Čo je ECTS?

ECTS je systém kreditov, ktorý má študentom uľahčiť mobilitu medzi rôznymi krajinami. Keďže kredity ECTS sú založené na výsledkoch vzdelávania a náročnosti kurzu, môže si ich študent preniesť z jednej univerzity na druhú tak, aby sa mu započítali do jeho individuálneho študijného programu alebo odbornej prípravy.

Vďaka systému ECTS sa vzdelávanie viac zameriava na potreby študentov. Predstavuje hlavný nástroj bolonského procesu, ktorého cieľom je dosiahnuť väčší súlad medzi vnútroštátnymi systémami vzdelávania.

Systém ECTS takisto umožňuje lepšie plánovanie, realizáciu a hodnotenie študijných programov a zvyšuje ich transparentnosť.

Prečo je tento systém potrebný?

Rozdiely medzi vnútroštátnymi systémami môžu viesť k problémom s uznávaním kvalifikácií získaných v iných krajinách a trvania štúdia v zahraničí. Väčšia transparentnosť výsledkov vzdelávania zjednodušuje uznávanie štúdia absolvovaného v zahraničí.

Systém ECTS okrem toho umožňuje spájanie rôznych typov vzdelávania, ako napríklad učenie sa na univerzite a pracovisku, do jedného študijného programu alebo programu celoživotného vzdelávania.

Ako systém funguje?

Kredity ECTS predstavujú náročnosť a stanovené výsledky vzdelávania v rámci daného kurzu alebo programu („čo jednotlivec vie, čomu rozumie a čo dokáže“). 60 kreditov zodpovedá jednému celému roku štúdia alebo práce. V bežnom akademickom roku je 60 kreditov zvyčajne rozdelených do niekoľkých menších zložiek.

Typický prvý cyklus (či bakalárske štúdium) zahŕňa 180 alebo 240 kreditov, zatiaľ čo typický druhý cyklus (či magisterské štúdium) zahŕňa 90 alebo 120 kreditov, z ktorých aspoň 60 musí byť na úrovni druhého cyklu. V treťom cykle (alebo na úrovni doktorandského štúdia) je používanie ECTS nejednotné.

Systém ECTS bol prijatý vo väčšine krajín európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA) a nachádza čoraz väčšie použitie aj inde. Používateľská príručka ECTS pdf opisuje systém ECTS a jeho používanie. Systém ECTS sa používa aj v iných dokumentoch, ktoré prispievajú k organizácii vzdelávacích mobilít študentov:

Systém ECTS okrem toho pomáha zlepšovať zrozumiteľnosť iných dokumentov, ako je dodatok k diplomu, a k ich jednoduchšiemu používaniu v rôznych krajinách.

Ďalšie informácie