Kāda ir ES loma izglītībā un apmācībā?

Katra ES valsts pati ir atbildīga par savām izglītības un apmācības sistēmām. ES politika atbalsta valstu pasākumus un palīdz atrisināt tādas kopīgas problēmas, kas rodas sabiedrības novecošanas, darbaspēka prasmju trūkuma, tehnoloģiskās attīstības un globālās konkurences rezultātā. “Izglītība un apmācība 2020” (saīsināti no angļu valodas – ET 2020) ir sadarbības sistēma izglītības un apmācības jomā.

Tas ir forums, kurā notiek labākās prakses apmaiņa un kura dalībnieki mācās cits no cita, apkopojot un izplatot informāciju un faktus par rezultatīvām metodēm, kā arī sniedzot padomus un atbalstu politikas reformām.

Lai pārliecinoši īstenotu stratēģisko sistēmu ET 2020, darba grupas, ko veido dalībvalstu izraudzīti eksperti un citas ieinteresētās personas, izstrādā politikas pamatnostādnes un kopīgus ES līmeņa instrumentus.

Partneru konsultācijas (DE FR) – nodrošina pieredzējuši partneri no dažām valsts iestādēm, kuri sniedz padomus konkrētai dalībvalstij politikas izstrādē vai piemērošanā. Šīs konsultācijas nodrošina forumu, kurā kopā pārdomāt konkrētu problēmu risinājumus nacionālā aspektā uz līdzdarbošanos orientētā seminārā.

Finansējums politikas atbalstam un inovatīviem projektiem ir pieejams no programmas “Erasmus+” darbībām, kas sekmē mācīšanos un izglītību visos līmeņos un visās vecuma grupās.

2009. gadā ES līmenī tika noteikti četri kopēji ET 2020 mērķi, lai līdz 2020. gadam atrisinātu izglītības un apmācības sistēmu problēmas. Tie ir šādi:

Izglītības jomā 2020. gadam tika noteikti šādi atsauces mērķi:

Kas paveikts līdz šim?

2014. gadā Komisija un ES valstis sagatavoja kopš 2012. gada kopējā ziņojuma panāktā progresa izvērtējumu, lai palīdzētu izstrādāt nākamās prioritātes ES līmeņa sadarbībai izglītības jomā.

Tika saņemts šāds ieguldījums:

  • valstu ziņojumi par stratēģisko sistēmu ET 2020,
  • ET 2020 neatkarīgs novērtējums, ko veica ECORYS,
  • ikgadējais forums “Izglītība, apmācība un jaunatne” (2014. gada 9.–10. oktobrī),
  • ieinteresēto personu viedoklis.

Pamatojoties uz secinājumiem, kas izdarīti attiecībā uz panākto progresu, Eiropas Komisija ierosināja sešas jaunas prioritātes 2016.–2020. gadam. Komisija un dalībvalstis 2015. gada novembra Izglītības padomē pieņēma kopīgu ziņojumu.

Kāds ir nākamais solis?

Izglītības un apmācības pārraudzības pārskatā ik gadu tiek novērtēts attiecībā uz ES atsauces mērķiem panāktais progress.

Eiropas Komisija un Eiropas Savienības Padome ir vienojušās par kopējām prioritātēm izglītības un apmācības jomā līdz 2020. gadam. Tagad galvenā uzmanība būs pievērsta šo prioritāšu efektīvai īstenošanai, īpaši ET 2020 darba grupās.

Sekojiet līdzi ES sadarbībai izglītības un apmācības jomā, pierakstoties uz ET 2020 e-jaunumiem (tikai angļu valodā).

Plašāka informācija

“Izglītība un apmācība 2020” – pārskats par izglītību un apmācību: valstu ziņojumi attiecībā uz “Izglītība un apmācība 2020”

Ieinteresēto personu dokumenti

ES tiesību akti/ iniciatīvas