Par ko ir runa?

Darba tirgus pastāvīgi attīstās. Laika gaitā mainās cilvēkiem nepieciešamās prasmes, kompetences un kvalifikācija. Lai pielāgotos šīm pārmaiņām, ir svarīgi, lai cilvēkiem būtu visdažādākās pamatprasmes, tostarp prasme lasīt, rakstīt un rēķināt, svešvalodu zināšanas, pamatzināšanas dabaszinībās un datorlietošanā.

Vispārīgas prasmes, tādas kā spēja mācīties un uzņemties iniciatīvu, palīdzēs cilvēkiem tikt galā ar daudzējādību un neparedzamību karjeras virzībā. Uzņēmējdarbības prasmes īpaši veicinās jauniešu nodarbināmību, kā arī palīdzēs jaunu uzņēmumu izveidē.

Turklāt ir svarīgi, lai nepieciešamo prasmju, kompetenču, kvalifikācijas pieejamība tiktu labāk apzināta un pārvaldīta. Tas palīdzētu novērst situāciju, kad prasmes ir nepietiekamas un neatbilstošas. Izšķirīgi svarīga ir efektīva saziņa starp darba tirgu un izglītības un apmācības jomu.

Līdz šim veiktie pasākumi

Eiropas iniciatīvas prasmju pilnveidošanai:

  • izglītības pārvērtēšanas iniciatīva sniedz konkrētus padomus par to, kā dalībvalstis var ieguldīt prasmēs ar mērķi gūt labākus sociālekonomiskos rezultātus;
  • ieteikums par pamata kompetencēm mūžizglītībai, kuru pieņēma 2006. gadā, mudina ES valstis gādāt, lai to mūžizglītības stratēģijas visiem paredzētu iespēju iegūt pamatprasmes; 2018. gada janvārī Eiropas Komisija ierosināja atjaunināt šo ieteikumu.
  • Digitālo darbvietu lielā koalīcija ir partnerība, kurā apvienojušās daudzas ieinteresētās personas, lai atrisinātu nepietiekamo IKT prasmju un IKT jomā neaizpildīto vakanču problēmu;
  • rīcības plāns uzņēmējdarbības jomā 2020. gadam ir projekts, kura mērķis ir izlēmīga rīcība, kas ļaus īstenot Eiropas uzņēmējdarbības potenciālu, likvidēt atlikušos šķēršļus un radikāli pārveidot uzņēmējdarbības kultūru Eiropā.

Eiropas iniciatīvas nepieciešamo prasmju pieejamības pārvaldībai:

  • ESCO ir Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikācijas un profesiju daudzvalodu klasifikācija. Tā ievieš standarta terminoloģiju 25 Eiropas valodās un klasificē prasmes, kompetences, kvalifikāciju un profesijas, kas attiecas uz ES darba tirgu un izglītību un apmācību;
  • Eiropas prasmju panorāma palīdz prasmju prognozēšanas regulārai uzraudzībai un prasmju novērtēšanai valsts un Eiropas līmenī. Tas ir centrāls piekļuves punkts, kur ir pieejami dati, informācija un paziņojumi par tendencēm, kas raksturo prasmju attīstības virzību profesijās un nozarēs valsts un ES līmenī.

Kādi ir nākamie soļi?

  • Nepārtraukti pielāgot ESCO reālajai situācijai darba tirgū un izglītībā un apmācībā.
  • Ieviest ESCO Europass dzīves aprakstā, ES prasmju panorāmā un Eiropas darba ņēmēju mobilitātes portālā EURES.
  • Pastāvīgi uzraudzīt darba tirgū pieprasītās prasmes un to attīstības tendences — ES prasmju panorāma.