Cad é an rud é?

Córas creidiúna is ea ECTS (an Córas Eorpach Aistrithe Creidiúna) atá ceaptha é a dhéanamh níos éasca do mhic léinn bogadh idir tíortha. Ós rud é go bhfuil siad bunaithe ar ghnóthachtáil foghlama agus ar ualach oibre an chúrsa, is féidir le mac léinn a chreidiúintí ECTS a aistriú ó ollscoil amháin chuig ollscoil eile ionas go seasfaidh a chreidiúintí uile dá chlár céime nó dá oiliúint.

Cuidiú é ECTS chun an fhoghlaim a dhíriú níos mó ar riachtanais an mhic léinn féin. Is uirlis lárnach í i bPróiseas Bologna atá dírithe ar na córais náisiúnta a dhéanamh níos comhoiriúnaí dá chéile.

Ina theannta sin, is cuidiú é ECTS le pleanáil, soláthar agus meastóireacht na gclár staidéir, agus is trédhearcaí iad dá bharr.

Cén fáth a bhfuil gá leis?

De dheasca na ndifríochtaí idir córais náisiúnta, is féidir le fadhbanna teacht aníos maidir le haitheantas a thabhairt do cháilíochtaí oideachais ó thíortha eile agus do thréimhsí staidéir a cuireadh isteach thar lear. Dá thrédhearcaí an ghnóthachtáil foghlama is ea is fusa aitheantas a thabhairt don staidéar i dtíortha eile.

De bharr ECTS is féidir le cineálacha éagsúla foghlama a chumasc, amhail ollscolaíocht nó foghlaim bunaithe ar obair, laistigh den chlár staidéir céanna nó i dtaca le foghlaim ar feadh an tsaoil.

Conas a oibríonn sé?

Léiriú iad creidiúintí ECTS ar an ualach oibre agus na torthaí foghlama atá leagtha amach ("an méid a bheidh ar eolas ag an duine, an méid a thuigfidh sé agus an méid is féidir leis a dhéanamh") i gcás cúrsa nó clár ar leith. Is ionann 60 creidiúint agus bliain iomlán staidéir nó oibre. I mbliain acadúil chaighdeánach, is iondúil go ndéanfaí na 60 creidiúint a roinnt ina gcomhchodanna.

Is iondúil go mbíonn 180 nó 240 creidiúint le gnóthú ar leibhéal na bunchéime nó sa Chéim Bhaitsiléara agus is iondúil go mbíonn 90 nó 120 creidiúint le gnóthú ar leibhéal na hiarchéime nó sa Chéim Mháistreachta ina mbíonn 60 creidiúint ar a laghad ar leibhéal na máistreachta. Baineann éagsúlacht le húsáid ECTS i dtaca le leibhéal na dochtúireachta (nó leibhéal Ph.D.).

Ghlac formhór na dtíortha i Limistéar Eorpach an Ardoideachais (EHEA) le ECTS agus tá ag méadú ar a úsáid in áiteanna eile. Cuirtear síos in Treoirleabhar ECTS pdf ar chóras creidiúna ECTS agus ar an gcaoi lena úsáid. Úsáidtear ECTS i ndoiciméid eile freisin a chabhraíonn le saorghluaiseacht foghlama mic léinn a eagrú, lena n-áirítear:

Ina theannta sin, a bhuí le ECTS is soiléire doiciméid eile amhail an Forlíonadh Dioplóma agus is fusa iad a úsáid i dtíortha eile.

Tuilleadh eolais: