Cad é an ról atá ag an Aontas Eorpach san oideachas agus san oiliúint?

Tá gach Ballstát ar leith freagrach as a chórais oideachais agus oiliúna féin. Tá beartas an Aontais ceaptha chun tacú leis an méid a dhéanann na Ballstáit féin agus chun cuidiú aghaidh a thabhairt ar dhúshláin choiteanna, an tsochaí a bheith ag dul in aois, cuir i gcás, nó easnaimh scileanna i measc an lucht saothair, forbairtí i réimse na teicneolaíochta nó iomaíocht dhomhanda. Is éard atá in Oideachas agus Oiliúint 2020 (ET 2020) an creat maidir le comhar san oideachas agus san oiliúint.

Fóram is ea ET 2020 inar féidir dea-chleachtas a mhalartú, foghlaim fhrithpháirteach a dhéanamh, faisnéis agus fianaise faoi chleachtais a bhfuil ag éirí leo a bhailiú agus a scaipeadh, agus comhairle agus tacaíocht a thabhairt maidir le hathchóirithe beartais.

Chun a chinntiú go gcuirfear ET 2020 chun feidhme mar is ceart, bíonn Meithleacha de shaineolaithe a d'ainmnigh na Ballstáit, agus geallsealbhóirí príomha eile, ag obair ar chomhuirlisí a fheidhmíonn ar leibhéal an Aontais agus ar threoir choiteann maidir le cúrsaí beartais.

Is é a tharlaíonn i gcomhairleoireacht piaraí (DE FR) go dtugtar le chéile piaraí oilte as líon beag córas riaracháin náisiúnta chun comhairle a chur ar Bhallstát i dtaobh beartas a cheapadh nó a chur chun feidhme. Bíonn sin ina fhóram inar féidir smaointe a roinnt le chéile ar mhaithe le réitigh a aimsiú ar dhúshláin náisiúnta ar leith. Is i bhfoirm ceardlainne a dhéantar sin.

Tá maoiniú le haghaidh tacaíocht do bheartais agus tionscadail nuálacha le fáil trí Erasmus+ i gcomhair gníomhaíochtaí a chuireann an fhoghlaim agus an t-oideachas chun cinn ar gach leibhéal agus do gach aoisghrúpa.

In 2009, leag ET 2020 síos ceithre chuspóir choiteanna atá ag an Aontas arb é is aidhm leo aghaidh a thabhairt ar dhúshláin sna córais oideachais agus oiliúna faoi 2020:

Tá na tagarmharcanna seo a leanas leagtha síos ag an Aontas Eorpach i gcomhair an oideachais agus iad le bheith bainte amach faoi 2020:

Cad atá déanta go dtí seo?

In 2014, rinne an Coimisiún agus na Ballstáit measúnú ar an dul chun cinn a bhí déanta ó cuireadh amach Tuarascáil Chomhpháirteach 2012 d'fhonn cuidiú le hullmhú na gcéad tosaíochtaí eile le haghaidh comhar i gcúrsaí oideachais ar an leibhéal Eorpach.

Fuarthas an t-ábhar seo a leanas:

  • Tuarascálacha Náisiúnta ar ET 2020
  • Meastóireacht neamhspleách an chonraitheora Ecorys ar ET 2020
  • An Fóram Oideachais, Oiliúna agus Óige (9-10 Deireadh Fómhair 2014)
  • Ionchur ó gheallsealbhóirí

Ar bhonn thátail an mheasúnaithe, mhol an Coimisiún Eorpach sé thosaíocht nua le haghaidh na tréimhse 2016–2020. Glacadh an Tuarascáil Chomhpháirteach ón gCoimisiún agus ó na Ballstáit ag an gComhairle Oideachais i mí na Samhna 2015.

An chéad chéim eile?

Déantar measúnú ar dhul chun cinn thagarmharcanna an Aontais Eorpaigh gach bliain mar chuid den Fhaireachán ar Oideachas agus Oiliúint.

Tá comhaontú déanta ag an gCoimisiún Eorpach agus ag Comhairle an Aontais Eorpaigh maidir le tosaíochtaí coiteanna i réimse an oideachais agus na hoiliúna le haghaidh 2020. Díreofar as seo amach ar chun chun feidhme éifeachtach na dtosaíochtaí sin, go háirithe trí bhíthin Mheithleacha ET 2020.

Tá tuilleadh eolais faoi chomhar an Aontais san oideachas agus san oiliúint i Nuachtlitir ET 2020 (i mBéarla amháin).

Tuilleadh eolais

Measúnú ar Oideachas agus ar Oiliúint ET 2020: Tuarascálacha Náisiúnta ar ET 2020

Ionchur ó gheallsealbhóirí

Reachtaíocht / tionscnaimh an Aontais Eorpaigh