Cad chuige é?

Teastaíonn bunús láidir fianaise agus anailísí stóinseacha le gur féidir bonn eolais a chur faoin bplé agus faoin bhforbairt a dhéantar ar bheartais oideachais agus oiliúna.

Baineann an Coimisiún Eorpach úsáid as réimse acmhainní — orthu sin tá tagarmharcanna agus táscairí príomha, staidéir, suirbhéanna idirnáisiúnta agus anailísí tánaisteacha — chun a chinntiú go bhfuil an cur chuige seo san áireamh go cuí i gcur i bhfeidhm an chreata straitéisigh.

Leagann na tagarmharcanna Eorpacha spriocanna síos atá le baint amach faoi 2020 sna réimsí seo:

  • luathfhágáil scoile,
  • ardoideachas a chríochnú
  • bunscileanna,
  • oideachas luath-óige,
  • foghlaim ar feadh an tsaoil,
  • an t-aistriú chuig an margadh saothair,
  • soghluaisteacht idir thíortha.

Baintear úsáid as táscairí príomha freisin chun faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn i roinnt réimsí tosaíochta eile nach bhfuil clúdaithe ag tagarmharcanna faoi láthair, amhail teangacha, scileanna daoine fásta, múinteoirí, infheistíocht in oideachas agus in oiliúint, TFC san oideachas, fiontraíocht san oideachas Deutsch (de) English (en) français (fr) agus gairmoideachas agus gairmoiliúint.

Cad atá á dhéanamh ag an gCoimisiún Eorpach?

San Fhaireachán bliantúil ar Oideachas agus ar Oiliúint leagtar amach an dul chun cinn atá déanta i dtaobh thagarmharcanna agus tháscairí príomha an réimse Oideachais agus Oiliúna sa straitéis 2020 a bhaint amach, go háirithe an sprioc phríomha atá sa straitéis 2020 le haghaidh oideachais agus oiliúna. Léiríonn sé an forás atá tagtha ar chórais oideachais agus oiliúna ar fud na hEorpa. Bíonn 28 dtuarascáil tíre ar leith agus uirlis léirshamhlaithe ar líne ag gabháil leis.

Chun an comhphlé a éascú idir an Coimisiún Eorpach agus tíortha an Aontais i dtaobh saincheisteanna atá ag teacht chun cinn, déanann an Coimisiún staidéir agus baineann sé úsáid as anailísí, réamhaisnéisí agus faisnéis ar leibhéal córais a fhaigheann sé ó eagraíochtaí agus gníomhaireachtaí eile agus ó sheirbhísí an Choimisiúin féin.

Oibríonn sé i gcomhar le EURYDICE, Cedefop, agus leis an Airmheán Comhpháirteach Taighde le feabhas a chur ar an eolas atá aige ar chórais oideachais agus oiliúna.

Cad atá déanta go dtí seo?

Shínigh an Coimisiún agus an Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE), Socrú maidir le hOideachas agus Scileanna, agus sainaithníodh ann go bhfuil suirbhéanna idirnáisiúnta ar cheann de na príomhréimsí leasa choitinn. In 2013, d'fhoilsigh an Coimisiún Eorpach agus an ECFE le chéile torthaí dhá mheasúnú ar scileanna, mar atá an Clár Idirnáisiúnta um Measúnú Daltaí (PISA) agus an Suirbhé ar Scileanna Daoine Fásta (PIAAC).

Cuimsíonn an comhar leis an ECFE straitéisí scileanna, institiúidí fiontraíochta agus éifeachtúlacht córas scoileanna.

Eisíodh dhá thuarascáil theicniúla chuimsitheacha ar mhúinteoirí agus ar chleachtais teagaisc i gcomhpháirt i mí an Mheithimh 2015: An Coimisiún Eorpach/EACEA/Eurydice, Gairm na Múinteoireachta san Eoraip. Cleachtais, Dearcaí agus Beartais, agus an Coimisiún Eorpach/JRC-CRELL, Cleachtais Teagaisc i mBunscoileanna agus Meánscoileanna san Eoraip. Léargais ó Mheasúnuithe Mórscála san Oideachas.

Doiciméad beartais de chuid an Choimisiúin Eorpaigh pdf(462 kB) English (en)  ar na himpleachtaí a bhaineann le taighde a rinneadh le déanaí ar an leibhéal Eorpach maidir le gairm na múinteoireachta.

Cad iad na chéad chéimeanna eile?

 

Tuilleadh eolais

Measúnuithe comhpháirteacha ar scileanna

  • An Clár Idirnáisiúnta um Measúnú Daltaí pdf(788 kB) English (en) (PISA)
  • An Suirbhé ar Scileanna Daoine Fásta pdf(1.1 Mb) English (en) (PIAAC)