Hvad er EU's rolle i uddannelse og erhvervsuddannelse?

Hvert EU-land er ansvarligt for sit eget uddannelsessystem. EU-politikken er udformet til at støtte nationale tiltag og hjælpe med at tackle fælles udfordringer såsom en aldrende befolkning, mangel på kvalificeret arbejdskraft, teknologisk udvikling og global konkurrence. Uddannelse og erhvervsuddannelse 2020 (ET 2020) er rammen for samarbejdet på uddannelsesområdet.

ET 2020 er et forum for udveksling af bedste praksis, gensidig læring, indsamling og udbredelse af oplysninger og belæg for, hvad der virker, samt rådgivning og støtte i forbindelse med politiske reformer.

For at sikre en vellykket gennemførelse af ET 2020 udvikler arbejdsgrupper bestående af eksperter udpeget af medlemslandene og andre interesserede parter fælles EU-værktøjer og politisk vejledning.

Peerrådgivning tysk, fransk) samler erfarne kolleger fra en lille række nationale administrationer for at rådgive et medlemsland i, hvordan det skal udforme eller gennemføre en politik. Det er et forum, hvor der i fællesskab kan brainstormes over løsninger på specifikke nationale udfordringer i et deltagerorienteret workshop-format.

Erasmus+ finansierer også aktiviteter til støtte for politikker og innovative projekter, som fremmer læring og uddannelse på alle niveauer og for alle aldersgrupper.

I 2009 satte ET 2020 fire fælles EU-mål for at tackle udfordringerne på uddannelsesområdet inden 2020:

Der er fastsat følgende benchmarks for uddannelse for 2020:

Hvad er der gjort indtil nu?

I 2014 foretog Kommissionen og EU-landene en statusopgørelse for at vurdere fremskridtet siden den fælles rapport for 2012 og hjælpe med at forberede de kommende prioriteter for samarbejde inden for uddannelse i Europa.

Følgende bidrag indgik i statusopgørelsen:

  • ET 2020 - Nationale rapporter
  • ET 2020 - Uafhængig evaluering fra kontrahenten Ecorys
  • Det årlige forum "European Education, Training and Youth Forum" (9.-10. oktober 2014)
  • Input fra interesserede parter

Med udgangspunkt i statusopgørelsen har Europa-Kommissionen foreslået seks nye prioriteter for 2016-2020. Den fælles rapport fra Kommissionen og medlemslandene blev vedtaget på Rådets møde om uddannelse i november 2015.

Hvad skal der nu ske?

Fremskridtet med EU's benchmarks vurderes hvert år i rapporten om uddannelsesovervågning.

Europa-Kommissionen og Rådet for Den Europæiske Union er blevet enige om fælles prioriteter på uddannelsesområdet for 2020. Der vil nu blive fokuseret på effektiv gennemførelse af prioriteterne særligt gennem ET 2020-arbejdsgrupperne.

Hold dig underrettet om EU-samarbejdet om uddannelse og erhvervsuddannelse med ET 2020 Newsletter (findes kun på engelsk).