозможува на сите учесници да одговaрaат на прашањата прилагодени на нивното искуство, без разлика дали се ученици, наставници или училишни лидери.
 • SELFIE alatkata е бесплатна. Одговорите се анонимни, а податоците сигурни.
 • Во постапката на саморефлексија можете учествувате преку компјутер, таблет или паметен телефон.
 • По завршувањето на саморефлексијата во SELFIE, секое училиште добива прилагоден, интерактивен извештај, кој обезбедува детални информации и брз увид во силните и слабите страни.

Бидете дел од се поголемата заедница на училишта низ цела Европа користејќи ја SELFIE алатката за да ги вклучите дигиталните технологии во наставата и учењето.

Кој може да користи SELFIE?

SELFIE е достапен за основни и средни училишта во Европа и пошироко. Тоа може да го користи секое училиште - a не само оние училишта со напредна инфраструктура, опрема и технологија.

Алатката е достапна на сите 24 службени јазици во ЕУ.

Алтака што училиштата ја имаат развиено за училиштата

Училишните лидери, наставници и учениците се вклучени во развојот и тестирањето на SELFIE од самиот почеток:

 • 5.000 дадоа важен придонерс во раната фаза на изработка на алатката.
 • 67.000 личности од 650 училишта од цела Европа учествуваа во пилотирањето на првата верзија на SELFIE.
 • SELFIE е тестиран во основните и средните училишта за да се обезбеди дека младите ученици го разбираат.

Приватност на податоците

 • Алатката SELFIE е наменетa само за училиште и не собира лични податоци.
 • Сите одговори внесени во SELFIE се анонимни. Не може да се идентификува идентитетот на учениците, наставниците, училишните раководители и другите вработени кои одговараат на прашања и барања.
 • Секое училиште го поседува својот извештај од SELFIE, тој не се споделува со други, освен ако училиштето не одлучи поинаку.
 • Ниту една друга организација, вклучувајќи ја и Европската комисија, не може да ги следи одговорите на одредено училиште.
 • Алатката SELFIE се наоѓа на серверот во сопственост и при тоа е воден од Европската комисија, така што собраните податоци подлежат на правилата на Комисијата за обработка на податоци.
 • Анонимните и консолидирани податоци можат да се користат само за политички и истражувачки цели и не можат да се користат за комерцијални цели.

Контекст и развој

SELFIE се базира на рамката на Европската комисија за унапредување на дигиталното учење во образовните институции.

SELFIE тим

SELFIE е иницијатива на Европската комисија.

Инструментот беше развиен во тесна соработка со тим на училишни експерти, министерства за образование и истражувачки институти ширум Европа.

Партнерските институции ги вклучуваат Европската фондација за обука, Европскиот центар за развој на стручното образование (CEDEFOP) и Институтот за информатичка технологија во образованието на УНЕСКО.