×

Det här är vår nya webbplats om utbildning. De flesta sidorna finns än så länge bara på engelska. Vi håller på att översätta webbplatsen till de andra 23 EU-språken och lägger ut de nya språkversionerna så snart de är klara.

Europeiska systemet för överföring av studiemeriter – ECTS

ECTS-systemet för överföring av studiemeriter gör det lättare för studenterna att flytta mellan olika länder och få sina utlandsstudier erkända.

Vad är ECTS? 

Det europeiska systemet för överföring och ackumulering av studiemeriter (ECTS) är ett verktyg inom det europeiska området för högre utbildning som ska göra studiernas omfattning mer överskådlig. Det gör det lättare för studenterna att flytta mellan länder och att få sina utländska kurser och examina erkända. 

Tack vare systemet kan du i din examen tillgodoräkna dig poäng från studier vid ett annat lärosäte. ECTS-poängen beskriver studiernas omfattning och lärandemål. 

Systemet ger studenterna möjlighet till mer flexibla studier. Det blir också lättare att planera, genomföra och utvärdera utbildningar. ECTS är ett viktigt verktyg för Bolognaprocessen som ska göra ländernas utbildningar mer jämförbara. Det bidrar dessutom till att förtydliga andra dokument, till exempel examensbilagan

ECTS används som nationellt poängsystem i de flesta länder i det europeiska området för högre utbildning och även i andra länder. 

Varför behövs ECTS?

Ländernas olika utbildningssystem kan göra det svårt att erkänna utländska examina eller utlandsstudier. Det här kan delvis lösas genom att tydligare beskriva studiernas omfattning och resultat. 

Med ECTS blir det också lättare att blanda olika typer av lärande, t.ex. högskolestudier och arbetsplatsförlagt lärande, antingen i ett enda program eller i ett längre perspektiv.

Hur fungerar det?

Ett års studier eller praktik på heltid ger 60 ECTS-poäng, som vanligtvis fördelas på flera kurser eller moduler. En kort utbildning brukar omfatta 90–120 ECTS-poäng. En kandidatexamen (grundnivå) är i regel 180 eller 240 poäng och en masterexamen (avancerad nivå) motsvarar 90 eller 120 poäng. Användningen av ECTS på forskarnivå varierar. 

ECTS ska göra det lättare för studenterna att läsa på olika lärosäten, också utomlands. Med hjälp av kurskataloger, studieavtal och utdrag från betygsregister kan de lättare tillgodoräkna sig utlandsstudierna. I ECTS-handledningen kan du läsa mer om systemet och hur det ska användas.