Hvad går det ud på?

 
Ifølge det første princip i den europæiske søjle for sociale rettigheder har alle "ret til god og inkluderende uddannelse og livslang læring for at opnå og vedligeholde færdigheder, der sætter dem i stand til at deltage fuldt ud i samfundslivet og håndtere skift på arbejdsmarkedet".
 
På det sociale topmøde i Göteborg i 2017 drøftede de europæiske stats- og regeringschefer, hvordan man kan udnytte det fulde potentiale ved uddannelse og kultur som en drivkraft for jobskabelse, økonomisk vækst og social retfærdighed og som et middel til at opleve Europas mange identiteter. EU-Kommissionens meddelelse om "Styrkelse af den europæiske identitet gennem uddannelse og kultur" gav inspiration til deres drøftelser. 
 
Det Europæiske Råd opfordrede i december 2017 EU-landene, Rådet og Kommissionen til at videreføre den dagsorden, der blev drøftet i Göteborg.
 
I januar 2018 vedtog Kommissionen tre forslag om hjælp til at opbygge sammenhængende og inklusive samfund gennem uddannelse og kultur. Der er bl.a. tale om følgende forslag:
Forslaget til henstilling om nøglekompetencer for livslang læring definerer, hvilke kompetencer hver europæisk borger har brug for i forbindelse med trivsel og udvikling, beskæftigelse, social inklusion og aktivt medborgerskab. EU-landene opfordres til at sikre, at deres uddannelsessystemer kan udstyre befolkningen med sådanne kompetencer.
 
Forslaget til en forordning om fælles værdier, inklusiv uddannelse og den europæiske dimension af undervisningen skal hjælpe EU-landene med at fremme fælles værdier som vektorer for samhørighed og inklusion, styrke gennemførelsen af deltagerbaserede læringsmiljøer på alle uddannelsesniveauer, forbedre uddannelsen af lærere inden for medborgerskab og forskellighed og styrke mediekendskab og kritisk tænkning for alle lærende, især på baggrund af den stigende populisme, fremmedhad, splittende nationalisme, forskelsbehandling og radikalisering, der fører til vold. 

Hvordan opnår vi det?

Politisk koordinering på EU-plan og EU's finansieringsprogrammer som Erasmus+ bidrage til at fremme inklusiv uddannelse.

Som skitseret i den fælles rapport fra 2015 fra Rådet og Kommissionen om gennemførelsen af strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET2020) omfatter EU's strategi på disse områder "inkluderende uddannelsessystemer, lighed, ikkediskrimination og fremme af medborgerkompetencer" som en prioritet for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet. 

Kommissionen har gennemført et bredt spektrum af initiativer på dette område, f.eks.:

 •  oprettelsen af en ekspertgruppe for at fremme medborgerskab og fælles værdier, som har afgivet et onlinekompendium over god praksis på disse områder 
 •  rapporten om uddannelsesovervågning fra 2017, som underbyggede uddannelsernes rolle i bekæmpelse af uligheder og fremme af social inklusion
 •  et initiativ med "rollemodeller" bestående af mennesker, som beskæftiger sig med aktiviteter, som fremmer social integration og forebygger eksklusion og voldelig radikalisering blandt unge 
 •  redskaber til forebyggelse af voldelig radikalisering for ungdomsarbejdere, der arbejder med unge, som er i fare for marginalisering 
 •  en europæisk pris for social inklusion gennem sport på den ene side og 
 •  årlige finansiering gennem Erasmus+ til at udvikle innovativ politik og praksis på græsrodsniveau med social inklusion som en prioritet.

Hvad er næste skridt?

EU-Kommissionen støtter desuden følgende initiativer:
 • udvidelsen af den europæiske værktøjskasse for skoler, som er en onlineplatform for skoler og lærere med eksempler på god praksis og ideer til, hvordan man kan indføre en samarbejdsorienteret tilgang til læring i skolerne, så man fremmer inklusion og giver alle mulighed for at opleve succes
 • udvidelsen af Tinning, som er en onlineplatform, der forbinder lærere og undervisningslokaler i hele Europa, og støtte til kurser for lærere i undervisning i medborgerkundskab via Erasmus+
 • incitamenter til højere uddannelsesinstitutioner, der skal få dem til at give de studerende merit for frivilligt arbejde og udvikle læseplaner, som kombinerer fagligt indhold med samfundsengagement
 • det europæiske solidaritetskorps er et nyt EU-initiativ, der giver unge mulighed for at blive frivillige eller arbejde på projekter i deres hjemland eller i udlandet til gavn for lokalsamfund og mennesker rundt om i Europa
 • pilotforsøg med og indførelse af et nyt initiativ, det såkaldte Erasmus + Virtual Exchange, som skal sætte unge i Europa og det sydlige Middelhavsområde i stand til at udveksle synspunkter og ideer via strukturerede og organiserede webkonferencer med det mål at øge den tværkulturelle forståelse og tolerance