Cad chuige an creat?

Uirlis tagartha is ea an Creat Tagartha Eorpach um Dhearbhú Cáilíochta (EQAVET) atá ceaptha cuidiú le tíortha an AE feabhsú leanúnach a gcóras gairmoideachais agus gairmoiliúna a chothú, agus faireachán a dhéanamh ar an bhfeabhsú sin, ar bhonn tagarmharcanna coiteanna. Tá sé mar aidhm ag an gcreat cáilíocht an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna a fheabhsú. Ach sa bhreis air sin, trí iontaoibh na gcóras gairmoideachais agus gairmoiliúna as a chéile a mhéadú, tá sé mar aidhm aige é a dhéanamh níos éasca do thíortha glacadh leis na scileanna agus leis na hinniúlachtaí a fhaigheann foghlaimeoirí i dtíortha eile agus i dtimpeallachtaí foghlama eile, agus aitheantas a thabhairt do na scileanna agus do na hinniúlachtaí sin.

Úsáideann tíortha an AE an creat chun feabhas a chur ar a gcórais dearbhaithe cáilíochta ar bhealach a bhfuil na geallsealbhóirí ábhartha uile páirteach ann. Samplaí de sin is ea:

  • pointí tagartha náisiúnta a bhunú le haghaidh dearbhú cáilíochta;
  • rannpháirtíocht ghníomhach sa líonra ábhartha ar an leibhéal Eorpach;
  • cur chuige náisiúnta a fhorbairt a bhfuil sé mar aidhm aige córais dearbhaithe cáilíochta a fheabhsú agus an úsáid is fearr is féidir a bhaint as an gcreat.

córas deonach is ea EQAVET a mbaineann údaráis phoiblí agus comhlachtaí eile a bhfuil baint acu le dearbhú cáilíochta úsáid as.