×

Ďakujeme, že ste navštívili nové webové sídlo venované vzdelávaniu a odbornej príprave.  Väčšina stránok je v súčasnosti k dispozícii iba v angličtine.  Preklad stránok webového sídla do ostatných 23 úradných jazykov EÚ však práve prebieha.  Stránky budeme aktualizovať hneď, keď budú k dispozícii preklady.

Informácie o zdrojoch a nástrojoch

Komisia vyvinula celý rad nástrojov na podporu členských štátov EÚ a ich občanov.

EÚ zhromažďuje značné množstvo informácií týkajúcich sa vzdelávania, odbornej prípravy a profesionálneho rozvoja vo všetkých členských štátoch. Zdieľanie týchto poznatkov a zabezpečenie zdrojov potrebných na to, aby sa občania mohli vzdelávať, respektíve prehlbovať svoje vzdelanie, má kľúčový význam.

Bez potrebných financií je cesta k vytúženému vzdelaniu často zahataná. Preto je mimoriadne dôležité, aby mali terajší a budúci študenti prístup k informáciám o financovaní

Na tejto stránke nájdete výber nástrojov a zdrojov na podporu mnohých vzdelávacích programov, ktoré EÚ ponúka. Sú tu tiež dostupné komplexné dokumenty podporujúce politiky EÚ v oblasti vzdelávania vrátane výskumných správ a štatistických záznamov.