×

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στον ιστότοπο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.  Οι περισσότερες σελίδες είναι διαθέσιμες επί του παρόντος μόνο στα αγγλικά.  Ωστόσο, η μετάφραση του ιστότοπου στις άλλες 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη.  Θα επικαιροποιήσουμε τις σελίδες του ιστότοπου μόλις ολοκληρωθούν οι μεταφράσεις.

Document library

Documents supporting the EU's education policies.

Filter
Document
Publication date
Language
education training et2020 working groups 2016-2017
Βασικά σημεία των ομάδων εργασίας ΕΚ2020 2016-2017

Οι ομάδες εργασίας ΕΚ 2020 (ΟΕ), στις οποίες συμμετέχουν περισσότεροι από 400 εμπειρογνώμονες από τις διοικήσεις των κρατών μελών και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς, αποτελούν ένα από τα κύρια εργαλεία της εργαλειοθήκης του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης

PDF - 833.95 KB
Reports
22.05.2019
Greek
Bulgarian - PDF - 667.5 KB
Избрани моменти от заседанията на работните групи за периода 2016—2017 г.
Czech - PDF - 836.16 KB
Hlavní zjištění pracovních skupin ET 2020 za období 2016–2017
German - PDF - 719.63 KB
Highlights aus den ET-2020-Arbeitsgruppen 2016-2017
Danish - PDF - 698.65 KB
Kernepunkter fra ET 2020-arbejdsgrupperne 2016-2017
Estonian - PDF - 601.01 KB
Töörühmade töö kokkuvõte 2016–2017
English - PDF - 628.89 KB
Highlights from the ET2020 Working Groups 2016-2017
Spanish - PDF - 681.81 KB
Elementos destacados de los Grupos de Trabajo ET 2020, 2016-2017
Finnish - PDF - 690.49 KB
ET 2020 -työryhmien työn pääkohdat 2016–2017
French - PDF - 820.83 KB
Faits marquants des groupes de travail «Éducation et formation 2020» pour la période 2016-2017
Croatian - PDF - 803.42 KB
Pregled rada radnih skupina za ET 2020. u razdoblju 2016. – 2017.
Hungarian - PDF - 828.78 KB
Az „Oktatás és képzés 2020” munkacsoportok főbb tevékenységei (2016–2017)
Italian - PDF - 693.92 KB
Conclusioni dei gruppi di lavoro ET 2020 (2016-2017)
Latvian - PDF - 812.12 KB
ET 2020 darba grupu galvenie rezultāti 2016.–2017. gadā
Lithuanian - PDF - 816.85 KB
Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje programa „ET 2020“ ir jos darbo grupių 2016–2017 m. veiklos svarbiausi akcentai
Maltese - PDF - 853.22 KB
Il-punti ewlenin mill- Gruppi ta’ Ħidma ET2020 2016-2017
Dutch - PDF - 617.12 KB
Belangrijkste resultaten van de ET 2020-werkgroepen 2016-2017
Polish - PDF - 863.75 KB
Najważniejsze wnioski z posiedzeń grup roboczych ET 2020 odbytych w latach 2016–2017
Portuguese, Portugal - PDF - 621.49 KB
Destaques dos grupos de trabalho «EF 2020» (2016-2017)
Romanian - PDF - 809.98 KB
Puncte importante evidențiate de grupurile de lucru ET 2020 în perioada 2016-2017
Swedish - PDF - 702.42 KB
Resultaten 2016–2017 från Utbildning 2020-arbetsgrupperna
Slovak - PDF - 814.23 KB
Hlavné témy pracovných skupín ET 2020 v rokoch 2016 –2017
Slovenian - PDF - 798.84 KB
Povzetek dela delovnih skupin ET 2020 v obdobju 2016–2017
Infosheet - Staff and learner exchange in vocational education and training (African countries)

The European Commission is launching an exciting new initiative that will enable vocational education and training (VET) colleges in the EU.

PDF - 174.38 KB
Information Note
29.03.2019
English
French - PDF - 314.39 KB
VET - Mobilité - Échange de personnel et d’étudiants dans le cadre de l’enseignement (Pays d'Afriques)
Infosheet - Staff and learner exchange in vocational education and training (Enlargement countries)

The European Commission is launching an exciting new initiative that will enable vocational education and training (VET) colleges in the EU.

PDF - 277.4 KB
Information Note
29.03.2019
English
French - PDF - 283.73 KB
VET - Mobilité - Échange de personnel et d’étudiants dans le cadre de l’enseignement (Pays de l'élargissement)
Call for proposals – EAC/S34/2018

Pilot VET mobility scheme for the Enlargement countries1 and Africa

PDF - 878.52 KB
Other
14.03.2019
English
German - PDF - 1.06 MB
AUFFORDERUNG ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN – EAC/S34/2018
Spanish - PDF - 904.24 KB
CONVOCATORIA DE PROPUESTAS EAC/S34/2018
French - PDF - 1.15 MB
APPEL À PROPOSITIONS – EAC/S34/2018
Croatian - PDF - 1.12 MB
POZIV NA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA – EAC/S34/2018
Portuguese, Portugal - PDF - 1.02 MB
CONVITE À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS – EAC/S34/2018
Corrigendum to the CALL FOR PROPOSALS – EAC/S34/2018 Pilot VET mobility scheme
PDF - 226.21 KB
Policy documents
07.03.2019
English
Education and Training 2020: Working Group Mandates 2018 - 2020

As part of the ET 2020 strategic framework, cooperation inter alia takes the form of Working Groups.

PDF - 602.04 KB
Policy documents
04.03.2019
English
CRI position paper on European Universities Initiative
PDF - 2.32 MB
Policy documents
26.02.2019
English
ECIU position paper on European Universities Initiative
PDF - 616.34 KB
Policy documents
26.02.2019
English
EUF position paper on European Universities Initiative
PDF - 967.22 KB
Policy documents
26.02.2019
English
EUA position paper on European Universities Initiative
PDF - 577.8 KB
Policy documents
26.02.2019
English