Kas tā ir?

Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma (ECTS) ir sistēma, kuras mērķis ir atvieglināt studentu mobilitāti starp dažādām valstīm. Tā kā kredītpunktu pamatā ir mācību rezultāti un mācību darba slodze, students tos var pārcelt no vienas augstskolas uz citu, tiem summējoties viņa individuālajā studiju vai mācību programmā.

ECTS palīdz mācību procesu vairāk koncentrēt uz studentu. Runa ir par Boloņas procesa centrālu instrumentu. Minētā procesa mērķis ir padarīt valstu sistēmas saskaņotākas.

ECTS atvieglina arī plānošanu, mācību programmu īstenošanu un novērtēšanu, tajā pašā laikā padarot tās caurskatāmākas.

Kāpēc tā ir vajadzīga?

Atšķirības starp valstu sistēmām var kavēt ārzemju diplomu un ārzemēs aizvadītu mācību periodu atzīšanu. Mācībās gūto sasniegumu labāka caurskatāmība vienkāršo citās valstīs aizvadīto mācību periodu atzīšanu.

ECTS arī ļauj apvienot dažādu mācību veidus, tādus kā studijas augstskolā un mācības darbā, vienas un tās pašas studiju programmas ietvaros vai pastāvīgu, mūža garumā īstenotu mācību perspektīvā.

Kā tā darbojas?

ECTS kredītpunkti atbilst darba slodzei un mērķiem (“tam, ko attiecīgā persona zina, saprot un spēj”), kas definēti kādam konkrētam mācību kursam vai programmai. 60 kredītpunkti atbilst pilnam studiju vai mācību darba gadam. Parastā akadēmiskā gadā šie 60 kredītpunkti principā tiktu sadalīti vairākos mazākos komponentos.

Tipiskā pirmā cikla (bakalaura) studiju programmā būtu 180 vai 240 kredītpunkti, savukārt otrā cikla (maģistrantūras) programmā būtu 90 vai 120 kredītpunkti ar vismaz 60 kredītpunktiem otrā cikla līmenī. Trešā cikla (doktorantūras) studiju līmenī ECTS izmanto dažādi.

ECTS ir ieviesušas lielākā daļa Eiropas augstākās izglītības telpas (EHEA) valstu, un to arvien vairāk izmanto citur pasaulē. ECTS rokasgrāmatā pdf aprakstīta ECTS kredītpunktu sistēma un tās izmantošana. ECTS arī izmantota citos dokumentos, kuru mērķis ir atvieglināt studentu mobilitāti mācību nolūkā, tādos kā:

ECTS arī palīdz padarīt citus dokumentus, tādus kā diploma pielikums, saprotamākus un vieglāk izmantojamus citās valstīs.

Uzzināt vairāk