×

Благодарим за посещението на новия уебсайт за образование и обучение. По-голямата част от страниците в момента са достъпни само на английски, но преводът на уебсайта на останалите 23 официални езика на ЕС е в ход. Ще актуализираме страниците веднага щом преводите са налични.

Обзор на образованието и обучението за 2018 г. — инфографика на ЕС

Инфографика с данни по шестте показателя на ЕС в областта на образованието

Преждевременно напуснали системата на образованието и обучението (на възраст между 18 и 24 год.)

Завършили висше образование (на възраст между 30 и 34 год.)

Образование и грижи за децата в ранна възраст (от 4 год.)

Дял на 15-годишните със слаби резултати по Четене, Математика, Природни науки

Процент на заетост на наскоро дипломиралите се според придобитото образование (на възраст между 20 и 34 год.)

Участие на възрастните в процеса на учене (на възраст между 25 и 64 год.)

Volume 1 2018 Education and Training monitor country analysis
Обзор на образованието и обучението за 2018 г. — инфографика на ЕС

Инфографика с данни по шестте показателя на ЕС в областта на образованието

Преждевременно напуснали системата на образованието и обучението (на възраст между 18 и 24 год.)

Завършили висше образование (на възраст между 30 и 34 год.)

PDF - 630.56 KB
Infographic
23.11.2018
Bulgarian
Italian - PDF - 632.7 KB
Relazione di monitoraggio del settore dell'istruzione e della formazione 2018 Infografiche per l'UE
Spanish - PDF - 616.58 KB
Monitor de la Educación y la Formación de 2018 Infografías de la UE
German - PDF - 605.96 KB
Anzeiger für die allgemeine und berufliche Bildung 2018 EU-Infografiken
Latvian - PDF - 611.07 KB
2018. gada Izglītības un apmācības pārskats ES infografika
Danish - PDF - 583.05 KB
EU-infografik om rapporten om uddannelsesovervågning 2018
Romanian - PDF - 598.33 KB
Monitorului educației și formării 2018 Infografice la nivelul UE
Lithuanian - PDF - 628.59 KB
2018 m. švietimo ir mokymo stebėsesnos biuletenio ES infografikai
Greek - PDF - 632.82 KB
Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 2018 Ενημερωτικά γραφήματα της ΕΕ
English - PDF - 5.67 MB
Education and Training Monitor 2018 EU infographics
French - PDF - 626.15 KB
Suivi de l’éducation et de la formation 2018 – Infographies à l’échelle de l’UE
Slovenian - PDF - 591.01 KB
Informativni pregled izobraževanja in usposabljanja za leto 2018 – infografike EU
Polish - PDF - 628.72 KB
Monitor Kształcenia i Szkolenia z 2018 r. Infografiki dotyczące UE
Croatian - PDF - 601.53 KB
Pregled obrazovanja i osposobljavanja za 2018. Infografike za EU
Estonian - PDF - 622.21 KB
2018. aasta hariduse ja koolituse valdkonna ülevaade ELi infograafikud
Finnish - PDF - 593.85 KB
Koulutuksen seurantakatsaus 2018 EU-tason infografiikka
Swedish - PDF - 585.43 KB
Utbildningsöversikten 2018 – infografik om EU
Portuguese, Portugal - PDF - 590.83 KB
Monitor da Educação e da Formação de 2018: infografia sobre a UE
Slovak - PDF - 606.29 KB
Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2018 Infografika EÚ
Dutch - PDF - 599.58 KB
Onderwijs- en opleidingsmonitor 2018 - EU-infographic
Hungarian - PDF - 625.31 KB
A 2018. évi Oktatási és Képzési Figyelő – EU-infografikák
Czech - PDF - 601.39 KB
Monitor vzdělávání a odborné přípravy 2018 Infopřehled EU