Nepietiekama pamatprasmju apguve – infografika

Investīcijas izglītībā un apmācībā ir ārkārtīgi svarīgas, lai nodrošinātu Eiropas iedzīvotājiem prasmes, kas tiem vajadzīgas, lai atrastu savu vietu darba tirgū un sabiedrībā kopumā. Tāpēc izglītība ir viena no prioritātēm Investīciju plānā Eiropai. Eiropas Komisija sāka šo iniciatīvu 2014. gada novembrī, lai novērstu šķēršļus, kas kavē investīcijas, nodrošinātu pamanāmību un sniegtu tehnisko palīdzību investīciju projektiem, kā arī lietpratīgāk izmantotu jaunos un līdzšinējos finanšu resursus.

Eiropas Savienība jau atbalsta valstu un reģionu iestādes, kā arī izglītības iestādes un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, lai veicinātu investīcijas izglītībā un apmācībā. Nauda nāk no tādiem Eiropas fondiem kā Eiropas Sociālais fonds, Eiropas Reģionālās attīstības fonds un programma “Erasmus+”.

Kā Investīciju plāns var būt noderīgs izglītības un apmācības jomā?

Investīciju plāns Eiropai piedāvā papildu iespējas sarūpēt jaunus līdzekļus izglītības nozarei.
Plāna pamatā ir Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF). Šis fonds piedāvā privātajiem investoriem ES garantijas attiecībā uz viņu investīcijām konkrētos projektos, līdz ar to tiek piesaistīts finansējums projektiem, kas citādi varbūt pat nebūtu dzīvotspējīgi.

ESIF var izmantot, lai atbalstītu projektus ar dažādiem finanšu instrumentiem, piemēram, aizņēmuma finansējumu, garantijām un pašu kapitālu.

Lai pastiprinātu ietekmi, atbalstu no ESIF ir iespējams apvienot ar finansējumu no citām programmām, piemēram, no Eiropas Sociālā fonda. ESIF gan pievēršas ilgtermiņa investīcijām infrastruktūrā, gan piedāvā īpašus finansēšanas risinājumus mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Izglītības un apmācības jomai ir visas iespējas izmantot Investīciju plāna piedāvātās iespējas no abiem minētajiem kanāliem.

Kā Investīciju plānu varētu izmantot praksē?

  • Izglītības infrastruktūras modernizēšana

Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF) ļauj publiskā un privātā sektora partnerībām izstrādāt skolu un augstskolu infrastruktūras modernizēšanas un uzlabošanas projektus, tādējādi uzlabojot skolēnu (studentu) un skolotāju (pasniedzēju) darba apstākļus. Tas varētu ietvert platjoslas interneta un IKT rīku nodrošināšanu skolām vai augsto tehnoloģiju pilsētiņu izbūvi universitātēs, aprīkojot tās ar augsta līmeņa laboratorijām.

  • Atbalsts studentiem

Tā kā ESIF var izmantot garantiju vajadzībām, studentiem tas var būt noderīgi, lai paņemtu studiju kredītu ar īpaši izdevīgu procentu likmi.

  • Zināšanu trijstūra nostiprināšana

ESIF var izmantot arī tam, lai radītu saikni un sinerģiju starp izglītības, uzņēmējdarbības un pētniecības jomu. Jaunuzņēmumiem noderēs izdevīgākie finansējuma nosacījumi, kas ļaus universitātē iegūtos pētījumu rezultātus iestrādāt peļņu nesošos projektos.


Finansējums jūsu idejai