Par ko ir runa

Izglītība un apmācība ir izšķirīgi svarīga kā ekonomikas, tā sociālajai attīstībai, un prasmēm, kas saskaņotas ar darba tirgus vajadzībām, te ir īpaši svarīga loma. Tāpat, ievērojot stratēģiju “Eiropa 2020” un reaģējot uz ekonomikas krīzi, ES izvirzījusi mērķi samazināt mācības pāragri pametušo skolēnu skaitu tā, ka tas ir zem 10 %, un augstskolu beidzēju skaitu līdz 2020. gadam palielināt vismaz līdz 40 %.

Kāpēc tas ir vajadzīgs?

Ekonomikai kļūstot arvien globalizētākai un arvien lielākā mērā uz zināšanām balstītai, Eiropai ir nepieciešams kvalificēts darbspēks, kas spētu konkurēt produktivitātes, kvalitātes un inovācijas ziņā.

Tomēr nesen konkstatēts, ka 20 % ES darbspējīgā vecuma iedzīvotāju rakstpratības un rēķināšanas prasmes ir vājas. Tas padziļina šo arvien pieaugošo neatbilstību starp prasmēm, kuras iegūst cilvēki, un tām, kuras ir pieprasītas darba tirgū. Šie faktori veicina bezdarbu un ierobežo izaugsmi.

Izglītība un apmācība ir svarīga arī personības attīstībai un aktīvam pilsoniskumam un veicina vienlīdzību, sociālo integrāciju un kohēziju.

Kā tā darbojas?

Kaut arī par izglītības un apmācības sistēmām atbild dalībvalstis, ieguldījums, ko sniedz ES, atbalstot un papildinot dalībvalstu pūliņus uzlabot un modernizēt savas izglītības sistēmas, ir nozīmīgs.

Mērķi, instrumenti un pasākumi kopīgam darbam ES līmenī ieskicēti stratēģiskajā sistēmā, kas tiek saukta par “ET 2020”. Šī sistēma būs spēkā līdz 2020. gadam.

Šajā sistēmā ir norādītas prioritārās jomas, lai darbības plānotu darba ciklos, kas ilgst trīs gadus.

Progress tiek uzraudzīts, izmantojot indikatorus un mērķu kopumu, kas ļauj panākt, ka politika tiek veidota, balstoties uz faktiem un tiek apzinātas problēmas.

Saskaņā ar stratēģiju “Eiropa 2020” ES valstīm katru gadu tiek sniegti konkrēti norādījumi par prioritārajām reformām (“konkrēti katrai valstij adresēti ieteikumi”).

Ko tas ietver?

Lai nodrošinātu sekmīgu “ET 2020” īstenojumu, ES paļaujas uz darba grupām English (en) , kurās strādā dalībvalstu izraudzīti eksperti un citas ieinteresētās personas. Šis darbs norisinās plašākas sadarbības ietvaros (kas ir plaši pazīstama kā atvērtās koordinācijas metode), kuras mērķis ir veicināt abpusējas mācības, labas prakses apmaiņu, valstīs īstenoto reformu sekmēšanu un ES mēroga rīku izstrādi.

ES īsteno arī valstu analīzi, kuras mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm to izglītības un mācību politikas izstrādē. Īstenojot šo analīzi, ES ņem vērā problēmas, kas ir apzinātas ES, valsts un reģionu līmenī, un tiecas atbalstīt savstarpēju mācīšanos, labākās prakses apmaiņu, noteikt investīciju vajadzības un novērtēt progresu.

ES arī atbalsta ieinteresēto personu iesaistīšanos diskusijā, kas tiek risināta daudzās sanāksmēs un sadarbības pasākumos. Šīs ieinteresētās personas ir, piemēram, izglītības pakalpojumu sniedzēji, pilsoniskā sabiedrība, uzņēmumi un sociālo partneru organizācijas. Izglītības, apmācības un jaunatnes forums ir ikgadēja platforma viedokļu apmaiņai starp dažādām personām, kas ieinteresētas izglītības, mācību un jaunatnes Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietās.

Turpmākie pasākumi

Lai uzlabotu izglītības un apmācības sistēmu efektivitāti, 2014.–2020. gadā ES valstis var izmantot iespējas, ko piedāvā programma “Erasmus+” un Eiropas strukturālie un investīciju fondi.

 

Uzziniet vairāk!

Ir pieejami arī pamatsecinājumi par katru no 28 ES valstīm attiecībā uz: