Ko šajā jomā dara Eiropas Komisija?

Eiropas pamatprincipu ietvarstruktūra kvalitātes nodrošināšanai profesionālajā izglītībā un apmācībā (EQAVET) ir instruments, kura mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm veicināt un kontrolēt pastāvīgu profesionālās izglītības un apmācības sistēmu uzlabošanos, pamatojoties uz kopīgi pieņemtām atsaucēm. Pamatprincipu ietvarstruktūrai būtu ne tikai jāsekmē PIA kvalitatīva uzlabošanās, bet arī, vairojot savstarpēju uzticību starp PIA sistēmām, jāgādā, ka valstīm ir vieglāk akceptēt un atzīt prasmes un iemaņas, kuras studenti ieguvuši dažādās valstīs un mācību vidēs.

ES valstis izmanto šo struktūru, lai uzlabotu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, iesaistot visas attiecīgās ieinteresētās personas. Tas ietver:

  • nacionālo references punktu izveidi kvalitātes nodrošināšanai;
  • aktīvu dalību attiecīgo Eiropas līmeņa tīklu darbā;
  • nacionālās pieejas izstrādi kvalitātes nodrošināšanas sistēmu uzlabošanai un ietvarstruktūras optimālam izmantojumam.

EQAVET ir brīvprātīga sistēma, kas domāta valsts iestādēm un citām struktūrām, kas ir iesaistītas kvalitātes nodrošināšanā.