Περί τίνος πρόκειται

Το ECTS είναι ένα σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων που διευκολύνει την κινητικότητα των φοιτητών ανάμεσα σε διάφορες χώρες. Καθώς οι μονάδες ECTS χορηγούνται με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα και τον φόρτο εργασίας ενός μαθήματος, οι φοιτητές μπορούν να τις μεταφέρουν από ένα πανεπιστήμιο σε άλλο προσθέτοντάς τις στο σύνολο μονάδων που πρέπει να συγκεντρώσουν για να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σπουδών ή κατάρτισής τους.

Το σύστημα ECTS συμβάλλει στην επικέντρωση της μαθησιακής διαδικασίας στους φοιτητές. Αποτελεί βασικό εργαλείο της διαδικασίας της Μπολόνιας, η οποία αποσκοπεί στη μεγαλύτερη συμβατότητα των εθνικών συστημάτων.

Το σύστημα ECTS διευκολύνει επίσης τον προγραμματισμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών και ενισχύει τη διαφάνειά τους.

Γιατί χρειάζεται

Οι διαφορές μεταξύ των διαφόρων εθνικών συστημάτων μπορούν να οδηγήσουν σε προβλήματα αναγνώρισης των τίτλων σπουδών που έχουν εκδοθεί από άλλες χώρες καθώς και των περιόδων σπουδών στο εξωτερικό. Χάρη στη μεγαλύτερη διαφάνεια των μαθησιακών αποτελεσμάτων, απλοποιείται η διαδικασία αναγνώρισης των σπουδών που πραγματοποιούνται σε άλλες χώρες.

Το σύστημα ECTS καθιστά επίσης δυνατή τη συγχώνευση διαφόρων ειδών μάθησης, π.χ. σε πανεπιστήμιο ή σε χώρο εργασίας, στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος σπουδών ή μιας προοπτικής διά βίου μάθησης.

Πώς λειτουργεί

Οι μονάδες ECTS αντιπροσωπεύουν τον φόρτο εργασίας και τα καθορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα («τι γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει ο εκπαιδευόμενος») ενός μαθήματος ή προγράμματος. 60 μονάδες ισοδυναμούν με ένα πλήρες έτος σπουδών ή εργασίας. Σε ένα σύνηθες ακαδημαϊκό έτος, οι 60 μονάδες κατανέμονται συνήθως σε διάφορες μικρότερες ενότητες.

Ένας τυπικός «πρώτος κύκλος» (προπτυχιακό επίπεδο) αποτελείται από 180 ή 240 μονάδες, ενώ ένας τυπικός «δεύτερος κύκλος» (μεταπτυχιακό επίπεδο), αποτελείται από 90 ή 120 μονάδες, με τουλάχιστον 60 μονάδες στο επίπεδο του δεύτερου κύκλου. Η χρήση των μονάδων ECTS στο επίπεδο του «τρίτου κύκλου» (διδακτορικό επίπεδο) ποικίλλει.

Το σύστημα ECTS έχει υιοθετηθεί από τις περισσότερες χώρες του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΧΤΕ), ενώ χρησιμοποιείται επίσης ολοένα περισσότερο και από άλλες χώρες. Ο οδηγός χρήστη του ECTS pdf περιγράφει το σύστημα μονάδων ECTS και τον τρόπο χρήσης του. Το ECTS χρησιμοποιείται επίσης σε άλλα έγγραφα που βοηθούν στην οργάνωση της μαθησιακής κινητικότητας των σπουδαστών, όπως:

  • ο Κατάλογος Μαθημάτων,
  • η Συμφωνία Μάθησης,
  • το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.

Το σύστημα ECTS συμβάλλει επίσης στην αποσαφήνιση και τη διευκόλυνση της χρήσης άλλων εγγράφων, όπως το Παράρτημα Διπλώματος, σε διάφορες χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες