ЗА SELFIE

SELFIE (самооценка на ефективното обучение чрез насърчаване на използването на иновативни образователни технологии) е инструмент, предназначен да помага на училищата да внедрят цифровите технологии в процесите на преподаване, учене и оценяване на учениците. С него могат да се очертаят областите, които функционират добре, онези, които се нуждаят от подобрение, както и това какви следва да бъдат приоритетите. Инструментът понастоящем е достъпен на 24-те официални езика на Европейския съюз, като с времето ще се добавят още езици.

SELFIE събира – анонимно – мненията на учениците, учителите и училищните ръководители относно това как се използват технологиите в тяхното училище. Това се прави, като се използват кратки твърдения и въпроси и опростена скала на съгласие от 1 до 5. Твърденията обхващат области, като например ръководните умения, инфраструктурата, обучението на учители и цифровата компетентност на учениците.

 

Оценяването отнема около 30 минути. Въпросите са приспособени към всяка група. Учениците например получават въпроси, свързани с процеса им на учене, учителите оценяват практиките за обучение и преподаване, а училищните ръководители разглеждат планирането и цялостната стратегия.

Въз основа на тези резултати инструментът генерира доклад – моментна снимка („селфи“ :-)) на силните и слабите страни на училището по отношение на използването на цифровите технологии за целите на преподаването и ученето. Колкото повече хора от училището участват, толкова по-точна ще бъде самооценката чрез SELFIE на тяхното училище.

Резултатите и информацията от сесията в SELFIE са предназначени само за Вашето училище и не се споделят, освен ако Вие не решите да го направите.

Резултатите могат да Ви помогнат да разберете позицията си и от там да започнете диалог във връзка с използването на технологиите и да разработите план за действие. След това SELFIE може да бъде използван на по-късен етап с цел измерване на напредъка и адаптиране на плана за действие.

Ползи:

 • В SELFIE участва цялата училищна общност — училищните ръководители, учителите и учениците — в многоаспектен процес, в който са обхванати множество области от училищната практика.
 • Тъй като всяко училище е уникално, инструментът може да бъде персонализиран. Вашето училище може да избира и добавя въпроси и твърдения, които отговарят на нуждите Ви.
 • SELFIE дава възможност на всички участници да отговарят на въпроси, които отговарят на техния опит като ученици, учители или училищни ръководители.
 • SELFIE e безплатен. Отговорите са анонимизирани и данните са защитени.
 • Можете да отговорите на въпросите от компютър, таблет или смартфон.
 • При попълването на SELFIE всяко училище получава специален интерактивен доклад, който предоставя както задълбочени данни, така и бърза информация за силните и слабите страни.

Станете част от разрастващата се общност от училища в цяла Европа, които използват SELFIE, за да си помогнат при внедряването на цифровите технологии в процесите си на преподаване и учене.

Кой може да използва SELFIE?

SELFIE е достъпен за началните, средните и професионалните училища в Европа и извън нея. Той може да бъде използван от всички училища — не само от тези с високи равнища на инфраструктура, оборудване и използване на технологии.

Инструментът е достъпен на всички 24 официални езика на ЕС.

Създаден от и за училищата

От самото начало училищните ръководители, учителите и учениците участват в създаването и изпитването на SELFIE:

 • 5 000 от тях дадоха своя принос още в самото начало на разработването на инструмента.
 • 67 000 души от 650 училища в цяла Европа участваха в пилотното изпитване.
 • SELFIE беше изпитан в началните училища с цел да се гарантира неговото разбиране от страна на по-малките ученици.

Неприкосновеност на данните

 • SELFIE е инструмент, предназначен само за училището, лични данни не се събират.
 • Всички отговори, предоставени посредством SELFIE, са анонимни. Отделните ученици, учители, училищни ръководители или други членове на персонала, които отговарят на въпросите и твърденията, не могат да бъдат идентифицирани лично.
 • За всяко училище има доклад на SELFIE, който не се споделя с други, освен ако училището не реши да го направи.
 • Никоя друга организация, включително Европейската комисия, не може да проследи отговорите на отделните училища.
 • SELFIE се намира на сървър, притежаван и управляван от Европейската комисия, и събраните данни подлежат на правилата на Комисията за обработване на данни.
 • Анонимизираните и обобщени данни могат да се използват за целите на политиката и за научноизследователски цели и никога за търговски цели.

Обща информация и разработване

SELFIE се основава на рамката на Европейската комисия за насърчаване на обучението в ерата на цифровите технологии в учебните заведения.

Екипът на SELFIE

SELFIE е инициатива на Европейската комисия.

Инструментът беше разработен в тясно сътрудничество с екип от експерти от училища, министерства на образованието и научноизследователски институти в цяла Европа. Сред партньорските институции са Европейският център за развитие на професионалното обучение CEDEFOP и Институтът по информационни технологии в образованието на ЮНЕСКО. .