×

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στον ιστότοπο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.  Οι περισσότερες σελίδες είναι διαθέσιμες επί του παρόντος μόνο στα αγγλικά.  Ωστόσο, η μετάφραση του ιστότοπου στις άλλες 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη.  Θα επικαιροποιήσουμε τις σελίδες του ιστότοπου μόλις ολοκληρωθούν οι μεταφράσεις.

Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020 Εκπαιδευτική πολιτική για τα σχολεία

Μία ολιστική προσέγγιση του σχολείου για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου Μηνύματα εκπαιδευτικής πολιτικής

Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020 Εκπαιδευτική πολιτική για τα σχολεία

Μία ολιστική προσέγγιση του σχολείου για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου Μηνύματα εκπαιδευτικής πολιτικής

PDF - 743.75 KB
Policy documents
12.12.2018
Greek
Croatian - PDF - 598.7 KB
Obrazovanje i osposobljavanje 2020 Obrazovne politike
Czech - PDF - 722.07 KB
Vzdělávání a odborná příprava 2020 Politika v oblasti školství
Danish - PDF - 659.96 KB
Uddannelse 2020 Skolepolitik
Dutch - PDF - 678.52 KB
Onderwijs en opleiding 2020 Schoolbeleid
English - PDF - 560.46 KB
Education & Training 2020 Schools policy
Estonian - PDF - 648.52 KB
Haridus ja koolitus 2020 Koolipoliitika
Finnish - PDF - 704.26 KB
Koulutus 2020 Koulujen toimintastrategia
French - PDF - 612.66 KB
Éducation et Formation 2020 Politique scolaire
German - PDF - 682.34 KB
Allgemeine und berufliche Bildung 2020 Schulpolitik
Bulgarian - PDF - 639.24 KB
Образование и обучение 2020 Училищна политика
Hungarian - PDF - 602.75 KB
Oktatás és képzés 2020 Iskolai irányelv
Irish - PDF - 665.81 KB
Oideachas agus Oiliúint 2020 Beartas scoileanna
Italian - PDF - 685.15 KB
Istruzione e formazione 2020 Politica scolastica
Latvian - PDF - 722.99 KB
Izglītība un apmācība 2020 Skolu politika
Lithuanian - PDF - 678.76 KB
Švietimas ir mokymas 2020 Mokyklų politika
Maltese - PDF - 633.21 KB
Edukazzjoni u Taħriġ 2020 Politika għall-Iskejjel
Polish - PDF - 683.97 KB
Kształcenie i szkolenie 2020 Polityka szkolna
Portuguese, Portugal - PDF - 678.33 KB
Educação e formação 2020 Política educativa
Romanian - PDF - 685.95 KB
Educație și formare profesională 2020 Politica școlară
Slovak - PDF - 696.86 KB
Vzdelávanie a odborná príprava 2020 Školská politika
Slovenian - PDF - 694.48 KB
Izobraževanje in usposabljanje 2020 Šolska politika
Spanish - PDF - 523.95 KB
Educación y formación 2020 Política escolar
Swedish - PDF - 601.09 KB
Utbildning 2020 Handlingsprogram för skolan